Details

  • Service: Skatt
  • Type: Newsletter Article, Regulatory update
  • Date: 2013-12-19

Avgörande från kammarrätten avseende s k carried interest 

Kammarrätten har idag lämnat sin dom i ett antal mål avseende s k carried interest. I sin dom finner kammarrätten att carried interest i de aktuella målen inte har utbetalats p g a vissa personers arbetsprestationer i det svenska rådgivningsbolaget. Detta bolag ska därför inte ska beskattas för carried interest. Vidare ska carried interest enligt kammarätten inte heller påverka underlaget till uttag av arbetsgivaravgifter hos rådgivningsbolaget.

 

Begreppet "carried interest" förekommer i riskkapitalsammanhang. Det syftar på en särskild form av fördelningsmodell avseende avkastningen på investeringar, som görs i de fonder, som vanligen etableras av riskkapitalbolag i samband med investeringar i s k portföljbolag.

 
I det aktuella fallet hade en del av carried interest utgått som ränta enligt ett särskilt låneförhållande till personer, som var anställda i ett svenskt rådgivningsbolag och som ingick i managementteamet avseende de aktuella investeringarna. Resterande del av carried interest utgick till bolag, som indirekt ägde del i de gjorda investeringarna och som i sin tur indirekt ägdes av s k Key Executives i rådgivningsbolaget.


Kammarrätten anmärker inledningsvis att det i målen är fråga om eftertaxering och efterbeskattning. Det är därmed Skatteverket som bär bevisbördan för att den verkliga innebörden av de avtal som ligger till grund för fondstrukturernas uppbyggnad har varit sådan som Skatteverket gör gällande. Kammarrätten anger också att beviskraven vid eftertaxering och efterbeskattning är högre än i den ordinarie taxerings- och beskattningsprocessen.


I domskälen tar kammarrätten bl a ställning till frågan om carried interest utgått som ersättning för det värdeskapande arbete som Key Executives och personer i managementteam utfört i det svenska rådgivningsbolaget. Kammarrättens bedömning är att utredningen i målen inte ger stöd för Skatteverkets påstående om att utbetalad carried interest ska anses utgöra en sådan ersättning.


Enligt kammarrätten saknas förutsättningar att beskatta carried interest hos det svenska rådgivningsbolaget och att vidare påföra detta bolag arbetsgivaravgifter avseende carried interest. 
 

För mer information kontakta:

Helena Robertsson, Telefon +46 (0)8 723 97 96 helena.robertsson@kpmg.se