Sverige

Details

  • Service: Mindre och medelstora företag
  • Date: 2013-10-03

Förändringar i redovisningen med K-regelverken 

Från och med 2014 ska årsredovisningen upprättas i enlighet med de nya K-regelverken och det kan innebära förändringar för ditt företag.

Årsredovisningen ska från och med 2014 upprättas i enlighet med de nya K-regelverken från Bokföringsnämnden. Alla företag måste välja mellan antingen K2- eller K3-regelverket. Oavsett vilket regelverk som väljs, kan det innebära förändringar i redovisningen för dig och ditt företag.

 

Hur påverkas redovisningen?
Om du väljer huvudregelverket K3, är några av skillnaderna att komponentavskrivning ska tillämpas och koncernredovisningen upprättas i enlighet med enhetssynen. Det finns också en möjlighet, för de mindre företagen, att välja K2-regelverket. Det är ett förenklingsregelverk som innehåller färre skillnader mot dagens allmänna råd, men också inskränkningar i förhållande till årsredovisningslagen. Det är t ex inte tillåtet att använda den funktionsindelade resultaträkningsuppställningen eller att redovisa egenupparbetade immateriella tillgångar.

 

Olika upplysningskrav beroende på regelverk
Men även utformningen av årsredovisningen kommer att påverkas. Det är inte så stora skillnader i förvaltningsberättelsen, medan noten om redovisningsprinciper kommer att påverkas desto mer. I K2-årsredovisningen är upplysningskraven få, medan K3 innehåller betydligt fler upplysningskrav. Ett exempel är att upplysningen om leasingavtal även omfattar lokalhyror och ett annat exempel är upplysningen om verkligt värde på förvaltningsfastigheter.

 

Hur påverkar detta dig?
Det första du behöver göra är att välja vilket av K-regelverken som du och ditt företag ska tillämpa. Vilket regelverk som kan passa bäst beror på en mängd olika faktorer. Beroende på vilket val som du har gjort, kommer effekterna på ditt företag att se olika ut. För vissa företag blir det mest redovisningseffekter, som kan vara både stora och små. För andra företag är det mer än själva årsredovisningen som berörs.

 

Hur kan vi hjälpa dig?
Det kan vara svårt att överblicka vilka konsekvenserna av ett regelverksbyte kan bli. KPMG har tagit fram ett genomlysningsverktyg för att hjälpa till med just detta. Med hjälp av genomlysningsverktyget lyfter vi fram både små och stora konsekvenser för ditt företag. Vi hjälper dig även att analysera vilka konsekvenserna kan bli på beskattning, processer, system och avtal.


För att underlätta vid upprättandet av årsredovisningen har KPMG tagit fram årsredovisningsmallar anpassade till K-regelverken. Det finns en årsredovisningsmall för dig som har valt att tillämpa huvudregelverket K3 och en för dig som har valt att tillämpa K2.

 

I årsredovisningsmallarna finns förslag på hur resultat- och balansräkningar, eget kapitalrapporter och kassaflödesanalyser med tillhörande noter kan utformas. De innehåller även rikligt med förklarande text och hänvisningar till gällande lagstiftning och regelverk.

 

Om du vill veta mer om hur just ditt företags redovisning kommer att påverkas av valet mellan K2 och K3, kontakta din revisor eller ditt lokala KPMG-kontor. Vi hjälper dig gärna.  

Kontakt

KPMG

Catharina Pramhäll

Tel. 08 - 723 93 14

catharina.pramhall@kpmg.se

 

Louise Sjödin

Tel. 08 - 723 94 27

louise.sjodin@kpmg.se