Details

  • Industry: Offentlig sektor
  • Type: Newsletter Article
  • Date: 2013-03-19

Offentlig sektor måste också ta ansvar för att säkra en etisk och hållbar utveckling 

Den offentliga sektorn måste ta ett ansvar för att införa hållbara modeller, mål och strategier som möter en förändrad värld. Våren 2014 ska alla statligt ägda företag kunna redovisa hållbarhetsrelaterade mål och strategier.

Tonläget i debatten om företagens etiska ansvar har höjts avsevärt bland annat som en följd av diskussionen kring TeliaSoneras affärer i Uzbekistan. Tidigare har vi sett hur Lundin Oil tvingas ta till brösttoner i debatten kring bolagets agerande i Sudan.


Det här är bara några exempel på att näringslivet i framtiden måste förstå att omvärlden kommer diktera villkoren och sätta ramarna för vad som är moraliskt och fysiskt möjligt. De verksamheter som redan nu utvärderar sina viktiga frågor, sätter relevanta mål och mätetal för etik och hållbarhet samt lyckas leverera på dessa kan bli framtidens vinnare.


Dagens sätt att leva och konsumera får allt större ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Hur ser det ut på sikt, kommer företag fortsätta vara lönsamma, kommer affärsmodellerna fungera och hur kommer den offentliga sektorn bidra i den här utvecklingen?


Modeller för en förändrad värld

KPMG har identifierat tio globala trender som visar att företags förutsättningar att fortsätta ”business-as-usual” är omöjliga på 15-20 års sikt. Det är hög tid att ansvariga både i offentlig och privat sektor engagerar sig och tar ansvar för att ta fram, införa och tydligt kommunicera hållbara modeller, mål och strategier som möter en förändrad värld.


Etik är centralt. En verksamhet som inte har huvudmännens, användarnas och leverantörernas förtroende förlorar sin ”license to operate”. Det är viktigt att detta lyfts fram i debatten. Hur ska företag kunna vara lönsamma och hur ska den offentliga sektorn kunna bidra med stabil infrastruktur i en framtid med bristande resurser, åldrande befolkning, stark urbanisering, klimatförändring och en explosionsartad utveckling av köpkraft och välfärd bland medelklassen? 


KPMGs studie ”Expect the Unexpected – building business value in a changing world” visar exempelvis att företags vinster minskar med i snitt 40 procent om de skulle tvingas betala för de externa miljökostnader som de orsakar.

 

För att svenska företag ska kunna konkurrera och växa krävs att de kan sätta sig in i och belysa de risker som etiska, ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar för med sig. Styrelser och ledningar måste ha kompetens att ta tillvarata de möjligheter som uppstår.


Globala trender och omvälvande förändringar kommer att få stora ekonomiska konsekvenser. Långt större än vi hittills kunnat förutspå. Att de skeenden vi nu betraktar påverkar varandra sinsemellan gör att de blir än mer svårkalkylerade, vilket gör det svårare för verksamheter och företag att göra prognoser och scenarioplaner.


Sverige har länge varit en förebild på marknader där fackföreningar, miljörörelse, etiskt och socialt ansvar inte är lika starkt förankrat. Den svenska staten valde att gå före genom att redan 2007 införa krav på externt granskade hållbarhetsredovisningar för statligt ägda företag. Förra året beslutades att statligt ägda företag ska fastställa och redovisa hållbarhetsrelaterade mål och strategier senast våren 2014. Målen ska vara beslutade på styrelsenivå.


Tydliga strategier gör skillnad
Som granskare av merparten av de hållbarhetsredovisningar som publicerats under de senaste 15 åren ser vi också att tydliga krav från ägare avseende etik, uppföljning av leverantörer, ett brett miljö- och socialt ansvar i kombination med ett tydligt ägarskap för frågorna i styrelsen gör skillnad.


Här spelar den offentliga sektorn en viktig roll, både som kravställare på de egna verksamheterna och som tydlig kravställare på leverantörer av varor och tjänster. Den offentliga sektorn måste ta ansvar för och fastställa tydliga strategier i omställningen till en mer hållbar värld. Var är målen, vilka är strategierna, och hur vill ni mäta och följa upp?

Kontakt

KPMG

Tel. 08 - 723 90 00

Åse Bäckström, ansvarig KPMG Climate Change & Sustainability

Helena Mueller, expert KPMG Climate Change & Sustainability

Torbjörn Westman, expert KPMG Forensic