Details

  • Service: Rådgivning, Risk Consulting, Finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster
  • Type: Newsletter Article
  • Date: 2013-05-28

Utkast från IASB om Regulatory Deferral Accounts (Rate-regulated Activities) 

Medan IASB genomför ett projekt från grunden avseende redovisning av ’rate-regulated activities’ planeras en tillfällig lösning för företag som ska tillämpa IFRS för första gången. Detta görs genom att en tillfällig standard föreslås möjliggöra för företag som är verksamma med ’rate-regulated activities’ och som börjar tillämpa IFRS för första gången att välja att fortsätta med de nationella redovisningsprinciper som tillämpas före övergången till IFRS. Företag som redan tillämpar IFRS får inte använda den föreslagna tillfälliga standarden och berörs således inte.
 

Med ’rate-regulated activities’ avses aktiviteter där (i) ett bemyndigat organ har givits rätten att fastställa priser som är bindande för kunder och (ii) priset är avsett att täcka företagets tillåtna kostnader. Sådan reglering förekommer främst av verksamheter där företag har ett monopol eller en dominerande marknadsposition som ger företaget oproportionerlig makt över kunden. Ett exempel på en reglering anges nedan.

 

Syftet med den tillfälliga standarden är att underlätta övergång till IFRS för jurisdiktioner och företag för vilka tillgångar och skulder relaterade till ’rate-regulated activities’ är av större betydelse. Det vanliga bland företag som tillämpar IFRS är att inte redovisa några sådana tillgångar och skulder med anledning av att det är tveksamt om de kan anses uppfylla tillgångs- och skuldkriterierna. Genom att ge ett tillfälligt undantag från IAS 8.11, som anger att vägledning ska sökas i andra standarder eller föreställningsramen, föreslås företag som framöver går över till IFRS alltså kunna fortsätta att redovisa tillgångar och skulder relaterat till nämnda aktiviteter.

 

Om förslaget genomförs kan därmed bland företag som tillämpar IFRS olika principer komma att tillämpas. För att underlätta möjligheten till jämförelse föreslås för företag som tillämpar denna standard dels att ’regulatory deferral accounts’ redovisas separat i rapporten över finansiell ställning, dels att förändringar i dessa poster redovisas separat i resultatrapporterna, dels att diverse tilläggsupplysningar lämnas.

 

I ett exempel i den föreslagna standarden noteras att när det pris ett företag får ta ut begränsas i relation till de kostnader företaget har, så kan det uppstå skillnader mellan det pris som tas ut och de kostnader som faktiskt uppstår. För att inte skapa onödiga svängningar i de belopp som faktureras kunderna förekommer det att skillnaden mellan fakturerade intäkter och underliggande kostnader under en period, återbördas till eller från kunderna under ett antal efterföljande perioder.

 

Exemplet avser en gasleverantör som får fakturera belopp som motsvarar de egna inköpskostnaderna för gasen. Under år 1 visar sig inköpspriserna för gas vara högre än beräknat, varvid inköpskostnaderna överstiger de fakturerade intäkterna – t ex med 120. Gasleverantören får kompensera sig för denna skillnad genom ett tillägg till sitt pris under de kommande tre åren, genom linjär fördelning av de 120. I vissa jurisdiktioner redovisas vid slutet av år 1 de 120 som en tillgång, med motbokning i resultatet. Vid slutet av år 2 minskas tillgången med 40, med motbokning i resultatet. Samtidigt byggs under år 2 upp nya motsvarande poster relaterat till den skillnad som uppstår då. De poster som dessa skillnader leder till i balansräkningen utgör exempel på ’regulatory deferral accounts’. En effekt av denna redovisning är att det redovisade resultatet från denna gasverksamhet under samtliga år är noll. Ofta tillåts företaget även ta ut en avkastning på sina investerade nettotillgångar, vilket då ger ett resultat som är större än noll.

 

Synpunkter på utkastet kan lämnas till och med 4 september 2013. Någon tidpunkt för första tillämpning anges inte i utkastet. Det föreslås att standarden får förtidstillämpas.

 

Hans Hällefors

hans.hallefors@kpmg.se

Tel: 08-723 94 58

 

Informationen i detta nyhetsbrev är av generell karaktär och kan inte ersätta professionell rådgivning i enskilda ärenden. Den som är intresserad av att veta mer om våra tjänster eller vill få hjälp i ett redovisningsärende är alltid välkommen att kontakta oss direkt.


Fler artiklar ur Financial Reporting News


 

Redaktion

Skriv ut artiklarna som pdf