Details

  • Type: Press release
  • Date: 2013-05-22

Sakfel och grundlösa påståenden i anonym anmälan till RN 

Dagens Industri har i dag, 22 maj, publicerat en artikel om en anonym anmälan till Revisorsnämnden gällande påstådda brister beträffande KPMG ABs och moderbolaget Bohlinsgruppen ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2011/2012.

Anmälan avser påstådda bristfälliga upplysningar inom tre områden i årsredovisningen. KPMG har gått igenom anmälan och kan konstatera att kritiken avseende väsentliga brister i årsredovisningen är felaktig på ett antal områden.


Sakförhållandena är som följer;

1. Påstådda brister i årsredovisningen

 

a. Påstått bristfällig information om rättstvist avseende HQ AB

 

I anmälan påstås att uppgifter om ersättningskrav riktade mot KPMG saknas och att konsekvenserna av en fällande dom i skadeståndskravet inte redovisas. Ej heller i vilken omfattning bolagets ansvarsförsäkring skulle täcka ett skadestånd. Vidare påstås att KPMG inte informerat om att RNs erinran mot huvudansvarig revisor hade överklagats och att beslut ännu inte meddelats i pågående disciplinärende.

 

Av förvaltningsberättelsen framgår att HQ AB ställt ersättningskrav på KPMG. KPMGs styrelse och Vd har prövat om det mot bakgrund av karaktär, omständigheter och grunder relaterade till ersättningskraven fanns behov av ytterligare upplysningar. Så bedömdes inte vara fallet.

 

Av årsredovisningen framgår även att vi har system som säkerställer koncernens långsiktiga verksamhet. Försäkringsskydd för situationer som denna finns, dessutom är ansvarsförsäkring ett krav enligt lag. Dessa skydd innebär att KPMGs exponering är begränsad. Även dessa omständigheter vägdes in i styrelsens bedömning beträffande eventuellt behov av ytterligare upplysningar.

 

Beträffande överklagan i disciplinärende mot huvudansvarig revisor för revisionen av HQ så är uppgiften felaktig. Det är endast huvudansvarig revisor som kunde överklaga beslutet, vilket denne inte gjort.  HQ har dock krävt att få överklaga beslutet, vilket inte accepterades av Revisorsnämnden, vars inställning sedermera har prövats och bekräftats i de rättsliga instanserna.

 

Detta innebär att det inte fanns någon med rättslig verkan gjord överklagan att redovisa i årsredovisningen.
Uppgiften om att RN ännu inte meddelat beslut i pågående disciplinärende avseende revisionen av HQ AB 2007 stämmer. I en förvaltningsberättelse ska lämnas information som är väsentlig och relaterad till bolagets resultat, ställning och verksamhet. Detta innebär att vi enbart redogör för disciplinärenden när de är av sådan betydelse. Styrelse och Vd gjorde bedömningen att lämnad information var tillräcklig.

 

b. Påstått bristfällig information om skattetvist

Det förelåg inte, per 2012-04-30 eller vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande, någon skattetvist som anmälaren gör gällande och det föreligger ingen skattetvist idag. Däremot har Skatteverket under januari 2013 initierat en taxeringsrevision som är pågående. Det som är föremål för taxeringsrevisionen är aktieköp och -försäljning mellan delägare under 2012. Beslutet att genomföra en taxeringsrevision kom således långt efter att årsredovisningen för 2011/2012 fastställdes.

 

Vid aktietransaktioner fastställs priset utifrån substansvärde, vilket 2012 var 2133 kr per aktie. Kvotvärdet som anges i anmälan är därmed irrelevant.

 

c. Övriga tvister
Anmälan gör gällande att årsredovisningen inte innehåller någon information om ersättningskrav från spararna i Habo Finans. Liksom i fallet i HQ gjorde styrelsen en bedömning avseende risk och behov av avsättning per 2012-04-30. Den gjordes med stöd av juridiskt sakutlåtande. Även för ersättningskrav från spararna i Habo Finans finns försäkringsskydd. 

 

En grupp sparare i Habo Finans har riktat ersättningskrav mot KPMG vilka vi har tillbakavisat. Gruppen har därefter återkommit genom att försöka väcka en civilrättslig sk grupptalan mot KPMG. Jönköpings tingsrätt avvisade intresseföreningens begäran. Denna dom är överklagad.

2. Påstått bristande oberoende
Anmälan gör gällande att RN meddelat KPMG en varning för brister i rutinerna för att säkerställa oberoendet gentemot kund samt att samverkan mellan konsulter och revisorer kritiserats av RN. 

 

Fakta är följande; Revisorsnämnden beslöt den 3 november att tilldela KPMG en varning av för att vi brustit i skyldigheten att göra KPMG Norge uppmärksam på ett rådgivningsuppdrag 2009 som berörde ett norskt dotterbolag till en större revisionskund, eftersom KPMG AB är revisor i det svenska moderbolaget. KPMG i Norge var samtidigt revisor i det norska dotterbolaget.

 

I samband med att KPMG tog rådgivningsuppdraget genomfördes en oberoendeanalys i Sverige som kom fram till att det inte fanns något hot mot oberoendet. Revisorsnämnden riktade inte kritik mot den bedömning av oberoendet som genomfördes i Sverige. Men även revisorn i det norska dotterbolaget skulle dock ha fått möjlighet att göra en motsvarande analys. Genom ett informationsmisstag mellan länderna fick revisorn inte möjlighet till det, och det har RN riktat kritik mot.

 

Därmed faller anmälarens påstående om att KPMG fått varning för bristande oberoende samt kritik mot samverkan över affärsområdesgränser. Vi har efter denna händelse vidtagit åtgärder som säkerställer att alla berörda revisorer i utländska bolag blir informerade innan ett rådgivningsuppdrag utförs.

3. Årsredovisningarna ej offentliggjorda i tid
Anmälan tar upp att årsredovisningarna för 2011/2012 offentliggjordes försent. 

 

 

Denna uppgift stämmer. Årsredovisningen skulle ha inlämnats till Bolagsverket senast en månad efter årsstämman, vilken hölls den 20 juni 2012. Årsredovisningen inkom till Bolagsverket först den 2 november. Det är ett misstag från vår sida. Vi beklagar detta. Regler ska följas och på den punkten har vi brustit.

 

 


För mer information, vänligen kontakta:
Ulrika Westin, kommunikationsdirektör KPMG Sverige , tel. 070-849 35 43, ulrika.westin@kpmg.se

 

Om KPMG
KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 145 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.