Details

  • Type: Press release
  • Date: 2013-05-16

Aktuariens roll står inför förändring 

Försäkringsbranschen står inför många utmaningar med ökade krav på intern styrning och kontroll och allt fler regelverk att hantera. Finansinspektionens och EIOPAs krav på dualitet och att företagen ska ha en funktion för riskkontroll, har medfört ett behov av vidareutvecklad tydlighet i aktuariens roll och ansvar.

– Aktuariens arbete har tidigare varit ganska isolerat och aktuarierna har varit dåliga på att berätta om vad de gör. Den nya interna motparten som Finansinspektionen och EIOPA (europeiska tillsynsmyndigheten) nu kräver kommer utmana aktuariens arbete och göra rollen mer synlig, säger Paul Andersson, Head of Governance, Risk & Compliance.

 

I höstas samlade KPMG till en nätverksträff där man bland annat diskuterade aktuariens främsta utmaningar inom Solvens II och branschens representanter kunde snabbt enas om vilka kvarstående frågor som man behöver hantera, aktuariens framtida roll var just en av dessa. Hur man definierar, implementerar och följer upp en god och adekvat riskkultur var en annan stor fråga i fokus.

 

KPMG har gjort en omfattande global studie på området som bland annat visade att bara vart femte bolag i undersökningen mäter hur medarbetarna ser på risker, trots regulatoriska krav på att styrelse och företagsledning ska säkerställa en adekvat riskkultur.

 

– Det ligger en risk i att styrelse och ledning inte förstår aktuariens arbete och hur riskerna i ett bolag måste kommuniceras. Det räcker inte att ta fram policies, utan det måste finnas ett risktänk som genomsyrar hela organisationen. Detta blir allt mer tydligt när Finansinspektionen nu vid årsskiftet utökar sin granskning med ett antal nya punkter, av vilka ett flertal direkt berör aktuariens ansvars- och kompetensområde. Att vara förberedd och gå igenom den egna organisationen inklusive kvalitet och innehåll på nuvarande rapportering i förväg är en stark rekommendation, säger Paul.

 

Kontakta gärna Paul Andersson om du vill ta del av KPMGs undersökning eller övriga publikationer kring aktuariens nya roll och försäkringsbranschens utmaningar.

 

Contact Image

Description

Phone