Romania

Implementarea IFRS pentru societățile listate 

Începând cu exercițiul financiar al anului 2012, societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația de a aplica IFRS la întocmirea situațiilor financiare anuale individuale.

 

Pentru întrebări sau detalii cu privire la implementarea IFRS vă rugăm să ne contactați la adresa  ifrs_ro@kpmg.com.

Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu IFRS


În data de 1 octombrie 2012 a fost aprobat de către Ministerul Finanțelor Publice Ordinul nr. 1286 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 687 din 4 octombrie 2012. Pentru mai multe informatii despre adoptarea IFRS de catre societatile listate, puteti accesa si site-ul Ministerului de Finante sau al CNVM.

 

Principalele prevederi ale Ordinului 1286 sunt:

 

  • Pentru exercițiul financiar al anului 2012, situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 (OMFP 3055/2009) pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare.
  • Balanţa de verificare la 31 decembrie 2012 va cuprinde elementele determinate în baza prevederilor IFRS. Începând cu exerciţiul financiar al anului 2013, entitățile care intră sub incidența Ordinului vor ţine contabilitatea în baza prevederilor IFRS.
  • La 31 decembrie 2012 entitățile vor întocmi situațiile financiare în conformitate cu prevederile IFRS 1 „Adoptarea pentru prima dată a Standardelor internaționale de raportare financiară”, cuprinzând informații comparative inclusiv la începutul exercițiului financiar 2011 pentru situația poziției financiare, cu excepția entităților care au declarat explicit și fară rezerve că au întocmit anterior situații financiare anuale în baza IFRS și care se încadrează în cazurile prevăzute de IFRS 1.
  • Situațiile financiare anuale individuale și respectiv consolidate (unde este cazul) întocmite în conformitate cu IFRS fac obiectul auditului statutar. Situațiile financiare se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor publice însoțite de o situație cuprinzând rezultatele retratării în baza IFRS, în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordin.
  • Reglementările contabile conforme cu IFRS conțin prevederi referitoare la elaborarea, semnarea, auditarea, aprobarea și publicarea situațiilor financiare individuale și consolidate conforme cu IFRS, prevederi referitoare la contabilizarea unor operațiuni, planul de conturi IFRS și funcțiunea conturilor, precum și reguli privind transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2012 în noul plan de conturi.


Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați materialul atașat.


De asemenea, puteți consulta principalele diferențe între tratamentele contabile prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare și tratamentele contabile IFRS.

 

Curs de pregătire profesională în domeniul IFRS pentru societățile listate


KPMG recunoaște și susține eforturile necesare pregătirii primului set de situații financiare conforme cu IFRS și trecerii la IFRS ca bază a contabilității. În acest sens, KPMG organizează cursuri de pregătire profesională în domeniul IFRS în cadrul cărora sunt abordate principalele aspecte teoretice și practice ce trebuie avute în vedere în cadrul proiectului de implementare IFRS.


Cui se adresează?
Cursurile de pregătire profesională se adresează persoanelor implicate în întocmirea, revizuirea și aprobarea situațiilor financiare conforme cu IFRS, precum și specialiştilor din domeniul financiar și altor persoane responsabile cu implementarea IFRS ca bază a contabilității din cadrul societăților care intră sub incidența Ordinului 881/2012.


Tematică:
Cursurile de pregătire este axat pe diferențele de tratamente contabile existente între Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare și IFRS. Diferențele sunt ilustrate cu exemple practice și studii de caz bazate pe experiența de lucru în domeniul IFRS a instructorilor KPMG. De asemenea, în cadrul cursurilor sunt discutate aspecte practice privind implicațiile implementării IFRS ca bază a contabilității, inclusiv din perspectivă fiscală.


Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați un exemplu de agendă detaliată

Aura Giurcaneanu

Aura Giurcaneanu

Partner Audit & Assurance

+40 (372) 377 800

Angela Manolache

Angela Manolache

Partner, Consultanță în Afaceri

+40 (372) 377 800