Polska

Szczegóły

  • Usługa: Tax
  • Data: 2013-02-21

Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a USA 

Tax Alert 

13 lutego 2013 r. została podpisana nowa Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej: „Konwencja”).

Tax Alert
Pobierz
Do otwarcia plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader.

Nowa Konwencja zastąpi obowiązującą Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 8 października 1974 r.

 

Konwencja z 13 lutego 2013 r. podlega ratyfikacji zgodnie z odpowiednimi procedurami każdego z umawiających się Państw. Umawiające się Państwa wymienią drogą dyplomatyczną noty, informując się wzajemnie, iż odpowiednie procedury zostały spełnione. O ile zatem ratyfikacja Konwencji w obydwu państwach i wymiana not dyplomatycznych nastąpi jeszcze w 2013 r., nowa Konwencja będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., przy czym jej postanowienia będą miały zastosowanie:

 

  • w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła - do kwot wypłacanych lub zaliczanych w pierwszym dniu obowiązywania konwencji lub w okresie późniejszym - od drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym ta Konwencja wejdzie w życie

    

oraz

 

  • w odniesieniu do pozostałych podatków - do okresów podatkowych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia lub później, który nastąpi po wejściu w życie niniejszej Konwencji.


Nowa Konwencja wprowadza szereg istotnych zmian. Poniżej najważniejsze zmiany przewidziane przez Konwencję:

 

Opodatkowanie odsetek
Dotychczasowe zwolnienie z podatku u źródła w przypadku wypłaty odsetek zastąpiono 5 proc. stawką podatku.


Natomiast 15 proc. stawka podatku będzie miała zastosowanie do odsetek, których wysokość jest ustalana w odniesieniu do wyniku np. przychodu, sprzedaży, dochodu, zysku lub wzrostu wartości majątku dłużnika lub osoby powiązanej z dłużnikiem.


Konwencja przewiduje specjalne wyłączenia z podatku u źródła dla odsetek w tym m.in.:

  • wypłaconych na rzecz funduszu emerytalnego, jeżeli odsetki te nie są otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • wypłacone na rzecz banku, instytucji ubezpieczeniowej lub przedsiębiorstwa finansowego.

 

Należności licencyjne
Obecnie, podatek z tytułu wypłaty należności licencyjnych płacony w państwie źródła dochodu nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych płatności. Zgodnie z Konwencją, stawka podatku u źródła z tego tytułu zostanie zmniejszona do 5 proc.


Opodatkowanie dywidend
Konwencja wprowadza definicję dywidend, która będzie obejmować dochód z udziałów (akcji) lub z innych praw do udziału w zyskach, a także dochód z innych praw w spółce, który traktowany jest w państwie źródła jako dochód z udziałów lub akcji. Jako wyjątek zostaną wyłączone z definicji wierzytelności.


Stawki podatku u źródła pobieranego od dywidend pozostaną na poziomie:

 

  • 5 proc. w przypadku dywidend wypłacanych na rzecz spółki posiadającej 10 proc. prawa głosu w spółce wypłacającej


oraz

 

  • 15 proc. w pozostałych przypadkach.

 

Ponadto, w Konwencji przewidziano specjalne zwolnienie dla dywidend wypłacanych na rzecz funduszu emerytalnego pod warunkiem, że dywidendy te nie są związane z prowadzoną przez ten fundusz lub przez przedsiębiorstwo powiązane działalnością gospodarczą. Wprowadzono również specjalne regulacje dotyczące dywidend wypłacanych przez U.S. Regulated Investment Company, Real Estate Investment Trust oraz spółek polskich podobnych do tych podmiotów.

 

Koncepcja „beneficial owner” dla dywidend, odsetek i należności licencyjnych

Wraz z nową Konwencją zostanie wprowadzona klauzula „beneficial owner”, zgodnie z którą odbiorca odsetek, dywidend i należności licencyjnych musi być ich rzeczywistym beneficjentem aby możliwe było zastosowanie stawki obniżonej wynikającej z Konwencji.

 

Podatek u źródła z tytułu „quasi dywidend”
W Konwencji został wprowadzony zupełnie nowy artykuł, który zawiera uregulowanie w zakresie podatku u źródła z tytułu wypłaty „quasi dywidend” od zysku zakładu, dochodu z nieruchomości oraz zysku z przeniesienia własności majątku położonych w państwie źródła. Dywidendy z tych tytułów będą opodatkowane stawką 5 proc.


Klauzula nieruchomościowa
Konwencja wprowadza prawo opodatkowania w Polsce zysków osiąganych przez rezydentów USA z tytułu zbycia udziałów (w tym w spółce osobowej), których wartość w więcej niż 50 proc. pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce.


Zmiana podstawowej metody unikania podwójnego opodatkowania
Obecna umowa jako podstawową zasadę unikania podwójnego opodatkowania przewiduje metodę zaliczenia proporcjonalnego. Zgodnie z nową Konwencją Polska będzie stosować metodę wyłączenia z progresją. Jednak w przypadku dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia własności majątku oraz innych dochodów nieobjętych postanowieniami Konwencji zastosowanie znajdzie nadal metoda zaliczenia proporcjonalnego.

 

Opodatkowanie wynagrodzeń dyrektorów oraz artystów i sportowców
Wprowadzono nowe regulacje dotyczące opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów oraz uzyskiwanych z tytułu członkostwa w zarządzie spółek, według których tego typu wynagrodzenia będą podlegać opodatkowaniu w państwie siedziby spółki.


Również nowe przepisy dotyczą dochodów z działalności wykonywanej przez artystów i sportowców, które zostaną opodatkowane w państwie źródła z wyjątkiem sytuacji, gdy wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczy w danym roku podatkowym kwoty 20 tys. USD.

 

Opodatkowanie emerytur i rent kapitałowych
Nowa umowa podatkowa z USA będzie korzystniejsza dla emerytów planujących powrót do Polski. Emerytury, renty kapitałowe oraz inne podobne świadczenia wypłacane polskim rezydentom w USA będą podlegać opodatkowaniu tylko w państwie źródła, natomiast kwota zagranicznej emerytury będzie uwzględniona jedynie do obliczenia stawki, według, której powinien być pobrany podatek od polskich dochodów. W nowej umowie przewidziane są dwa wyjątki od ogólnej zasady, sprowadzające się do tego, że podatek od wypłacanych emerytur będzie pobierany w państwie zamieszkania emeryta. Pierwszy dotyczy rezydentów podatkowych USA - jeśli kraj ten zrezygnuje z poboru podatku od emerytury, to nie pobierze jej także Polska. Drugi wyjątek ma dotyczyć emerytur wypłacanych Polakom z Social Security – wówczas podatek pobierze tylko USA.

 

Klauzula ograniczająca korzyści umowne
Konwencja wprowadza obszerny nowy artykuł zawierający klauzule ograniczające korzyści umowne w stosunku do określonych kategorii osób i podmiotów. Wprowadzenie przedmiotowych klauzul ma na celu przeciwdziałanie nabywaniu korzyści umownych przyznanych Konwencją przez rezydentów państw trzecich.


Procedura wzajemnego porozumiewania się, zasada równego traktowania oraz rozszerzenie zakresu wymiany informacji podatkowych
Dostosowano postanowienia w zakresie procedury wzajemnego porozumiewania się oraz postanowień o równym traktowaniu do aktualnego brzmienia przepisów Konwencji Modelowej OECD w sprawie dochodu i majątku. Również rozszerzono zakres wymiany informacji w sprawach podatkowych, aby były zgodne z zaleceniami OECD.


W przypadku, gdyby chcieli Państwo przedyskutować powyższe kwestie bardziej szczegółowo lub uzyskać informacje dotyczące naszych usług, uprzejmie prosimy o kontakt.

TaxAlert - Biuletyn podatkowy wydawany ad hoc, kiedy tylko pojawi się ważna informacja z zakresu podatków. 

Share this

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do systemu subskrypcji. Możesz wybrać, które strony kpmg.com i publikacje chcesz subskrybować.
Jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem? Zaloguj się

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.


   Latests articles & publications