Nederland

Verandering op til in eisen aan risico- en kapitaalmanagement  

Door onvoldoende inzicht in de gelopen risico's zijn grote financiële instellingen tijdens de kredietcrisis niet in staat gebleken voldoende kapitaal aan te houden om de risico's die zij in hun boeken hadden op te vangen. Vanuit de externe regelgeving zijn Basel III, Solvency II en IFRS actuele thema's rondom risicomanagement, solvabiliteitsvereisten en verslaggeving (inclusief marktwaarde) die de financiële wereld de komende jaren flink bezig zullen houden.

De rode draad in deze frameworks is dat ze financiële instellingen meer dan vroeger zullen dwingen stil te staan bij het bepalen en managen van hun risico's en de benodigde kapitaalposities. Een van de essentiële punten van de groeiende toezichtregimes is dat het goed managen van risico's wordt beloond in de vorm van lagere kapitaalsvereisten. Tevens belonen rating agencies financiële instellingen met een degelijk en transparant risicobeleid met een sterke rating. Het dynamisch sturen op (markt)waarde en op risico's wordt dan ook steeds belangrijker.

De grote uitdaging hierbij is het vinden van de juiste balans tussen het voldoen aan alle (internationale) wetten, regels en rapportagevereisten (compliance) en tegelijkertijd de commerciële slagkracht (performance) te borgen door inbedding van risicomanagement in de belangrijkste bedrijfsprocessen en beslismomenten van de hele organisatie.

De kredietcrisis heeft laten zien dat er op dit punt verbeteringen nodig zijn en het is dan ook logisch dat de regelgeving op tal van punten wordt herzien en het (lokale en internationale) toezicht verder zal worden verscherpt. De vraagstukken die hierbij een rol spelen zijn divers en fundamenteel van karakter. Hoe kunnen we het procyclische effect van fair value-waarderingen onder IFRS het beste toelichten dan wel mitigeren? Is het wenselijk om een hardere ondergrens in de kapitaalsvereisten aan te brengen? Hoe kan het risicomanagement binnen financiële instellingen meer invloed op hoog niveau in de organisatie krijgen? Hoe zal het toezicht op de financiële sector internationaal vorm gaan krijgen? Het antwoord op deze en andere vragen zal zich de komende tijd gaan ontvouwen.

Financiële instellingen zullen de komende jaren adequaat moeten reageren, niet alleen omdat de maatschappij dit van hen eist maar juist ook omdat een solide risico- en kapitaalmanagementbeleid de basis moet zijn van professionele instellingen die duurzaam rendement, reputatie en kwaliteit hoog in hun vaandel hebben staan. Het internationale KPMG Risk & Capital Management (RCM) team kan daarbij helpen en is uitstekend ingevoerd in deze ontwikkelingen. We helpen cliënten in de financiële sector op het raakvlak van finance-, risico- en kapitaalmanagement met pragmatisch advies op maat gedurende het hele verbetertraject, van doorlichting en (her)ontwerp tot en met de implementatie en inbedding.

 

 

Contact

Marco van Ackooij, partner KPMG Advisory


 (020) 656 4065

 Marco van Ackooij

 

Meer informatie

 

Voor informatie over finance, risk and capital management en advisering over de mogelijkheden voor uw organisatie kunt u contact opnemen met Marco van Ackooij, partner KPMG Advisory.