Nederland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Zowel voor gemeenten als zorgaanbieders heeft de invoering van de Wmo een enorme impact gehad. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid gekregen voor de maatschappelijke ondersteuning van burgers. Het inkopen van de huishoudelijke verzorging en de inrichting van een loket zijn belangrijke taken voor gemeenten geworden. Gemeenten krijgen hierbij de regiefunctie en moeten de andere actoren (zoals zorgkantoren, zorgaanbieders, CAK en CIZ) binnen het speelveld betrekken bij de uitvoering van de Wmo.

Zorgaanbieders hebben van oudsher 'zaken gedaan' met het zorgkantoor. Sinds 1 januari 2007 hebben zorgaanbieders een nieuwe partner gekregen: de gemeenten. Concreet betekent dit dat zorgaanbieders moeten inschrijven op Europese aanbestedingen en verantwoordingsinformatie aanleveren richting gemeenten. Binnen deze nieuwe marktverhoudingen moeten zorgaanbieders marktgericht en concurrerend opereren.

Wat kan KPMG voor u betekenen?
Wij kunnen gemeenten onder meer ondersteunen bij:

 

  • Strategische beheersing: dashboard voor rapporteren managementinformatie
  • Ontwikkeling van een model waarbij op macroniveau scenario's worden uitgewerkt
  • Operationele uitvoering: model vaststellen voor hoogte eigen bijdrage en PGB-tarief. Daarnaast kan KPMG ook ondersteunen bij de opzet en inrichting van de administratieve organisatie
  • Digitale dienstverlening: inrichting van het digitaal loket
  • Controleprotocollen en audits bij ketenpartners


KPMG ondersteunt zorgaanbieders bij diverse thema's:

 

  • Begeleiding bij aanbestedingen
  • Kostprijsmodel ontwikkelen voor huishoudelijke verzorging
  • Scenarioanalyse bij de verkoopprijs en alle overige uitgangspunten, zoals productiviteit en capaciteit
  • Analyse strategische positionering


Relevante links

 

Contact

Thomas Zwiers

 

 (070) 338 2202

 Thomas Zwiers

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Thomas Zwiers.