Nederland

WOZ-beschikking/Onroerendezaakbelasting (OZB) 

Elk jaar worden de WOZ-beschikkingen door gemeenten verzonden ter vaststelling van de waarde van vastgoed. Deze vastgestelde waarde is de heffingsgrondslag voor de aanslagen OZB, de waterschapsheffing gebouwd eigendom en in sommige gemeenten voor de aanslag rioolrecht.

KPMG heeft veel kennis en ervaring opgebouwd in het beoordelen van de WOZ-waarde van vastgoed in de zorgsector. De praktijk leert dat een kritische beoordeling van de vastgestelde waarde tot een substantiële besparing aan lokale lasten kan leiden. In sommige gevallen tot 20% van het aanslagbedrag.

Een belangrijk aspect hierbij is namelijk het beoordelen van de functionele knelpunten die een rol spelen bij het waarderen van een object in de zorgsector. Hierbij kan gedacht worden aan de logistieke indeling/lay-out van een object, een tekort aan ruimte maar ook gewijzigde inzichten in de zorgverlening kunnen leiden tot een disfunctioneel gebouw. Gemeenten houden hier over het algemeen weinig rekening mee.

Bij zorgobjecten waar sprake is van zogenaamde woondelen dient hiermee rekening gehouden te worden. Dit houdt in dat de gebruikersaanslag wordt verminderd met het aandeel woondelen in het totale object. Veel gemeenten houden hier pas rekening mee nadat hierom verzocht is.

Tenslotte nog de opmerking dat binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeente. Dit hoeft nog geen gemotiveerd bezwaarschrift te zijn maar kan ook een pro forma bezwaarschrift zijn. Ook in geval de bezwaartermijn is verstreken bestaan er wellicht nog mogelijkheden om tot een waardeverlaging te komen. 

Contact

Chris Oude Lohuis

 

 088 909 1437

 Chris Oude Lohuis

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Als u benieuwd bent wat KPMG Gezondheidszorg voor u kan betekenen neem dan contact op met Chris Oude Lohuis.