Nederland

KPMG-zorgmodel: financieel meerjarenbegrotingsmodel 

De behoefte aan een krachtig en samenhangend model dat in staat is om toekomstige financiële knelpunten inzichtelijk te maken is voornamelijk ontstaan door externe ontwikkelingen, zoals de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de mogelijke invoering van de normatieve huisvestingscomponent, de aanbestedingen door de zorgkantoren van een deel van de extramurale productie en de komst van de zorgzwaartepakketten (ZZP's).

Naast externe ontwikkelingen zijn interne beleidsbeslissingen zoals nieuwbouwplannen en de gevolgen hiervan voor bijvoorbeeld personeelsformaties ook van invloed op de benodigde toekomstige financiering. Het is van belang om tijdig inzicht te verkrijgen in de gevolgen van dergelijke beleidsbeslissingen.

Wat kan KPMG voor u betekenen?
Het KPMG-zorgmodel maakt het mogelijk variabelen in te voeren en door te rekenen, bijvoorbeeld om de gevolgen inzichtelijk te maken van aanpassingen in de kostenstructuur, huisvesting, fte's en bedbezetting. Op basis van scenario's worden beleidsbeslissingen ondersteund. Uitkomsten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het te ontwikkelen beleid, als onderbouwing van de jaarlijkse begroting, voor de budgetafspraken met het zorgkantoor en om met hen in onderhandeling te treden voor het verkrijgen van aanvullende budgetten. Bovendien dient een meerjarenbegroting ter ondersteuning van het invullen van het jaarlijkse budgetformulier van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het KPMG-zorgmodel bestaat uit jaarlijkse winst- en verliesrekeningen, balansen, investeringsoverzichten, een gedetailleerd kasstroomoverzicht en overzichtelijke tabellen met kengetallen en ratio's. Uiteraard is het mogelijk om op (hoofd)kostenplaats te begroten in meerjarigperspectief.

Recente ontwikkeling
Het KPMG-zorgmodel biedt inmiddels ook de mogelijkheid om de meerjarenbegroting te kunnen vertalen in kostprijzen in meerjarig perspectief. 

Contact

Sikko Bruinsma

 

 (050) 522 3623

 Sikko Bruinsma

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Als u benieuwd bent wat KPMG Gezondheidszorg voor u kan betekenen neem dan contact op met Sikko Bruinsma.