Nederland

IT in de gezondheidszorg 

De gezondheidszorg verandert snel in Nederland. Mede door toenemende marktwerking verschuift de zorg In versneld tempo van aanbodgedreven naar een vraaggestuurde markt. De overheid, politiek, patiëntenorganisaties, de inspectie en verzekeraars (en zorgkantoren) stellen daarbij steeds hogere eisen en vragen om meer aandacht voor kwaliteit, veiligheid en efficiency. Het adequaat inzetten van informatie en communicatie technologie (ICT) dient te worden gezien als een belangrijke factor om de doelstellingen die worden beoogd te realiseren.

IT is in de hedendaagse gezondheidszorg in allerlei verschijningsvormen aanwezig. PACS, PDMS, elektronische ordercommunicatie en EPD zijn slechts enkele vormen. Maar ook in de medische technologie, bijvoorbeeld voor medisch onderzoek en (nog concreter) voor de aansturing van laser- en bestralingsapparatuur is IT niet meer weg te denken.

Veel organisaties in de gezondheidszorg zijn op dit moment gestart met het optimaliseren van de IT binnen de organisatie. Daarbij is de focus vooral gericht op het op orde brengen van de basisinfrastructuur ten behoeve van de invoering van ordercommunicatie en de verdere ontwikkeling van het EPD. Hierbij worden zij geconfronteerd met diverse vraagstukken zoals de besturing van de IT-functie, de inrichting van de IT-organisatie, de centralisatie van IT-systemen, de rationalisatie van het applicatielandschap, de convergentie van IT en medische techniek. Maar ook de standaardisatie en distributie van het berichtenverkeer, het waarborgen van de privacy van de patiënt, de beschikbaarheid van kritieke systemen en het voldoen aan wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde normenstelsels zoals NEN-7510, de kaderregeling AO/IC inzake DBC- registratie en facturering, de regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders, de WGBO en het programma van eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem.

Wat kan KPMG voor u betekenen?
KPMG IT Management Consulting levert een breed scala aan professionele diensten op het gebied van IT. Opdrachtgevers kunnen rekenen op praktisch en deskundig advies om het rendement op IT-investeringen te verhogen, de belangrijkste IT-risico's te identificeren en te beheersen en zekerheid te verkrijgen over de toepassing van IT.

Zowel nationaal als internationaal hebben wij ruime ervaring op een breed scala van vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Specifiek voor de Nederlandse gezondheidszorg heeft KPMG de kennis en ervaringen op het gebied van IT gebundeld in een gespecialiseerd team van professionals. Deze groep heeft in de afgelopen jaren bij diverse Nederlandse gezondheidsinstellingen, waaronder ziekenhuizen en AWBZ-organisaties een groot aantal audit- en adviesopdrachten uitgevoerd op het gebied van IT.

Bij de uitvoering van onze opdrachten hanteren wij een pragmatische aanpak, waarbij de specifieke kenmerken van de zorg centraal staan en de betrokkenheid van de organisatie is gewaarborgd. Een dergelijke aanpak biedt maximale ruimte voor concrete aanbevelingen en is gericht op het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak om tot daadwerkelijke uitvoering te komen.  

Contact

Jan de Boer, partner KPMG IT Management Consulting

 

 (030) 658 2156

 Jan de Boer

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de ICT ontwikkelingen in de gezondheidszorg of wilt u in een persoonlijk gesprek over de issues op het gebied van IT binnen uw organisatie van gedachten wisselen, neem dan contact op met Jan de Boer, partner KPMG IT Management Consulting.