Nederland

Financieel onderzoek 

In de zorg bestaat nog steeds een tendens tot verdere samenwerking, hetgeen geregeld resulteert in een voorgenomen besluit tot fusie.

In dat kader kan KPMG onderzoeken welke risico's er zijn op het gebied van resultaatontwikkeling en cashflow van de betreffende organisatie, rekening houdend met de gemaakte strategische keuzes. In dat kader stellen wij een rapport op waarin tevens aspecten als genormaliseerd vermogen, vergelijking met soortelijke organisaties worden opgenomen. Tevens geven wij informatie over aspecten als op welke wijze de organisatie haar financiën op orde heeft, resultaatontwikkeling van de verschillende segmenten en of de organisatie voldoende inzicht heeft in de verschillende kostprijzen en de relatie tot de vergoedingen van de verschillende producten.

Met name de overheveling van huishoudelijke zorg naar de WMO waarbij in de meeste situaties sprake is van lage prijzen en organisaties vaak nog relatief duur personeel in dienst hebben, de introductie van de ZZP en maatstafconcurrentie maken dat dit steeds meer aandacht vraagt. Ook wordt in ons onderzoek aandacht geschonken aan fiscale risico's en of de organisatie haar administratieve organisatie en interne beheersing en ICT voldoende op orde heeft.

 

 

Contact

Margery Kuikman

 

 (070) 338 2297

 Margery Kuikman

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margery Kuikman.