Nederland

Administratieve organisatie en interne controle 

Zorgaanbieders hebben te maken met een groot aantal in- en externe eisen. Zo moet uw organisatie om de kwaliteit van zorg te waarborgen voldoen aan de kwaliteitswet zorginstellingen.

U heeft mogelijk ook gekozen voor een kwaliteitssysteem dat eisen stelt aan alle processen van uw organisatie. Om de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de productieregistratie en verantwoording te garanderen moet uw organisatie voldoen aan de Regeling AO/IC. De NZa is echter van plan per 2010 voor Cure en per 2011 voor Care de regeling AO/IC af te schaffen. De regeling AO/IC stelt eisen aan de administratieve processen in uw organisatie en gaat in op de manier waarop u de administratieve organisatie en interne controle kunt inrichten om ervoor te zorgen dat de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de productie geborgd is.

De NZa heeft onderzoek laten doen naar de noodzakelijkheid van het op detailniveau voorschrijven van de eisen die de NZa aan de AO/IC van zorgaanbieder stelt. Daaruit blijkt dat het voorschrijven van deze eisen niet noodzakelijk is. De NZa gaat ervan uit dat een zorgaanbieder een juiste en zorgvuldige administratie voert. Overigens blijft de wettelijke plicht bestaan een deugdelijke administratie te voeren, alleen schrijft de NZa dit na afschaffing van de regel niet meer in detail voor.

Vastlegging van gegevens
De afschaffing van de Regeling AO/IC betekent in de praktijk echter wel dat uw AO/IC processen zorgvuldig, betrouwbaar en rechtmatig dienen te zijn. Uw organisatie moet ervoor zorgen dat de vastlegging van de geleverde zorg aan de bron volledig, juist en tijdig is. Vragen die spelen zijn:

 

 • Heeft uw organisatie een goed werkende AO/IC? En ligt deze schriftelijk vast?
 • Komt in uw AO/IC de functiescheiding tot uiting?
 • Op welke manier instrueert u uw medewerkers?


Interne controle
Goede AO/IC processen omvatten ook de uitvoering van interne controles op de gevoerde administratie. De interne controlefunctie rapporteert op basis van de interne controles periodiek over de opzet, het bestaan en de werking van de AO/IC. Om vast te stellen in welke mate u voldoet aan de eisen, zijn de volgende vragen van belang:

 

 • Is er sprake van een interne controlefunctie? Heeft u een intern controleprogramma?
 • Worden interne controles periodiek uitgevoerd?
 • Welke controlemix hanteert u?
 • Rapporteert de interne controlefunctie periodiek over de opzet, het bestaan en de werking van de AO/IC?


Wat kan KPMG voor u betekenen?
KPMG kan u ondersteunen bij het (her)inrichten van uw AO/IC processen. U kunt hierbij denken aan:

 

 • Vastleggen van de processen rondom de administratieve organisatie
 • Procesoptimalisatie
 • Beoordelen van opzet en werking van de AO/IC
 • Samenstellen van een intern controleprogramma
 • Invulling geven aan de IC-functie


 

 

Contact

Jelco van der Avoort

 

 (020) 656 8341

 Jelco van der Avoort

Waar kan ik terecht voor meer informatie?


Als u benieuwd bent wat KPMG Gezondheidszorg voor u kan betekenen neem dan contact op met Jelco van der Avoort.