Nederland

Organisatie en beheersing van grote projecten 

Uw uitdaging: Resultaten opleveren binnen tijd en budget met beperking van risico’s.
U krijgt de opdracht om in een vooraf vastgestelde periode een stevig resultaat neer te zetten. Er is geen groot project denkbaar zonder politieke, organisatorische, juridische en vaak ook technisch complexe omgevingsfactoren. De ambities zijn hoog en deze moeten dan ook nog binnen korte tijd gerealiseerd worden.

Zo helpen wij u
Hieronder treft u een aantal oplossingen aan die u kunnen ondersteunen bij het organiseren en beheersen van grote projecten. 

Opstellen businesscases
Een businesscase is de zakelijke onderbouwing van een project. Een businesscase biedt uitkomst indien u de kosten, baten, kansen en risico's van een project van tevoren wilt inventariseren. Vertrekpunt hierbij is een goede beschrijving van de probleemsituatie, het project, de alternatieven en de beleidsdoelen.

Inrichten van en ondersteunen bij project- en programmamanagement
Wij helpen u graag met het inrichten van project- en programmamanagementorganisaties (PMO's), project- en programma-audits, het trainen en begeleiden van programma- en projectmanagers en het inzetten van ervaren (PRINCE II-gecertificeerde) project- en programmamanagers. 

Begeleiding bij publiek-private samenwerking
KPMG begeleidt klanten gedurende het gehele pps-proces. Van het opstellen van een businesscase, naar bekendmaking van de aanbesteding tot en met het succesvol afronden van de transactie. We adviseren bij financiële vraagstukken en treden daarnaast op als procesmanager. Voor publieke partijen stellen we onder meer businesscases op, een financieel vergelijkingsmodel, adviseren we bij de financiële implicaties en financierbaarheid van het contract en het aanbestedingsproces. Meer informatie hierover kunt u hier vinden. 

IT bij grote projecten
Veel grote veranderingen gaan gepaard met proceswijzigingen en wijzigingen in de ondersteunende IT-systemen. Soms is het IT-deel zo groot dat velen (veelal onterecht) spreken van IT-projecten. Wij ondersteunen u bij het onderkennen van alle relevante IT-aspecten in uw veranderingsprogramma’s en het beheersen van de daarmee gepaard gaande risico’s. Naast projectmatige kennis en specifiek inhoudelijke IT-kennis, beschikken wij over kennis en ervaring op het snijvlak van IT en organisatie waardoor de IT-aspecten ook op bestuurlijk en ambtelijk niveau op adequate wijze aandacht krijgen en worden verankerd in de organisatie. 

Projectrisico’s beheersen
Grote (infrastructurele) projecten bezorgen menig bestuurder slapeloze nachten. We zetten specialisten in op het gebied van project-, programma- en risicomanagement. Door middel van een gefaseerde aanpak en in nauwe samenwerking met uw medewerkers wordt het projectmanagement in staat gesteld om strategische, tactische en operationele risicobeheersing toe te passen.

 

Meer informatie
Indien u vragen of opmerkingen hebt over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Paul Dijcks, (070) 338 2120 of met Marjorie Rijkse, (070) 338 2187.