Nederland

Optimaliseren Bedrijfsvoering (Rijks)overheid 

Uw uitdaging; meer met minder
Hoe komt u tot verdere kwaliteitsverbetering, efficiencyverhoging en/of kostenreductie? Hoe kunt u processen, systemen en mensen zo op elkaar afstemmen en inzetten dat ze een effectieve bijdrage leveren aan maatschappelijke doelstellingen?
Publieke organisaties wordt telkens weer gevraagd om met minder middelen hetzelfde of zelfs meer te doen. Daarbij groeit ook de vraag naar meer transparantie en naar een actieve beheersing van risico’s. Bij KPMG zien we deze uitdagingen als kansen om uw organisatie te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de schaarse middelen (mensen en geld) besteed worden daar waar ze de meeste waarde toevoegen voor de maatschappij.

Zo helpen wij u

Hieronder staan de methodieken die wij vaak toepassen bij het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden en prestaties van bedrijfsvoeringsfuncties binnen publieke organisaties. 

Overheadanalyse
KPMG hanteert een pragmatische aanpak waarmee u binnen korte tijd inzicht krijgt in uw overheadkosten in vergelijking met die bij andere (overheids)organisaties. Vanuit dit inzicht kunt u sturen op het verminderen van uw overheadkosten. 

Kostprijs- en financieringsmodellen
KPMG kan helpen uw kostprijsmodel of financieringsmodel te ontwerpen, te verbeteren en in te richten. De benadering van KPMG leidt in korte tijd en met relatief weinig inspanning tot aantoonbare resultaten in de vorm van betere managementinformatie. U krijgt inzicht in de mate van kostendekkendheid en hoe u dit kunt beïnvloeden.

Facts to Value
Op veel gebieden binnen de overheid wordt gebruikgemaakt van omvangrijke systemen en daarbij behorende gegevensverzamelingen. Ondanks de moderne technologie en de beschikbaarheid van zogenaamde datawarehouses en daarbij behorende hulpmiddelen, kost het veel organisaties moeite om zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau de juiste stuurinformatie bij elkaar te vinden en deze transparant en toegankelijk te maken. Gegevens leveren pas waarde op (Facts to Value) als ze op het juiste moment, met de juiste diepgang bij de juiste persoon aanwezig zijn, en daarbij inzicht bieden in relevante sturingsparameters. Dit realiseren wij met onze Facts to Value-dienstverlening waarbij wij gebruikmaken van de klantsystemen, data en hulpmiddelen om de gewenste gegevens transparant en toegankelijk te maken. 

Invoeren procesmanagement en Lean/Six Sigma
Wij ondersteunen bij het ontwerpen of optimaliseren van uw processen en het invoeren van procesmanagement. Hierbij passen we o.a. Lean en Six Sigma toe. Lean en Six Sigma helpen fouten en overbodige activiteiten in het proces te voorkomen waardoor aan de wensen van de afnemers tegemoet gekomen kan worden en kosten kunnen worden bespaard. 

Ontwerpen, implementeren en verbeteren van Shared Service Centers
Overheidsorganisaties zijn op zoek naar mogelijkheden om te bezuinigen op de bedrijfsvoering om daarmee het primaire proces te ontzien. Het bundelen en standaardiseren van ondersteunende processen in een Shared Service Center (SSC), vaak over organisatiegrenzen heen, levert veel besparingen op.
Wij onderzoeken en analyseren mogelijkheden tot het ontwerpen, implementeren en verbeteren van SSC’s, stellen businesscases op, (bege)leiden het sourcingstraject, ontvlechten en implementeren backofficeprocessen, stellen KPI’s op en helpen u om blijvend te sturen op de resultaten. 

Verbeteren van uw inkoopresultaat
Wij helpen organisaties bij het identificeren en verzilveren van besparingen op het terrein van inkoop. Wij maken met inkoopdiagnoses onder meer inkoopkosten transparant en beheersbaar en ondersteunen professionaliseringstrajecten van inkoopafdelingen. 

Optimalisatie van de IT
IT is essentieel in zowel het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger als in het zorg dragen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de interne processen.
Het creëren en in stand houden van een IT-organisatie gaat met vele vraagstukken gepaard, betrekking hebbend op IT-strategie tot en met -architectuur, inrichting en aansturing. Vanuit verschillende invalshoeken kunnen we een fundamentele bijdrage leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van een strategie om te komen tot een optimale inrichting van de IT.

 

Meer informatie
Indien u vragen of opmerkingen hebt over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Paul Dijcks, (070) 338 2126 of met Marjorie Rijkse, (070) 338 2187.

Share this

Share this