Nederland

Beleidsadvies en (onderzoek) administratieve lasten 

Uw uitdaging: Beleidsresultaten behalen en zichtbaar maken
Hoe laat u achteraf zien dat de behaalde doelen bereikt zijn? Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de beleidsvorming en -uitvoering en er is een grotere druk op publieke organisaties om zich te verantwoorden over hun prestaties. Tegelijkertijd weten we dat deze prestaties geleverd moeten worden met beperkte middelen en dat de administratieve lasten van burgers en bedrijven niet mogen toenemen. Bovendien is het vaak niet duidelijk hoe beleidsdoelen het beste verwezenlijkt kunnen worden. U bent gevraagd uitvoering te geven aan nieuw beleid, maar hoe doet u dit het meest effectief?
Zo helpen wij u
Hieronder treft u een aantal oplossingen aan die u kunnen helpen bij het verkrijgen van inzicht in de beleidsprestaties en (de daarmee gepaard gaande) administratieve lasten. 

Uitvoeren haalbaarheidsstudie/ex ante evaluatie
Ex ante evalueren is gericht op het opstellen van een doordacht beleidsontwerp. In een ex ante evaluatie wordt een inschatting gemaakt van de mate waarin de gekozen middelen effectief en efficiënt zullen zijn voor de (vooraf gestelde) doelen. De elementen van het beleidsontwerp worden getoetst op effectiviteit, efficiëntie en (ongewenste) neveneffecten, zodat gefundeerd besluiten genomen kunnen worden over het al dan niet inzetten van een bepaalde beleidsmaatregel. Onderzoeksmethoden die hiervoor gebruikt worden zijn kosten-batenanalyses, kosteneffectiviteitsanalyses en multicriteria-analyses. 

Evalueren van beleid, wetten en organisaties
Kern van een evaluatie is een beoordeling van het beleid op het behalen van de doelstellingen en het functioneren van de betrokken instanties in het beleidsproces. Aan de hand van onderzoek kunnen we uitspraken doen over de effectiviteit en doelmatigheid van beleid en de uitvoering ervan. 

Onderzoeken en/of meten van de administratieve lasten en regeldruk
De kern van een onderzoek naar administratieve lasten bestaat uit het identificeren van de onderdelen waaruit de prijs en de hoeveelheid van de administratieve lasten zijn opgebouwd. De uitkomsten (van dit onderzoek) geven inzicht in de hoogte van de (administratieve) lasten en de mate waarin deze gereduceerd kunnen worden. 

Beleidsdoorlichtingen
Sinds mei 2006 zijn ministeries verplicht om eens in de vijf jaar een beleidsveld door te (laten) lichten. Beleidsdoorlichtingen kunnen worden ingezet als verantwoordingsmiddel, of als leermiddel. De uitkomsten van de doorlichting zijn afhankelijk van de richting die gekozen wordt. Wij kunnen u ondersteunen bij de opzet en de daadwerkelijke uitvoering van een beleidsdoorlichting.

Meer informatie
Indien u vragen of opmerkingen hebt over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Paul Dijcks, (070) 338 2120 of met Marjorie Rijkse, (070) 338 2187.