Nederland

Minder administratieve lasten

 

Reeds in de jaren tachtig werd concreet aandacht geschonken aan het begrip regeldruk (mede ingegeven door de economische crisis waar Nederland mee te maken had). Deze aandacht resulteerde in de jaren negentig in het zogenaamde MDW-programma (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit). Doel van het programma was om regelgeving terug te brengen tot wat strikt noodzakelijk was.

De doelstelling om de administratieve lasten te verminderen volgde hieruit. Het verminderen van regeldruk is nog steeds een belangrijke doelstelling in het regeerakkoord. Het kabinet heeft tot doel om de regeldruk voor professionals, bedrijven en burgers in de periode 2012 - 2017 structureel met EUR 2,5 miljard te verlagen (Regeerakkoord VVD – PVDA. Bruggen slaan. 29 oktober 2012). De inzet vanuit de politiek op het terugdringen van regels lijkt dan ook groot.


Ook vanuit het bedrijfsleven is de roep om vermindering van de regeldruk onverminderd groot. Zo vragen de topsectoren aandacht voor een merkbare vermindering van regeldruk. Het gaat hierbij zowel om minder regels (verlaging administratieve lasten en nalevingskosten, schrappen van vergunningen) als om meer gemak met regels (onder andere snelle vergunningverlening, betere dienstverlening, meer gebruikmaken van ICT en beter toezicht). Daarnaast zal het kabinet de effecten van regelgeving voor de concurrentiekracht van bedrijven zwaarder laten wegen2. Diverse wetten worden doorgelicht om de administratieve lasten te monitoren, te meten en waar mogelijk terug te dringen. Ook bij grootscheepse reorganisaties van publieke organisaties, zoals bij de Nationale Politie, vormt de beperking van administratieve lasten een belangrijke pijler van de (nieuwe) organisatie.


Regeldruk (en de kosten die daaruit voortvloeien) kan op verschillende plekken veroorzaakt worden. De belangrijkste zijn:

  • Door overheden op Europees en nationaal (rijks-, provinciaal en gemeentelijk) niveau, vanwege de invoering van wet- en regelgeving, het toezicht hierop en de handhaving daarvan
  • Door bedrijven zelf, door het beleid en de controles die zij zelf ingericht hebben


De regeldruk kan bovendien worden versterkt doordat wet- en regelgeving op Europees niveau doorvertaald wordt naar nationaal niveau door er ‘een schepje bovenop te doen’. Hetzelfde geldt voor de inrichting van de controle en verantwoordingsmechanismen door bedrijven als gevolg van nationale regelgeving. Dit fenomeen wordt ook wel aangeduid als het zogenaamde ‘gold plating’.


KPMG heeft een trackrecord op het gebied van lastenonderzoek. Dit komt doordat KPMG scherp analyseert hoe lasten tot uiting komen en waar zij veroorzaakt worden. KPMG voert dan ook onderzoeken uit op macroniveau (systemen op nationaal niveau), mesoniveau (bepaalde bedrijfstakken, beroepsgroepen) en microniveau (binnen een organisatie zelf) om te kijken hoe de (interne) lasten en kosten verlaagd kunnen worden.

Onze visie

Het verlagen van lasten en kosten vergt een combinatie van kennis en kunde.

Onze aanpak

Iedere vraag is uniek en vraagt om een aanpak op maat. Zo bieden wij .....

Contactpersonen

 

Michiel Aalders, senior manager


 06 2036 3439

 Michiel Aalders 

 

Wesley Willemse, adviseur

 

 06 5120 5156

 Wesley Willemse