Nederland

Details

  • Industry: Industrial Markets, Energy & Natural Resources
  • Type: Business en sector issue, Persbericht
  • Datum: 13-2-2014

Onderzoek KPMG en DNV GL onderschrijft behoefte aan uniformiteit in beleid 

“De Europese energiemarkt laat zich niet door marktwerking regelen. Het gebrek aan uniformiteit tussen de verschillende landen in Europa voorkomt op dit moment een succesvolle liberalisering.

Zo verschilt het beleid in de Europese landen aanzienlijk en zijn er grote verschillen in wet- en regelgeving, in de subsidiëring en in de duurzaamheiddoelstellingen die de landen zichzelf opleggen. En het is niet de verwachting dat er de komende jaren uniformering zal ontstaan in het energie- en subsidiebeleid in de Europese landen”, zegt Hans Donkers, partner bij KPMG en gespecialiseerd in de energiemarkt.

 

Donkers: “Bovendien zijn de politieke spanningsvelden in Europa op dit moment mede als gevolg van de financiële crisis groot. Hierdoor is ook meer aandacht ontstaan voor nationale belangen, hetgeen schadelijk kan zijn voor de verdere ontwikkeling van de Europese energiemarkt.”

 

Uit onderzoek dat KPMG en DNV GL, het voormalige KEMA, jaarlijks verrichten onder energieprofessionals in Nederland blijkt dat slechts 14% van mening is dat de liberalisering van de energiemarkt voor wat betreft de consumentenmarkt de afgelopen tien jaar succesvol is gebleken. Bijna 40% vindt bovendien dat de huidige wet- en regelgeving te ingewikkeld is voor nieuwe toetreders tot de energiemarkt, waardoor een goede marktwerking wordt vertraagd.

 

“Toch heeft de liberalisering wel positieve effecten gehad op de markt”, vindt Donkers. Donkers: “Er is sprake van een hogere klantvriendelijkheid, lagere prijzen en meer keuzevrijheid.”

Inzetten op akkoorden tussen Europese landen

Nu uniformering van het energie- en subsidiebeleid nog geen haalbare kaart lijkt, lijkt het volgens Donkers dan ook verstandiger om marktwerking niet langer heilig te verklaren en in plaats daarvan in te zetten op onderhandelingen en akkoorden tussen Europese landen.

 

Donkers: “Dat zorgt voor stabiliteit en zekerheid bij investeerders. In feite betekent zo’n akkoord ook een verschuiving van marktwerking naar machtwerking, waarbij de landen gezamenlijk bepalen welke maatregelen nodig zijn om problemen op de energiemarkt te voorkomen.

 

Volgens de onderzochte bedrijven is het van groot belang dat in een dergelijk akkoord afspraken worden gemaakt over het realiseren van één gezamenlijk energiemarkt model, waardoor een level playing field ontstaat, en over het gezamenlijke capaciteitsbeleid. Die gezamenlijke aanpak is volgens de ondernemingen goed voor Nederland omdat deze leidt tot rust en stabiliteit op de markt en meer vertrouwen bij investeerders.”

Nieuwe modellen en diensten

Bedrijven die actief zijn op de energiemarkt zullen zich volgens het onderzoek gaan richten op nieuwe modellen en diensten. “Hierbij gaat het met name om energiemanagement, integratie & stabiliteit en diensten en modellen gericht op de lokale infrastructuur”, zegt Wim Boogaard van DNV GL.

 

Boogaard: “Als we kijken naar integratie en stabiliteit, dan zal met name ruimte ontstaan voor partijen die lokale energiesystemen aan elkaar knopen of noodvoorzieningen regelen voor bedrijven. En voor partijen die oplossingen bieden voor de grotere schommelingen in het energieaanbod als gevolg van de opkomst van duurzame energie.

 

Met de opkomst van decentrale initiatieven en elektrische mobiliteit komt er ook steeds meer ruimte voor partijen die apparaten voor het lokale energiesysteem installeren, financieren, beheren en onderhouden, zoals mini warmtekrachtkoppelingen, zonnepanelen en laadstations.

 

Deze markt is nog relatief onvolwassen. Veel initiatieven worden opgezet met een licht idealistische inslag en onvoldoende besef van de verplichting tot het langdurig in de lucht houden van het initiatief en daarmee voor de continuïteit van de (lokale) energievoorziening.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, (020) 656 7039.

 

Het onderzoek kunt u downloaden via deze pagina.

 

Share this

Share this

Volg KPMG Nederland op Twitter