Nederland

Details

  • Type: Business en sector issue, Persbericht
  • Datum: 24-2-2014

KPMG: "Pensioenfonds wacht drastische herziening van uitvoeringsorganiatie" 

Nederlandse pensioenfondsen staan aan de vooravond van een drastische herziening van hun uitvoeringsorganisatie. Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, de toenemende vraag naar DC-regelingen, kostenbeheersing, schaalvergroting en de roep om een IT-omgeving die toegankelijk is voor externe partijen, zullen de uitvoeringsorganisaties gedwongen worden om hun pensioenadministratie drastisch om te gooien.

Uit onderzoek dat KPMG jaarlijks verricht onder honderd Nederlandse pensioenfondsen blijkt dat bijna 40% van de Nederlandse pensioenfondsen op dit moment voor de keuze staat om een strategische beslissing te nemen over de toekomst van de uitvoeringsorganisatie.

 

“In veel gevallen betekent dit dat fondsen en uitvoeringsorganisaties belangrijke strategische keuzes moeten maken over de IT-omgeving en mogelijk te maken zullen krijgen met een systeemmigratie zegt Edward Snieder, partner bij KPMG en segmentleider Pensioenfondsen.

 

Snieder: “Dit zijn vaak tijdrovende en risicovolle trajecten, waarmee de fondsen in het algemeen weinig ervaring hebben. Een migratie waarin onvoldoende aandacht is voor de datakwaliteit kan foutieve geautomatiseerde berekeningen in het nieuwe systeem tot gevolg hebben. Daarnaast kan een onjuiste of onvolledige migratie leiden tot serieuze continuïteitsproblemen voor het pensioenfonds.”

Toenemende druk op uitvoeringsorganisatie
Het is volgens Snieder opvallend dat ondanks de uitdagingen waarmee de fondsen de komende maanden geconfronteerd worden één op de vier onderzochte pensioenfondsen verwacht op korte termijn geen aanpassingen in het huidige pensioenadministratiesysteem te hoeven doorvoeren.

 

Snieder: “Daarnaast classificeert 40% van de fondsen de wijzigingen in het systeem als regulier onderhoud. Snieder: “De vraag lijkt dan ook gerechtvaardigd of de fondsen de veranderingen die op hen afkomen niet ernstig onderschatten. Duidelijk is in ieder geval dat de ontwikkelingen de druk op de uitvoeringsorganisatie aanzienlijk zullen verhogen.

 

Uitvoeringsorganisaties hebben op dit moment in het algemeen te kampen met achterstanden in de verwerking en lopen dan ook tegen de grenzen van hun operationele mogelijkheden aan. Bij veel fondsen hebben waardeoverdrachten zich ‘opgehoopt’ als gevolg van de lage dekkingsgraden.

 

Nu de dekkingsgraden echter weer op de vereiste niveaus komen, legt het verwerken van waardeoverdrachten een extra beslag op de organisatie. Daarnaast hebben veel administraties te maken met workarounds van historische complexe regelingen die nooit optimaal zijn geautomatiseerd.”

Aandacht voor historische data
Snieder adviseert pensioenfondsen die het huidige administratiesysteem willen overzetten naar een nieuw systeem bijzondere aandacht te besteden aan de historische data, zoals in het verleden opgebouwde rechten.

 

Snieder: “Bij een nieuw systeem kiezen de fondsen in het algemeen voor een aanpak waarbij historische data niet worden geconverteerd en alleen de huidige stand wordt overgenomen. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan en kunnen pensioenuitvoerders niet langer de juistheid van de aanspraken aantonen.

 

De enige oplossing hiervoor is om de gegevens bij de werkgever te achterhalen. Het zal duidelijk zijn dat deze handelwijze een groot afbreukrisico tot gevolg kan hebben en de financiële gevolgen voor zowel de deelnemer als pensioenfonds groot kunnen zijn.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, (020) 656 7039.

 

Lees meer in De Pensioenwereld in 2014.

 

Share this

Share this

Volg KPMG Nederland op Twitter