Nederland

Details

  • Industry: Others, Housing Associations
  • Type: KPMG informatie
  • Datum: 13-12-2012

Reactie KPMG op AFM onderzoek woningcorporaties 

KPMG onderschrijft de aandachtspunten en aanbevelingen in het onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de kwaliteitsbeheersing van de wettelijke controles bij woningcorporaties door de zogeheten Big Four. In lijn met de oproep van de AFM heeft KPMG eerder dit jaar in andere semipublieke sectoren onderzocht of de externe accountantscontrole voldoende aansluit op het huidige risicoprofiel. 

Volgens de AFM is een duurzaam kwaliteitsmodel alleen mogelijk wanneer de toon aan de top van een accountantsorganisatie, de cultuur en de professionaliteit van accountants voortdurend aandacht krijgen. Bestuursvoorzitter Jurgen van Breukelen van KPMG: "Ik herken en onderschrijf dat volledig. Als lerende organisatie moeten we over onszelf in gesprek gaan en niet alleen steunen op de kwaliteit van ons incidentenmanagement. Natuurlijk hebben we een goede brandweer nodig voor het geval zich onverhoopte calamiteiten voordoen. Maar de kwaliteit van ons werk moet in de basis dermate hoog zijn dat we proactief kritische ontwikkelingen zien, bij onze cliënten signaleren en daar ook adequaat op reageren. Voorkomen is beter dan genezen."  

 

De AFM concludeert dat drie accountantsorganisaties, waaronder KPMG, "de interne onderzoeken zelf voldoende kritisch hebben uitgevoerd en waar nodig gepaste maatregelen hebben getroffen". Daarmee hebben ze volgens de AFM "een redelijke mate van zekerheid gekregen dat de kwaliteit van wettelijke controles bij woningcorporaties voldoende is." Wel schrijft de AFM over KPMG: "deze accountantsorganisatie heeft relatief laat, dat wil zeggen nadat de problemen bij Vestia publiek bekend waren, de noodzaak voor maatregelen onderkend en zware kwaliteitsmaatregelen moeten inzetten om de kwaliteit van de wettelijke controles 2012 te waarborgen."

 

Van Breukelen: "De controlemechanismen binnen en buiten de woningcorporaties, waaronder de controle van de externe accountant, zijn in de afgelopen jaren niet tijdig genoeg aangepast aan de nieuwe werkelijkheid waarin woningcorporaties opereren. Dat is door de derivaten-problematiek op indringende wijze naar voren gekomen. Achteraf gezien hadden we de complexiteit en de risico’s van deze financiële producten misschien in een vroeger stadium kunnen adresseren."

 

KPMG heeft eerder dit jaar al actie ondernomen om te onderzoeken of ook bij andere instellingen in de semipublieke sector, zoals het onderwijs en de zorg, extra maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de controle te vergroten. "In deze onrustige tijden is het van groot belang om voortdurend te bezien of alle bestaande en toekomstige risico's voldoende op de radar staan, bij onze cliënten en bij onszelf. Daar zijn en blijven we dan ook volop mee bezig. Terecht dat de AFM hier aandacht voor vraagt", aldus Van Breukelen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Willem Wits, (020) 656 4404.