Nederland

Details

  • Industry: Infrastructure, Government and Healthcare, Healthcare
  • Type: Business en sector issue
  • Datum: 29-12-2012

Miljoenenbesparing in acute zorg ligt voor het oprapen 

Bron: Het Financieele Dagblad, 29 december 2012

 

Maak één opvang voor ‘zelfverwijzers’

 

In Nederland kan een patiënt met een ongecompliceerde acute zorgvraag, zoals een verstuikte enkel of snijwond, terecht bij de huisarts of de huisartsenpost (HAP). Evengoed kan de patiënt naar de spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis. Deze dubbele infrastructuur leidt tot onnodig hoge kosten en onduidelijkheid voor de patiënt.

 

De integrale tekst van dit artikel vind u hieronder.

In Nederland kan een patiënt met een ongecompliceerde acute zorgvraag, zoals een verstuikte enkel of snijwond, terecht bij de huisarts of de huisartsenpost (HAP). Evengoed kan de patiënt naar de spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis. Deze dubbele infrastructuur leidt tot onnodig hoge kosten en onduidelijkheid voor de patiënt. Zo blijkt dat een groot deel van de SEH-patiënten ook op de HAP behandeld kan worden, terwijl een behandeling op de SEH bijna drie keer zoveel kost als dezelfde behandeling op de HAP.

 

Bovendien zijn bekostigingsprikkels voor de SEH zo ingericht dat het behandelen van patiënten financieel meer oplevert dan terugverwijzen naar de huisarts, waar deze basisspoedzorg thuishoort. Wat ons betreft is de oplossing voor de dubbele infrastructuur en onduidelijkheid eenvoudig: volledige integratie van HAP’s en SEH’s tot één spoedeisende medische dienst (SEMD).

 

Deze SEMD voert alle basisspoedeisende functies uit die voorheen zowel door HAP’s als SEH’s werden uitgevoerd. Zonder verwijzing van de huisarts of SEMD krijgen zelfverwijzers geen directe toegang tot het achterliggende ziekenhuis, zoals voorheen via de SEH wel het geval was.

 

In de avond-, nacht- en weekenduren voert de SEMD de triage(de selectie en het vaststellen van het spoedeisend karakter) en behandeling van deze zelfverwijzers met een basisspoedvraag uit. Evidente medisch-specialistische spoedvragen (bijvoorbeeld een botbreuk) gaan direct naar het ziekenhuis.

 

Overdag hoort de basisspoedzorg bij huisartsen thuis en beperken de dan geopende SEMD’s zich tot (telefonische) triage en doorverwijzing. Om aan de huidige bereikbaarheidsnormen voor basisspoedzorg (45 minuten) te blijven voldoen zijn er in Nederland minimaal 47 SEMD’s nodig. Dit aantal kan oplopen afhankelijk van het gewenste niveau van toegankelijkheid.

 

Omdat dergelijke veranderingen in het zorglandschap niet vanzelf gaan, is een andere bekostiging van de spoedzorg vereist. Om de huidige knelpunten op te lossen is het cruciaal dat de basisspoedzorg bekostigd wordt vanuit één pot geld.

 

Het voornemen in het regeerakkoord om met een vast bedrag per inwoner te gaan werken via zogenoemde populatiebekostiging, sluit hierbij naadloos aan. Doordat zorgaanbieders niet langer betaald worden per consult, maar per ingeschreven patiënt, ontbreekt een productieprikkel en is het voor de SEMD aantrekkelijk om patiënten zo effectief mogelijk te helpen en waar nodig terug te verwijzen naar de huisarts.

 

Om de bestaande knelpunten op te lossen is het cruciaal de basisspoedzorg uit één pot te bekostigen.
Op basis van onze berekeningen is een jaarlijkse besparing van EUR 173 mln mogelijk: EUR 74 mln door lagere kosten van een SEMD in verhouding tot de oorspronkelijke SEH, EUR 65 mln door verplaatsing van ziekenhuiszorg terug naar de huisarts en EUR 34 mln door verplaatsing van avondzorg terug naar de dagpraktijk van de huisarts. Toegankelijkheid van de basisspoedzorg hoeft met de komst van de SEMD’s niet of nauwelijks af te nemen en voor de patiënt wordt het duidelijker waar hij of zij moet zijn om voor behandeling in aanmerking te komen.

 

Kortom, de zorg wordt beter en goedkoper: wie wil dat nu niet?

 

 

Eveline van Beek is manager bij KPMG Plexus, Hans Nobel is secretaris van de VPHuisartsen. Dit artikel is gebaseerd op het KPMG Plexus/VPHuisartsen-rapport 'De basisspoedzorg: hoe het anders kan'.

 

Share this

Share this