Úrskurðir yfirskattanefndar 

Hér er fjallað um heimild til samsköttunar nær til keypts félags á kaupári, að því gefnu að enginn rekstur hafi farið fram í félaginu og skil til ársreikningaskrár eftir sektarákvörðun.

Samsköttun við keypt félag á kaupári
Heimild til samsköttunar nær til keypts félags á kaupári, að því gefnu að enginn rekstur hafi farið fram í félaginu.
Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 45/2011 voru málavextir þeir að lögmannsstofa stofnaði einkahlutafélag í þeim tilgangi að bjóða viðskiptamönnum sínum það til kaupa. Nokkrum dögum eftir stofnun þess var það selt öðru félagi sem hóf rekstur í félaginu. Að rekstrarárinu loknu en fyrir álagningu þess árs óskuðu félögin eftir samsköttun. Því hafnaði ríkisskattstjóri og var ágreiningsefnið fyrir yfirskattanefnd hvort skilyrði samsköttunar væru til staðar. Ríkisskattstjóri taldi að skilyrði samsköttunar, sbr. 3. málsl. 1. mgr. 55. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, hafi ekki verið uppfyllt en það áskilur að „eignarhald hafi varað allt reikningsárið, nema þegar um nýstofnuð dótturfélög er að ræða eða slit á dótturfélagi.“


Kærandi taldi hins vegar að enginn eðlismunur væri á að stofna félag beint og því að kaupa tómt félag, sem aldrei hefði verið í rekstri, skömmu eftir stofnun þess. Yfirskattanefnd taldi að virtri þeirri staðreynd að félagið hafi ekki haft neinn rekstur með höndum á því tímabili sem leið frá stofnun þess og þar til það var keypt og þegar hafður væri í huga tilgangur með fyrrgreindu lagaskilyrði, sem væri einkum sá að stemma stigu við kaupum á félögum í þeim tilgangi að ná fram skattalegu hagræði vegna nýtingar rekstrartaps, þá þætti ekki varhugavert að fallast á að undanþáguheimild vegna nýstofnaðra dótturfélaga ætti við í tilfelli kæranda.


Niðurstaða yfirskattanefndar felur í sér að ekki skiptir máli hver sé stofnandi félags við mat á heimild þess til samsköttunar, að því gefnu að enginn rekstur hafi farið fram í félaginu.

 

Vanræksla á skilum ársreiknings
Ársreikningi skilað til ársreikningaskrár eftir sektarákvörðun og því fallist á lækkun sektar úr kr. 250.000 í kr. 100.000.

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 128/2012 var tekist á um sektarákvörðun ársreikningaskrár vegna vanrækslu kæranda á að standa skil á ársreikningi til skrárinnar á tilskyldum tíma. Kærandi mótmælti álagningu sektarinnar og bar fyrir sig að hann hefði staðið skil á ársreikningi til skattyfirvalda á réttum tíma en hafi ekki vitað að einnig ætti að skila eintaki til ársreikningaskrár. Tók hann m.a. fram að ársreikningaskrá væri starfrækt undir embætti ríkisskattstjóra og ætti því að vera unnt að skiptast á upplýsingum innan embættisins. Af hálfu ársreikningaskrár var því hins vegar haldið fram að skránni væri ekki heimilt að sækja ársreikning í tölvukerfi ríkisskattstjóra til opinberrar birtingar. Ástæða þess var sú að ákveðnum félögum væri heimilt að skila inn samandregnum ársreikningi og þyrfti því að liggja fyrir ákvörðun um hvort nýta ætti þá heimild eða ekki.

Yfirskattanefnd tók fram að heimild ársreikningaskrár til að leggja á sektir væri óháð saknæmi verknaðar viðkomandi aðila, þ.e. ekki skipti máli hvort gáleysi eða ásetningur hafi legið að baki því að ársreikningi hafi ekki verið skilað. Þar sem ársreikningi var sannanlega ekki skilað í tæka tíð, sagði nefndin að lagaskilyrði hafi verið til beitingar sektar. Nefndin taldi hins vegar að taka mætti tillit til þess að umræddum ársreikningi hefði að lokum verið skilað til ársreikningaskrár auk þess sem kærandi hafi sinnt skyldum sínum vegna eldri reikningsára. Var sekt kæranda því lækkuð úr kr. 250.000 í kr. 100.000.

Til samanburðar má benda á úrskurð yfirskattanefndar í máli nr. 260/2012 en líkt og í ofangreindu máli hafði ársreikningaskrá gert félagi 250.000 kr. sekt vegna vanrækslu á að skila inn ársreikningi. Yfirskattanefnd hafnaði rökum kæranda fyrir niðurfellingu sektarinnar. Ennfremur taldi hún ekki efni til þess að lækka sektarákvörðunina, þar sem félagið hafði ekki enn skilað inn ársreikningnum.

Af úrskurðunum virðist ljóst að nefndin telur tilefni til að lækka sekt í 100.000 kr. ef ársreikningi er skilað inn eftir að ákvörðun um hana er tekin. Af því tilefni mætti ætla að berist ársreikningaskrá ársreikningur félags sem gerð hefur verið sekt, ætti að fara með málið sem beiðni um endurupptöku sektarákvörðunar, sbr. 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.