Útgefið efni
Úrslit í Gullegginu
Fréttir - tímarit KPMG
Fróðleikur á fimmtudögum
Skattatíðindi
Skattatíðindi 59. tbl. september 2014
Skattatíðindi 58. tbl. maí 2014
Skattatíðindi 57. tbl. maí 2013
Skattatíðindi 56. tbl. febrúar 2013
Skattatíðindi 55. tbl. desember 2012
Dómar
Úrskurðir yfirskattanefndar
Lagafrumvörp
Greinaskrif KPMG
Alþjóðlegur skattaréttur
Skattatíðindi 54. tbl. október 2012
Skattatíðindi 53. tbl. ágúst 2012
Skattatíðindi 52. tbl. júní 2012
Skattatíðindi 51. tbl. maí 2012
Skattatíðindi 50. tbl. apríl 2012
Skattatíðindi 49. tbl. mars 2011
Skattatíðindi 48. tbl. janúar 2011
Skattatíðindi 47. tbl. desember 2010
Skattatíðindi 46. tbl. nóvember 2010
Skattatíðindi 45. tbl. september 2010
Skattatíðindi 44. tbl. ágúst 2010
Skilyrði stærri samninga sem félög gera við tengda aðila
Hver er hinn íslenski stjórnarmaður?
Vantar 223 konur í stjórnir til að 40% kynjakvóta verði náð að ári
Skattabæklingur KPMG 2012
Tax Facts 2012
Samstarf KPMG og Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands
Allir vinna (sumir meira en aðrir)
KPMG framúrskarandi fyrirtæki
Kvótinn - sameign þjóðarinnar
Skattabæklingur KPMG 2011
Tax Facts 2011
Fréttir
Skýrslur
Fundur um flugvallarmál
Framúrskarandi fyrirtæki 2012
Námskeið KPMG
Ráðstefna: Áhrif reikningsskila á ákvarðanatöku í ríkisrekstri
Námskeið KPMG á Akureyri
Námskeið fyrir stjórnarmenn - janúar 2014
Skattabæklingur KPMG 2014
Tax facts 2014
Hver er hinn dæmigerði fjársvikamaður?
Infrastructure 100: Worlds Market Report
Skattabæklingur KPMG 2015
Tax Facts 2015
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu. Vítt og breitt um landið.
Skattlagning húsaleigutekna
Námskeið hjá KPMG
Skattabæklingur 2016

Lagafrumvörp 

Fjallað er um helstu breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu.

Frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum
Þann 29. nóvember sl. var lagt fram á Alþingi stjórnarfrumvarp um ýmsar ráðstafanir í ríkisfjármálum. Fyrirhugaðar eru fjölmargar breytingar á sköttum og öðrum opinberum gjöldum, en vænta má þess að frumvarpið taki einhverjum breytingum í meðförum þingsins. Hér verður tæpt á helstu breytingum sem lagðar eru til. Nánar verður fjallað um frumvarpið á morgunverðarfundi KPMG þann 6. desember nk.


Lög nr. 90/2003 um tekjuskatt.

  • Greiðslur til erlendra aðila. Lagt er til að 10% afdráttarskattur á vexti erlendra aðila falli niður. Í staðinn komi 20% skattur á erlenda einstaklinga og 18% skattur á erlenda lögaðila sem hafa tekjur af afleiðusamningum, þó ekki vaxtaskiptasamningum.
  • Skattlagning afleiðusamninga. Tekjur af uppgjöri  afleiðusamninga hafa hingað til verið skilgreindar sem vaxtatekjur. Í frumvarpinu er lagt til að tekjur af uppgjöri slíkra samninga, þó ekki vaxtaskiptasamninga, teljist til söluhagnaðar. Í því felst m.a. að tekjur af uppgjöri afleiða, annarra en vaxtaskiptasamninga, hjá innlendum skattaðilum verða undanþegnar  staðgreiðslu.
  • Útsendir starfsmenn. Bætt verði við bráðabirgðaákvæði er kveði á um heimild til tímabundinnar lækkunar á tekjuskatti útsendra starfsmanna. Í greinargerð með frumvarpinu segir að ætlunin sé að undanþiggja erlendar tekjur skatti á Íslandi (undanþáguaðferð) í stað þess að veita frádrátt frá íslenskum skatti sem nemur erlenda skattinum (frádráttaraðferð). Ekki verður séð að lagatextinn hafi að geyma slíka reglu heldur kveði einfaldlega á um venjulega frádráttaraðferð.
  • Barnabætur. Lögð er til hækkun á barnabótum vegna barna yngri en sjö ára og að tekjuskerðingarmörk verði hækkuð um 600 þúsundum hjá einstæðum foreldrum en 800 þúsund hjá foreldrum í sambúð.  Gert er ráð fyrir 10% hækkun annarra barnabóta.


Lög nr. 50/1998 um virðisaukaskatt
Lagt er til að virðisaukaskattur á gistiþjónustu hækki úr 7% í 14% frá og með 1. maí 2013. Einnig að framlengt verði í eitt ár ákvæði um 100% endurgreiðslu virðisaukaskatts til byggjenda íbúðarhúsnæðis og frístundahúsnæðis vegna tilgreinds kostnaðar við byggingu þess.


Lög nr. 129/2009 um umhverfis- og auðlindaskatta
Lagt er til að lögunum verði breytt á þann veg að gjaldtaka nái einnig til gass af jarðefnauppruna, en kolefnisgjald á flugvéla- og þotueldsneyti verði fellt niður. Lögin falli ekki úr gildi þann 31. desember nk. heldur verði þau og gjaldtaka samkvæmt þeim varanleg. Skattur af raforku verði þó áfram tímabundinn og falli úr gildi í lok árs 2015.

 

 

Ýmsar breytingar á skatthlutföllum og krónutölum

Lagðar eru til þær breytingar að atvinnuleysistryggingagjald lækki um 0,4%, en almennt tryggingagjald hækki um 0,3%. Tryggingagjald samtals, að meðtöldu markaðsgjaldi og gjaldi í ábyrgðasjóð lána, verði því 7,69% Lagt er til að almennur fjársýsluskattur hækki úr 5,45% í 6,75% í byrjun árs 2013. Ekki er gert ráð fyrir breytingum á sérstökum fjársýsluskatti, sem verði áfram 6% á skattskyldan hagnað umfram einn milljarð króna. Lagt til að dregið verði úr afslætti sem bílaleigur njóta af vörugjaldi á ökutæki, að útvarpsgjald verði hækkað úr kr. 18.800 í kr. 19.700 á hvern gjaldanda og að gjald í framkvæmdasjóð aldraðra verði kr. 9.604 á hvern gjaldanda í stað kr. 9.182. Jafnframt er lagt til að neftóbaksgjald verði tvöfaldað, tóbaksgjalds hækki um 20% og áfengisgjald- um 4,6%.