Ελλάδα

Ελεγκτικές υπηρεσίες 

Ο ανεξάρτητος έλεγχος είναι μια θεμελιώδης διαδικασία για τη διαμόρφωση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές. Η KPMG στην Ελλάδα εστιάζει τις προσπάθειές της στο να παρέχει διαρκώς τους πόρους και τα τεχνολογικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη του ελεγκτικού προσωπικού της, προκειμένου να διεξάγει ανεξάρτητους και αντικειμενικούς ελέγχους με προστιθέμενη αξία πέραν αυτής των τυπικών ελεγκτικών υποχρεώσεών της.
Audit services

Προτεραιότητα είναι η οικοδόμηση και η διατήρηση της εμπιστοσύνης και του σεβασμού των πελατών μας παρέχοντας τις κατάλληλες συμβουλές τη στιγμή ακριβώς που τις χρειάζονται. Προσφέρουμε την εξειδικευμένη γνώση μας στους διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τους πελάτες μας στη διαχείριση των κινδύνων αλλά και στην αποτελεσματική δράση τους σε κάθε δυναμικό και δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον.


Η ποιότητα και η ακεραιότητα των ανθρώπων μας είναι καθοριστικής σημασίας για ό,τι κάνουμε. Έχουμε δεσμευτεί για την οικοδόμηση και τη διατήρηση μιας φιλοσοφίας βασισμένης στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα δεοντολογίας και είναι οι θεμελιώδεις αξίες της KPMG που οδηγούν τους ανθρώπους μας στο να διατηρούν τη φιλοσοφία αυτή.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες μας

Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων

Η KPMG παρέχει ανεξάρτητες ελεγκτικές υπηρεσίες, που ενισχύουν την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών, που συντάσσονται από τους πελάτες της.

 

Κανονιστικοί Έλεγχοι

Η ΚΡΜG βοηθά τους πελάτες της στη διεκπεραίωση μιας σειράς κανονιστικών υποχρεώσεων, διενεργώντας ανεξάρτητους ελέγχους και επισκοπήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και άλλων στοιχείων, όπως σε θέματα θεματοφυλακής, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κλπ.

 

Συναφείς Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Η KPMG διενεργεί επισκοπήσεις οικονομικών καταστάσεων (ISRE 2400 και 2410) με σκοπό την έκφραση γνώμης περιορισμένης διασφάλισης επί χρηματοοικονομικών πληροφοριών καθώς και προσυμφωνημένες διαδικασίες (ISRE 4400), οι οποίες αφορούν σε διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ μιας οντότητας και ενός τρίτου με σκοπό την παράθεση διαπιστώσεων σχετικά με χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή λειτουργικές διαδικασίες.

 

Καθοδήγηση και Βοήθεια στην Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

Η KPMG βοηθά σε σύνθετα θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και λογιστικών εφαρμογών καθώς και στην παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία των νέων και υφιστάμενων λογιστικών προτύπων.

 

Αποσπάσεις Εξειδικευμένου Προσωπικού

Η KPMG διαθέτει με τη μορφή απόσπασης, επαγγελματίες με κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και εμπειρία στην λογιστική και τα χρηματοοικονομικά προκειμένου να απασχοληθούν σε πελάτες της.

 

Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών φορολογικής συμμόρφωσης

Ο έλεγχος αυτός είναι σχεδιασμένος και υλοποιείται με ένα πρόγραμμα βασισμένο στην Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ1159/2011 με στόχο την παροχή ενός ανεξάρτητου συμπεράσματος σχετικά με το εάν η εταιρεία έχει συμμορφωθεί με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 82 παρ.5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η ελεγκτική μας προσέγγιση

Επενδύουμε σημαντικά στην εκπαίδευση, την τεχνολογία και τα εργαλεία συμμόρφωσης που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των ελεγκτικών ομάδων.


Οι εσωτερικές δικλείδες ποιοτικής διασφάλισης εμπεριέχονται σε όλη την ελεγκτική διαδικασία του πελάτη μας και περιλαμβάνουν τις πολιτικές και την καθοδήγηση μέσω των οποίων εξασφαλίζεται ότι η εργασία που διενεργείται είναι συμβατή με τα ισχύοντα επαγγελματικά πρότυπα, τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα πρότυπα ποιότητας της εταιρείας.


Η Ελεγκτική Μεθοδολογία της KPMG (KAM) που εφαρμόζεται σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες υιοθετεί πλήρως τα Διεθνή Προτύπα της Ελεγκτικής (ΔΠΕ) όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στο Ελεγκτικό Εγχειρίδιο της KPMG International.

Επαφή

Δήμητρα Καραβέλη

Δήμητρα Καραβέλη

Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών

+30 210 60 62 283