Suomi

Vertailuanalyysit ja arvonmääritykset 

Avustamme yrityksiä arvonmääritysten ja vertailuanalyysien tekemisessä. Käytössämme on kehittyneet työkalut, joilla varmistamme tietokantojen tehokkaan hyödyntämisen ja hinnoittelun kustannustehokkaan dokumentoinnin.

 

Hyödynnämme arvonmäärityksissä vahvan paikallisen tiimin lisäksi globaalisti johtavaa yritysjärjestelypalveluiden verkostoa.

Verotuksellista varmuutta hinnoittelun dokumentoinnilla

Konsernin sisäisten liiketapahtumien hinnoittelun perusteiden dokumentointi ulkoisen vertailuaineiston perusteella on aivan keskeistä verotuksellisen varmuuden maksimoimiseksi. Toisaalta liiketapahtumien ennakoiva ja aktiivinen hinnoittelu tarjoaa myös suunnittelumahdollisuuksia.

 

Verotuksellinen riita hinnoittelusta voi pahimmillaan olla merkittävä negatiivinen kassavirtaerä ja näkyä omistaja-arvoa laskevana vastuuna yhtiöiden pääomamarkkinaraportoinnissa.


Tavaroiden ja palveluiden hinnoittelu konsernin sisällä voidaan vakiintuneesti perustella tietokantahaulla (verrokkihaku) saadun liikevoittotason, rojaltiprosentin tai muun vastaavan taloudellisen tunnusluvun perusteella.

 

Myös yhtiön omia liiketapahtumia kolmansien kanssa (ns. CUP) hyödynnetään enenevässä määrin hinnoittelukriteereinä. Tällöin yhtiöllä itsellään on yleisiä tietokantahakuja selvästi tarkempi tieto hinnoittelun perusteista, ja perusteluita voidaan oikaista vertailukelpoisuuden lisäämiseksi.

Tehokkaat työkalut takaavat kustannustehokkaan analysoinnin

KPMG:llä on käytössään kehittyneitä työkaluja tietokantojen nopeaa ja tehokasta hyödyntämistä sekä hinnoittelun kustannustehokasta dokumentointia varten. Tekniset työkalut ovat erikseen lisensoitavissa.

 

Taloudellisten tunnuslukujen valinnassa ja mahdollisissa oikaisuissa hyödynnämme myös laajaa rahoitusteorian ja laskentatoimen tuntemustamme.

Ota yhteyttä

Mikko Palmu

Mikko Palmu

Advisory Partner

020 760 3405

Arvonmääritysmenetelmät vaativat erityistä huolellisuutta

Arvonmääritysmenetelmien käyttö ja keskeisten oletusten dokumentointi verotuksessa vaatii aivan erityistä huolellisuutta. Lisäksi huomioon on otettava mm. mahdolliset maakohtaiset preferenssit arvonmääritysmenetelmissä. Aineettoman omaisuuden osalta on myös huomioitava osin vielä luonnosvaiheessa oleva ohjaus mm. OECD:n toimesta.

 

Teknologian, tavaramerkkien ja muiden erillisten aineettomien tai aineellisten omaisuuserien sekä kokonaisten liiketoimintojen tai juridisten yhtiöiden myynti konsernin sisällä perustuu rahoitusteoriassa tai jo muutoin vakiintuneisiin arvonmääritysperiaatteisiin (mm. kassavirtaperusteiset arvonmääritysmallit ja listatuista vertailukohteista tai yrityskaupoista saatavat kertoimet).


KPMG hyödyntää arvonmäärityksissä niin vahvaa paikallista tiimiään kuin globaalisti johtavaa yritysjärjestelypalveluiden verkostoaan, joka puolestaan linkittyy saumattomasti siirtohinta- ja muihin veropalveluihimme.


Niin verrokkihaut kuin arvonmäärityksetkin voidaan nivoa myös laajempaan taloudelliseen mallintamiseen erityyppisiä liiketoiminnan muutostilanteita silmällä pitäen.