Suomi

Konsernin arvoketjun hallinta ja verotus - Value Chain Management (VCM) 

Avustamme konsernin arvoketjun hallintaan ja verotukseen liittyvissä asioissa. Otamme toimintaa suunniteltaessa huomioon sekä operatiiviset että verotukseen liittyvät kysymykset.

 

Konsernin kilpailukyvyn tehostaminen edellyttää monien eri asioiden huomioon ottamista. Operatiivista toimintaa, siirtohinnoittelupolitiikkaa ja verorakenteita on tarkasteltava ja suunniteltava yhdessä, jotta konsernin liiketoiminnan toimivuutta, kulurakenteita, verorasitusta ja veroriskejä voidaan hallita tehokkaasti.

Suunnitteletko muutoksia konsernin liiketoimintaan?

Pyritkö hallitsemaan konsernin verokustannuksia ja veroriskejä?


Oletko ottanut huomioon että…

 

 • Konsernin operatiivisen toimintamallin muuttaminen vaikuttaa verotettavan voiton tasoon eri maissa ja edellyttää siirtohinnoittelupolitiikan tarkistamista?
 • Konsernin operatiivinen toimintamalli vaikuttaa konsernin efektiiviseen veroasteeseen?
 • Operatiivisen toimintamallin muutoksella tavoitellut tehokkuusedut ja kustannussäästöt pitää arvioida ottamalla huomioon myös mahdolliset verosäästöt tai lisääntyneet verokustannukset tai veroriskit?
 • Hankitun uuden liiketoiminnan integroiminen konserniin edellyttää siirtohinnoittelupolitiikan muokkaamista?
 • Mahdolliset liiketoiminnan tappiot ja lopettamiskustannukset eivät välttämättä ole vähennettävissä verotuksessa?
 • Verosuunnittelutarkoituksessa tehdyt toimintamallin muutokset voivat lisätä veroriskejä, aiheuttaa ongelmia operatiivisella tasolla sekä haitata liiketoimintaa? 
 • Konsernin operatiivisen toimintamallin muutokset edellyttävät muutoksia myös konsernin ERP- ja IT-järjestelmiin?
 • Toimintamallin muutoksiin liittyvät juridiset kysymykset, kuten sopimusmuutokset sekä yhtiö- ja työoikeudelliset kysymykset voidaan hoitaa tehokkaammin keskitetysti?

 

KPMG:n lähestymistapa konsernin liiketoiminnan muutosprosesseihin ottaa huomioon sekä operatiiviseen toimintaan että verotukseen liittyvät kysymykset. Näin varmistamme, että yhdellä osa-alueella saavutettuja etuja tai säästöjä ei menetetä toisella osa-alueella syntyvien kustannusten tai lisääntyneiden riskien vuoksi. 


Autamme taloudellisen mallintamisen avulla arvioimaan eri muutosvaihtoehtojen taloudellisen vaikutuksen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja arvioimaan eri osa-alueiden taloudellisen merkittävyyden. Näin varmistamme, että muutoksen pitkän tähtäimen edut ylittävät muutosvaiheen kustannukset.

Ota yhteyttä

Antero Joutsi

Antero Joutsi

Tax Director

020 760 3830

Palvelutiimissämme on mukana sekä operatiivisiin kysymyksiin että siirtohinnoitteluun ja välittömään ja välilliseen verotukseen perehtyneitä asiantuntijoita. Lisäksi IT-järjestelmiin ja eri juridisiin kysymyksiin, kuten sopimus- ja yhtiöoikeuteen erikoistuneet asiantuntijat ovat tarvittaessa mukana. Näin pystymme yhdessä toimien varmistamaan muutosprojekteille parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Miten voimme auttaa?

 • Selvitykset konsernin mahdollisuuksista optimoida siirtohinnoittelua, verotusta ja konsernin operatiivista toimintamallia
 • Selvitykset vaihtoehtoisista operatiivisista toimintamalleista ja vertailu eri vaihtoehtojen verovaikutuksista ja riskeistä
 • Yksityiskohtaisten suunnitelmien laadinta valitulle toimintamallille
 • Tuemme valitun toimintamallin ja siirtohinnoittelupolitiikan toteuttamisessa integroidusti ja autamme seuraamaan uuden mallin toimintaa, jotta tavoitellut vaikutukset saavutetaan 
 • Autamme arvioimaan konsernissa jo tehtyjä operatiivista toimintamallia koskevia suunnitelmia myös siirtohinnoittelun ja verotuksen näkökulmasta

Value Chain Management (VCM) -lähestymistapa ja sen edut

 • Kaikkia osa-alueita tarkastellaan yhdessä. Liiketoiminnan operatiiviset muutokset ja konsernin vero- ja siirtohinnoittelukysymykset liittyvät toisiinsa ja muutokset yhdellä osa-alueella vaikuttavat muihin osa-alueisiin.  
 • Tavoitteet ja veroriskit hallinnassa. VCM lähestymistapa pyrkii varmistamaan, että operatiiviset muutokset johtavat tavoiteltuihin kustannussäästöihin, tehokkuuden lisääntymiseen tai parantuneeseen käyttöpääoman hallintaan niin, että konsernin verokustannuksia ja veroriskejä hallitaan.
 • Synergiaetuja voidaan saavuttaa kun muutosprosessien vaikutuksia operatiiviseen toimintaan, taloushallintoon, siirtohinnoitteluun ja tulo- ja arvonlisäverotukseen sekä IT- ja ERP-järjestelmiin tarkastellaan yhdessä.
 • Integroitu lähestymistapa muutosprosesseihin tuottaa parhaan tuloksen pyrittäessä vaikuttamaan konsernin tuloksentekokykyyn ja nostamaan omistajille tuotettua lisäarvoa (EPS; earnings per share).

Verokoulutukset

Feature image
Järjestämme räätälöityjä vero- ja lakiaiheisia koulutustilaisuuksia tarpeidenne mukaan.