Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Veropalvelut, Neuvontapalvelut, Management Consulting, IT-neuvontapalvelut
 • Toimiala: Teknologia, media ja telekommunikaatio, Teknologia, Media ja viestintä, Telekommunikaatio
 • Aihealue: Tutkimusraportti
 • Päivämäärä: 18.2.2013

KPMG 2012 Cloud Providers Survey 

Pilvipalveluissa kysymysmerkkejä kustannusten, hallinnan ja tietoturvan suhteen

 

KPMG:n 2012 Cloud Providers -tutkimuksen mukaan palvelutarjoajat näkevät pilvipalveluiden suhteellisen osuuden liikevaihdosta kasvavan, kun asiakkaat siirtyvät entistä kehittyneempiin, kriittisempiin ja tietointensiivisiin sovelluksiin.

Palvelutarjoajien mukaan seuraavan kahden vuoden aikana yritysten pilvipalveluiden liikevaihto syntyy kasvavassa määrin tietovaltaisista sovelluksista, kuten liiketoiminta- ja data-analytiikasta, sisällön hallinnasta, asiakaspalvelusta valmistuksesta. Kahden vuoden kuluttua pilvipalveluiden osuuden kokonaisliikevaihdon odotetaan kaksinkertaistuvan nykyisestä.

 

Käyttäjien odotetaan siirtyvän pilvipalveluihin, vaikka ovatkin huolissaan hallinnan menettämisestä ja tietoturvasta. Lisäksi pilvipalvelutarjoajien haasteena on osoittaa palveluista syntyneet säästöt ja yleensäkin se, mikä on pilvihankinnan ”business case”, että hankinta on liiketoiminnan kannalta kaikin puolin perusteltua.

 

Tutkimustulosten valossa pilvipalveluita tarjoavien yritysten kolme keskeisintä haastetta ovat 

 

 • kustannussäästöjen vahvempi osoittaminen 
 • käyttöperusteisen hinnoittelun suunnittelu 
 • asiakkaiden auttaminen pilvipalveluihin siirtymiseen liittyvässä liiketoimintamallin kehittämisessä.

 

Pilvipalveluliiketoiminta kasvaa ja kehittyy

Lähes 60 prosenttia tutkimukseen vastanneista palvelutarjoajista kertoo säästöjen olevan edelleen tärkein syy pilvipalveluihin siirtymiseen, mutta lähes 40 prosenttia kokee säästöjen osoittamisen olevan suurin haaste. Kysymys on monimutkainen, sillä vain 39 prosenttia tarjoajista uskoo, että käyttäjillä on realistiset odotukset pilven tuomista säästöistä.

 

Palvelutarjoajilla on haasteita pilviliiketoiminnan kypsyvässä, vaikkakin yhä melko nuoressa markkinassa, mutta tutkimustulosten valossa näyttäisi kuitenkin siltä, että tällä hetkellä ollaan pilviekosysteemin kehityksen kääntöpisteessä, kun käyttäjät alkavat tottua erilaisiin pilvisovelluksiin. Jatkossa palveluiden on tarjottava skaalautuvuutta, kapasiteettia ja toimintoja uudella tasolla. Tämä vaatii paljon kehitystyötä, minkä alan johtavat palvelutoimittajat hyvin ymmärtävät.

 

Tiukentuvat palvelutasosopimukset parantavat asiakasluottamusta

Palvelutarjoajista lähes puolet pitää hallinnan menettämistä suurimpana esteenä sille, että yritysasiakaskunta hyväksyisi pilvipalvelut. Lisäksi asiakaskuntaa huolettavat tietojen menetys ja yksityisyyteen liittyvät riskit. Palvelutarjoajista 57 prosenttia kertoo vastaavansa tietoturvahaasteeseen käyttöoikeuksien rajoituksilla ja vahvemmalla salauksella.

 

Tästä on ehkä pääteltävissä, että jatkossa palvelutasosopimuksissa(Service Level Agreement, SLA) tarvitaan tiukemmin määriteltyjä parametreja. Nyt vajaat kaksi kolmannesta tutkituista tarjoajista sitoutuu palvelutasosopimukseen., mutta kolmen vuoden kuluessa osuuden odotetaan kasvavan jo vajaaseen 70 prosenttiin. Reilut neljä viidesosaa vastaajista, 82 prosenttia, odottaa tietoturvan olevan yksi tärkeimpiä SLA-parametreista.

 

Kehittyvä pilviekosysteemi

Pilvipalvelutarjoajista kaksi kolmannesta, 66 prosenttia, tarjoaa aktiivisimmin (SaaS)-palvelumallia (Software asa Service) ainakin seuraavan kahden vuoden ajan. Samaan aikaan PaaS (Platform as a Service) ja IaaS (Infrastructure as a Service) -palvelumallien ennustetaan kasvavan eniten.

 

Kriittisten järjestelmien siirtyminen pilveen seuraavan kahden vuoden aikana on vielä monimutkaista. Käyttäjät edellyttävät tai jopa vaativat palveluntarjoajilta strategista suuntaa ja ohjausta. Erilaisten pilvipalvelujen rajat hämärtyvät, ja käyttäjien on ymmärrettävä pilven arvo ja mahdollisuudet nykyistä paremmin.

 

Asiakkaiden pilvitietämys tarvitsee lisäpotkua

Vaikka noin puolet palvelutarjoajista kokee, että yrityskäyttäjät tuntevat pilvimarkkinan riittävän hyvin, lähes neljännes uskoo, että asiakkaille tulisi tarjota koulutusta pilven perustiedoista, joita ovat tietoturva, hinnoittelumallit, kustannukset, integrointi olemassaoleviin järjestelmiin sekä palvelutasosopimukset (SLA) ja muut sopimukset.

 

Tiedonpuute voi selittää asiakkaiden kiinnostuksen ulkopuoliseen apuun, sillä 60 prosenttia palvelutarjoajista kertoo käyttäjien kääntyvän kolmannen osapuolen puoleen saadakseen apua hankkiessaan tai ottaessaan käyttöön teknologiaa. Palvelutarjoajien mukaan käyttäjät hyödyntävät ulkopuolista apua etenkin pilvipalvelujen käyttöön liittyvässä liiketoimintastrategiassa, teknologian käyttöönotossa, liiketoimintaprosessien muutoksessa ja tietoturva-asioissa (41%).

 

Asiantuntemusta palvelutarjoajilta

Palveluntarjoajista kolmannes kokee, että pilvipalveluiden myyntihenkilöstö tarvitsee koulutusta tai uudelleenkoulutusta. Lähes puolet, 48 prosenttia, kertoo tarjoavansa asiantuntemusta kumppanin kautta ja vastaavasti 47 prosenttia aikoo laajentaa omia konsultointivalmiuksiaan.

 

Palvelutarjoajien erilaistuminen on tärkeää, sillä tutkimukseen vastanneiden mukaan asiakasorganisaatioiden tietohallintojohtajat ja teknologiajohtajat vaikuttavat yhä enemmän pilvipalveluiden ostopäätöksiin.

 

Taustaa tutkimuksesta 
 

Breaking through the cloud adoption barriers - KPMG 2012 Cloud Providers Survey -tutkimukseen vastasi 179 palvelutoimittajaa yli 10 maasta Pohjois-Amerikassa (51 prosenttia), Aasian ja Tyynen meren alueella (29 prosenttia) sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella (20 prosenttia). Vastaajista 45 prosenttia edusti organisaationsa ylintä, C-tason johtoa (CEO, CIO, CTO).

 

Lisätietoja

 • Kari Saarelainen, Advisory Director
  Puh. 020 760 3886
  S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this

KPMG 2012 Cloud Providers Survey

KPMG 2012 Cloud Providers Survey

Tutustu tutkimusraporttiin kokonaisuudessaa.