Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Lakipalvelut
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 15.5.2014

YT-lain soveltaminen yrityksessä, jossa on myös osa-aikaisia työntekijöitä 

Työneuvosto antoi lausunnon koskien yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain työntekijämäärän laskemista ja lain soveltuvuutta yrityksessä, jossa yhtiö oli tehnyt säännöllisesti työskentelevien työntekijöiden lisäksi toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia niin sanottujen promootiotyöntekijöiden kanssa. Lausunnossaan työneuvosto katsoi, että promootiotyöntekijät oli otettava huomioon laskettaessa työntekijämäärää, sillä promootiotyötä oli pidettävä osana yrityksen säännönmukaista toimintaa.

Yhteistoiminnasta yrityksissä annettu laki (334/2007, yhteistoimintalaki) tulee 2.1§:n nojalla sovellettavaksi yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20. Lausunnon kohteena olevan yhtiön oman selvityksen mukaan sillä on ollut vuonna 2012 säännöllisesti palveluksessaan keskimäärin 14 työntekijää. Lisäksi yhtiössä on työskennellyt promootiotyöntekijöitä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, kuitenkin niin, että työntekijöillä ei ole ollut velvollisuutta ottaa vastaan tarjottua työtä, eikä työnantajalla toisaalta ole ollut velvollisuutta tarjota heille työtä. Yksittäisen työntekijän kohdalla työaika on saattanut vaihdella muutamasta tunnista vuodessa yli 100 tuntiin kuukaudessa. Tästä vaihtelusta huolimatta työtä on kuitenkin teetetty vuoden 2012 jokaisena kuukautena vähintään 20 promootiotyöntekijällä.

 

Työneuvosto viittasi lausunnossaan yhteistoimintalain esitöihin, jossa säännöllisesti työsuhteessa olevien työntekijöiden määrän laskemisen osalta on todettu, että mikäli määräaikaisia tai sivutoimisia työntekijöitä on työssä jatkuvasti, otetaan heidät laskennassa huomioon. Edelleen lain esitöissä on todettu, että yrityksessä säännöllisesti työskenteleviksi henkilöiksi ei olisi katsottava niitä työsuhteisia henkilöitä, jotka lyhyehkön ajan tai vain kausiluontoisesti tai poikkeuksellisesti toimivat yrityksen palveluksessa. Laskelmassa on lain esitöistä johtuvin perustein jätettävä huomioitta ainoastaan työntekijämäärässä tapahtuvat tilapäiset muutokset. Näin ollen laskelmassa huomioon otettavat työntekijät voivat siis olla myös määräaikaisessa tai osa-aikaisessa työsuhteessa, kunhan heidän tehtävänsä ovat yrityksessä säännönmukaisesti teetettävää työtä. Työneuvosto totesi edelleen, että säännöllisyyttä arvioitaessa ei esitöiden perusteella ole merkitystä sillä, kuinka paljon tai vähän työtä kukin yksittäinen työntekijä tekee.

Lisätietoja

Maiju Kurvi

P. 020 760 3981

 

Keijo Putkonen

P. 020 760 3048

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta