Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Henkilöverotus
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 9.8.2013

Työsuhdeoptiotulon verotuksen muutos kansainvälisissä tilanteissa 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 16.5.2013 vuosikirjaratkaisun KHO:2013:93, joka koski työsuhdeoptiotulon verotusta kansainvälisissä työskentelytilanteissa. Kyseinen ratkaisu muuttaa merkittävästi verotuksessa sovellettavaa optiotulon aikajaon periaatetta. KHO sovelsi ratkaisussaan optioiden myöntämisen ja niiden käytettäväksi tulohetken välistä aikaa aikaisemmin käytetyn optioiden myöntämis- ja käyttämisaikavälin sijaan.

Lainsäädännöllinen tausta

Työsuhdeoptioiden veronalaisuudesta on säädetty tuloverolain 66.3 §:ssä. Edun arvoksi katsotaan osakkeen arvo sillä hetkellä, kun työsuhdeoptiota käytetään, vähennettynä verovelvollisen osakkeesta ja työsuhdeoptiosta maksamalla hinnalla. Työsuhdeoptiot on katsottu käytetyksi sillä hetkellä kuin verovelvollinen myy optiot tai hankkii sen kohteena olevat osakkeet.

 

Kansainvälisissä työskentelytilanteissa työsuhdeoptioiden verotuksessa on noudatettu aikajakoperiaatetta, jossa tarkasteluajanjakso on määräytynyt optioiden myöntämisen ja niiden käyttämisen välillä (grant – exercise). Verohallinnon ohjeen 18.9.2006 Dnro 1259/31/2006 mukaan optioiden käyttämisestä syntynyt edun arvo on määriteltävä työskentelyaikojen suhteessa siten, että huomioon otetaan aika työsuhdeoptioiden merkitsemisestä optio-oikeuksien käyttämiseen. Oikeuskäytännössä (KHO 1999/2836) on lisäksi vahvistettu, että työsuhdeoption perusteella syntyneestä edusta on Suomessa veronalaista tuloa se suhteellinen osuus, joka kohdistuu aikaan, jolloin henkilö on ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen, eikä häneen ole sovellettu TVL 77 §:n mukaista kuuden kuukauden sääntöä.

 

Ratkaisu ja perustelut

Tapauksessa henkilö A oli työskennellyt Italiassa ajalla 1.3.2000 – 15.7.2003 ja tämän jälkeen Suomessa 12.7.2004 asti. Tämän jälkeen hän oli perheineen muuttanut Ranskaan. A myi optio-ohjelman mukaiset todistukset 1.3.2006. A oli katsottu Suomessa rajoitetusti verovelvolliseksi Italiassa työskentelyn ajan, koska hän oli oleskellut ulkomailla vuodesta 1987 lähtien. A:lle oli Suomeen muuton jälkeen muodostunut varsinainen koti Suomeen ja täten hänestä oli tullut Suomessa yleisesti verovelvollinen. Hänen katsottiin olevan myös vuonna 2006 ns. kolmen vuoden säännön nojalla Suomessa yleisesti verovelvollinen, koska olennaiset siteet Suomeen eivät olleet katkenneet.

 

KHO:n ratkaisun mukaan kansainvälisissä työskentelytilanteissa aikajaon perustana tulee olla aikaväli optioiden myöntämisestä siihen ajankohtaan, kun niiden käyttäminen tulee mahdolliseksi (grant – vesting). Tämä vastaa myös OECD:n malliverosopimuksen kommentaarissa omaksuttua tulkintakantaa. KHO perusteli asiaa sillä, että verotusoikeutta jaettaessa eri maiden välille tulisi huomioida se työskentelyaika, jona oli tullut työskennellä, jotta oikeus optioiden käyttämiseen saatiin (ns vesting ajankohta). Optioiden verotusajankohta noudattaa kuitenkin edelleen TVL 66.3 §:n mukaista ajankohtaa. Työsuhdeoptiosta saatu etu verotetaan siis edelleen sinä ajankohtana, jolloin optiot käytetään (exercise), mutta uusimman KHO päätöksen valossa on mahdollista jaksottaa Suomessa verotettavaksi se ajanjakso, jona optioiden saamisen ja käytettäväksi tulemisen väillä on työskennelty Suomessa.

 

Tapauksessa optio-ohjelmasta saadusta tulosta oli Suomessa veronalaista ainoastaan osuus, joka vastasi Suomessa työskennellyn ajan osuutta optiotodistusten saamisen ja optio-oikeuksien ansainta-ajan päättymisen välisestä ajasta. Loppuosa optiotulosta oli Italiassa tehdystä työstä saatua tuloa, jonka osalta Suomella ei ollut verotusoikeutta edunsaajan ollessa tuolloin Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

 

Grant-vesting -aikajaon soveltaminen voi johtaa työsuhdeoptioiden edullisempaan verotukseen. Verovelvollisen on mahdollista hakea muutosta säännönmukaiseen verotukseensa viisi vuotta verotuksen päättymisen jälkeen. Vuoden 2013 aikana on täten vielä mahdollisuus hakea muutosta vuoden 2007 ja sen jälkeisiin verotuksiin. Ennen oikaisuvaatimuksen tekemistä ja grant-vesting -aikajaon soveltamisen vaatimista on kuitenkin tarkistettava, johtaako uuden aikajaon soveltaminen verotuksellisesti edullisempaan lopputulokseen.

Lisätietoja

  • Paula Holmström
    Puh 020 760 3710

 

  • Katja Tiainen
    Puh 020 760 3393

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta