Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Oikeustapaukset, Yritysjärjestelyjen verotus, Yritysverotus
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 21.10.2013

Tappioita koskeva poikkeuslupamanettely ja valtiontuki 

Korkein hallinto-oikeus on 21.10.2013 antanut päätöksensä tappioita, poikkeuslupamenettelyä ja valtiontukea koskevassa asiassa (KHO 2013:167). Päätöksen mukaan unionin oikeuden valtiontukea koskevat määräykset eivät ole este poikkeuslupien myöntämiselle.

Korkein hallinto-oikeus on 30.12.2011 pyytänyt unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, voisivatko valtiontukea koskevat unionin oikeuden periaatteet olla este soveltaa tappioita koskevaa poikkeuslupamenettelyä (KHO 2011:118). Unionin tuomioistuin on ennakkoratkaisussaan 18.7.2013 muun ohessa lausunut, että poikkeuslupamenettelyn soveltamista voidaan jatkaa, vaikka menettely voitaisiinkin luonnehtia valtiontueksi, koska kyseessä on niin sanottu voimassa oleva tuki eli tuki, joka on ollut voimassa, kun Suomi on liittynyt Euroopan unioniin (C-6/12, P Oy). Unionin tuomioistuin on kuitenkin todennut, että tilanne voisi olla erilainen, jos järjestelmää olisi muutettu niin, että sen soveltamisalaa olisi laajennettu.

 

Korkein hallinto-oikeus on 21.10.2013 antamassaan vuosikirjaratkaisussaan lausunut, ettei tappioita koskevaan poikkeuslupamenettelyyn ole tehty unionin tuomioistuimen tarkoittamia muutoksia. Tämän vuoksi unionin oikeuden valtiontukea koskevista määräyksistä ei aiheudu estettä tappioita koskevan poikkeusluvan myöntämiselle. Tältä osin merkitystä ei ole sillä, onko lupamenettelyä sinänsä pidettävä valtiontukena vai ei. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus ei ole enää erikseen tutkinut, voiko poikkeuslupamenettely olla valtiontukea.

 

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisussaan myös lausunut, että poikkeusluvan myöntämiseen on ollut TVL 122 §:n 3 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä, koska hakijayhtiö on jatkanut toimintaansa omistajanvaihdoksen jälkeen, koska omistajanvaihdokselle on ollut liiketaloudellisia syitä ja koska asiassa ei ollut ilmennyt, että tappiot olisivat muodostuneet kauppatavaraksi. Päätös näyttää korostavan vuosikirjaratkaisusta 2010:21 ilmenevää linjaa, jonka mukaan poikkeusluvan myöntämisen erityisiä syitä koskeva edellytys täyttyy, jos oomistajanvaihdoksen aiheuttanut toimi on perustunut päteviin liiketaloudellisiin syihin. Näin ollen poikkeuslupa voitaisiin jättää myöntämättä puuttuvien erityisten syiden takia vain silloin, kun omistajanvaihdos on ilmeisesti tapahtunut olosuhteissa, joissa kohdeyhtiön tappiot ovat olleet kaupankäynnin kohteena.

Lisätietoja

  • Markku Lepistö
    Puh. 020 760 3390 

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta