Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Kansainvälinen yritysverotus, Oikeustapaukset, Yritysverotus
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 30.5.2013

Selvitysvelvollisuuden jakautuminen verovelvollisen ja Verohallinnon kesken 

Korkeimman hallinto-oikeuden huhtikuussa 2013 julkaiseman vuosikirjaratkaisun KHO 2013:72 mukaan verovelvollisen vaatimus isobritannialaiselta yhtiöltä saatujen osinkojen perusteella Suomessa myönnettävästä yhtiöveron hyvityksestä, jonka määrä vastasi 30/70:tä saadun osingon määrästä, tuli hylätä verovelvollisen antaman puutteellisen selvityksen vuoksi. Ratkaisu koski vuosina 2002−2004 saatuja osinkoja.

Tapauksessa verotoimisto oli verotusta toimittaessaan palauttanut verovelvolliselle ETA-alueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain mukaisessa muusta verotuksesta erillisessä menettelyssä isobritannialaisen yhtiön vuosina 2002−2004 maksamista osingoista suoritettua veroa. Palautuksen perusteena olivat olleet osingonmaksajayhtiön yhtiöverot. Verovelvollisen vaatimuksen mukaan palautettavan määrän tuli vastata 30/70:tä saadun osingon määrästä, jolloin palautuksen määrää laskettaessa huomioon tuli ottaa myös osingonmaksajayhtiön tytäryhtiöiltään saamat osingot.

 

KHO totesi ratkaisussaan, että osinkoon oli kotimaisesta yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä poiketen voinut kohdistua taloudellista kahdenkertaista verotusta. KHO:n mukaan hyvityksen myöntäminen tytäryhtiöiden maksamien verojen perusteella voi tulla kysymykseen vain, jos käytettävissä on kattavat tiedot eri yhtiöiden omistussuhteista, tuloksista, osingoista, tuloista ja veroista. Selvityksen esittäminen näistä seikoista on ensisijaisesti hyvitystä vaatineen verovelvollisen vastuulla.

 

KHO katsoi, että verovelvollinen oli esittänyt tietoja osingonmaksajayhtiön tytäryhtiöiden maksamista veroista ja osingoista, mutta kun kaikkea sellaista selvitystä, joka olisi tarvittu kotimaista tilannetta kaikin osin vastaavan hyvityksen laskemiseen, ei ollut esitetty, valitus tuli hylätä. Vähemmistön kannan mukaan asiaa ratkaistaessa olisi tullut pyytää Verohallinnolta lausuntoa verovelvollisen toimittamien tietojen riittävyydestä.

 

Verotusmenettelystä annetun lain nojalla verovelvollisen täytettyä ilmoittamisvelvollisuutensa veroviranomaisen ja verovelvollisen tulee osallistua mahdollisuuksiensa mukaan asian selvittämiseen. Lain mukaan pääasiallisesti sen osapuolen, jolla on siihen paremmat edellytykset, on esitettävä asiasta selvitystä. Asiaa ratkaistaessa ei otettu huomioon, että Verohallinnolla olisi saattanut olla asiaan vaikuttavaa tietoa hallussaan tai sillä olisi ollut mahdollisuus hankkia tällaista tietoa virka-aputeitse.

Lisätietoja

  • Kristiina Äimä
    Puh. 020 760 3698

 

  • Suvi Lamminsivu
    Puh. 020 760 3151

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta