Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Kansainvälinen yritysverotus, Oikeustapaukset, Yritysverotus
  • Toimiala: Pankki- ja rahoitustoiminta, vakuutus- ja omaisuudenhoito, Omaisuudenhoito, Pankki- ja rahoitusala
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 18.11.2013

Ratkaisuehdotus Yhdysvalloissa asuvan osingonsaajan lähdeverotuksesta 

Unionin tuomioistuimen julkisasiamiehen marraskuussa 2013 asiassa C-190/12 antaman ratkaisuehdotuksen mukaan Yhdysvalloissa asuvan sijoitusrahaston saamien osinkojen erilainen verokohtelu kotimaisten sijoitusrahastojen saamiin osinkoihin verrattuna on vastoin pääomien vapaata liikkuvuutta. Ratkaisuehdotuksen mukaan EU:n ulkopuolisessa maassa ja kotimaisten sijoitusrahastojen saamien osinkojen erilainen verokohtelu voitaisiin kuitenkin oikeuttaa tarpeella säilyttää verovalvonnan tehokkuus.

Asiassa C-190/12 on kyse yhdysvaltalaisesta sijoitusrahastosta, joka on hakenut palautusta Puolasta saaduista osingoista maksetusta yhteisöverosta. Sijoitusrahaston hakemus hylättiin, koska rahasto ei täyttänyt Puolan sisäisen lainsäädännön mukaisia sijoitusrahastojen verovapaudelle asetettuja vaatimuksia. Sijoitusrahasto valitti päätöksestä Puolan Bydgoszczin alueen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on esittänyt EU-tuomioistuimelle kaksi ennakkoratkaisukysymystä, joista ensimmäinen koski pääomien vapaan liikkuvuuden soveltamista ja toinen erilaisen verokohtelun oikeuttamista.

 

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen mukaan kansallinen sääntely, joka sallii osinkojen erilaisen verokohtelun, on vastoin pääomien vapaata liikkuvuutta. Erilainen verokohtelu voitaisiin kuitenkin oikeuttaa yleistä etua koskevalla pakottavalla syyllä. Ratkaisuehdotuksen mukaan tarvetta taata verovalvonnan tehokkuus voidaan perustella sillä, että kansalliset veroviranomaiset eivät voi tarkistaa rahaston sijaintivaltion toimivaltaisilta viranomaisilta sijoitusrahaston esittämiä sen perustamista ja toimintaa koskevia tietoja ja sääntöjä, jotta voidaan arvioida, onko rahasto rinnastettavissa Puolaan, unioniin tai Euroopan talousalueelle sijoittautuneisiin sijoitusrahastoihin. Kysymys ei niinkään ole verotietojen vaihtamisesta, vaan siitä voivatko veroviranomaiset varmistua rahastoa koskevista tiedoista, joiden perusteella arvioidaan rahaston vertailukelpoisuutta kotimaisten rahastojen kanssa.

 

Unionin tuomioistuin antaa myöhemmin ennakkoratkaisunsa Puolan hallinto-oikeuden esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin. Jos EU-tuomioistuin tekee päätöksen ratkaisuehdotuksen mukaan, EU-valtioiden verohallintoihin sisään jätetyt kolmansissa valtioissa asuvia sijoitusrahastoja koskevat lähdeveron palautushakemukset saatetaan hylätä. Veroviranomaisen tulisi kuitenkin tapauskohtaisesti harkita, onko sillä mahdollisuutta varmistua hakijan tietojen oikeellisuudesta olemassa olevien tietojenvaihtokanavien kautta.

Lisätietoja

Kristiina Äimä

P. 020 760 3698

 

Suvi Lamminsivu

P. 020 760 3151

 

s-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta