Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Kansainvälinen yritysverotus, Oikeustapaukset, Yritysjärjestelyjen verotus, Yritysverotus
  • Toimiala: Kiinteistöt ja rakentaminen, Kiinteistöala, Rakennusala
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 19.11.2013

Poikkeuslupa kiinteistöyhtiöiden tappioille 

Unionin tuomioistuimen 18.7.2013 antaman ennakkoratkaisun perusteella Suomen tappioita koskeva poikkeuslupamenettely ei ole valikoiva, jos järjestelmän tavoitteena on estää kaupankäynti tappioilla. Tilanne on kuitenkin erilainen, jos edunsaajat määritetään esimerkiksi työllisyyden ylläpitämisen tai muiden vastaavien kriteerien perusteella. KHO on tämän mukaisesti katsonut, ettei keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä voida asettaa lupamenettelyssä muihin yhtiöihin nähden erilaiseen asemaan.

Unionin tuomioistuin on ennakkoratkaisussaan 18.7.2013 (C-6/12, P Oy) ottanut kantaa siihen, voisiko Suomen tappioita koskeva poikkeuslupamenettely olla niin valikoiva, että järjestelmä muodostaisi sisämarkkinoille sopimattoman valtiontuen. Tuomioistuin on kuitenkin todennut, että valikoivuutta koskeva edellytys ei täyty, jos hakijayritykselle edun myöntävä toimenpide on oikeutettu sen järjestelmän luonteen tai yleisen rakenteen vuoksi, johon se kuuluu. Tämän vuoksi poikkeuslupajärjestelmää ei ole pidettävä valikoivana, jos toimivaltaisilla viranomaisilla on lupahakemuksen hyväksymisestä päättäessään ainoastaan harkintavaltaa, jota rajoittavat sellaiset objektiiviset kriteerit, jotka eivät ole kyseisellä lainsäädännöllä käyttöön otetulle verojärjestelmälle vieraita, kuten tavoite estää kaupankäynti tappioilla.

 

Ennakkoratkaisun mukaan tilanne on kuitenkin erilainen, jos edunsaajat määritetään esimerkiksi työllisyyden ylläpitämisen tai muiden vastaavien kriteerien perusteella. Ennakkoratkaisussa annetun tulkintaohjeen nojalla voidaan katsoa, että Verohallinnon tulisi myöntää tappioita koskeva poikkeuslupa, jos hakemuksessa kuvattujen toimien tarkoituksena ei ole ollut käydä tappioilla kauppaa. Käytännössä tällaisesta tilanteesta on kyse, kun omistajanvaihdoksen aiheuttaneille toimille on pätevä liiketaloudellinen syy. Jotta poikkeuslupamenettelystä ei muodostuisi valtiontukea, Verohallinnon ei tulisi rajata luvan saajia tiettyihin yrityksiin tai tuotannonaloihin. Tästä näkökulmasta poikkeuslupia ei tulisi jättää myöntämättä esimerkiksi asunto-osakeyhtiöille ja keskinäisille kiinteistöyhtiöille, vaikka Verohallinto on tiedotteessaan 17.6.2013 näin ilmoittanut toimivansa (ks. Tax Flash 26.7.2013).

 

KHO on nyt antamassaan vuosikirjaratkaisussa 2013:178 ottanut kantaa tappioita koskevien poikkeuslupien myöntämiseen keskinäisille kiinteistöyhtiöille. KHO on päätöksessään lausunut, ettei keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä ole lupamenettelyssä syytä asettaa erilaiseen asemaan kuin muita yhtiöitä. Päätös tukee kantaa, jonka mukaan Suomen poikkeuslupamenettely ei muodosta valtiontukea. Päätös tarkoittaa myös, ettei Verohallinnon tiedotteessa 17.6.2013 ilmaistu kanta ole perusteltu ja että Verohallinnon olisi muutettava keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä ja asunto-osakeyhtiöitä koskevaa lupakäytäntöään. Jos keskinäinen kiinteistöyhtiö tai asunto-osakeyhtiö ei ole vielä hakenut poikkeuslupaa tappioidensa käyttämiseen omistajanvaihdoksesta huolimatta, tällainen yhtiö voi tehdä lupahakemuksen niin kauan kuin tappio on sinänsä käytettävissä. Jos tällainen yhtiö on jo saanut kielteisen lupapäätöksen Verohallinnolta tai hallinto-oikeudelta, kielteiseen päätökseen voi hakea muutosta laissa säädettyjen muutoksenhakua koskevien määräaikojen puitteissa. Lainvoimaiseksi jääneiden kielteisten päätösten osalta saattaa olla mahdollista hakea purkua KHO:sta.

 

KHO on vuosikirjaratkaisussaan ottanut myös kantaa perusteisiin, joiden nojalla poikkeuslupia voidaan myöntää. KHO on tältä osin korostanut, että lupa on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan pääsääntöisesti myönnettävä, jos lupaa hakenut yhteisö tai yhtymä jatkaa omistajanvaihdoksen jälkeen toimintaansa ja jos omistajanvaihdokselle on olemassa liiketaloudellisia tai siihen rinnastettavia syitä. Lisäksi edellytyksenä on, etteivät tappiot ole omistajanvaihdoksessa muodostuneet kauppatavaraksi. Tältä osin vuoskirjaratkaisu on KHO:n aiempien vuosikirjaratkaisujen 2010:21 ja 2013:167 mukainen (ks. Tax Flash 21.10.2013).

Lisätietoja

Vesa-Pekka Nuotio

P. 020 760 3233

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta