Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Lakipalvelut
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 7.4.2014

Osuuden nopeutetun palautuksen käsittely uudessa osuuskuntalaissa 

Uuden osuuskuntalain valmistelun yhtenä lähtökohtana oli, että osuuskunnat voisivat jatkaa nykyisillä säännöillään ja toimia samalla tavalla kuin aikaisemmin. Vuoden 2001 osuuskuntalain mukaiset säännöt täyttävät pääsääntöisesti uuden lain vaatimukset. Osuusmaksun nopeutettua palautusta koskeva sääntely muodostaa kuitenkin poikkeuksen tähän pääsääntöön.

Osuuden nopeutettu palautus jäsenyyden päättyessä on edelleen mahdollista. Nopeutettua palautusta ei kuitenkaan ole enää säännelty erikseen, vaan se toteutetaan omien osuuksien hankintana. Tämän seurauksena nopeutettu palautus on aikaisemmasta poiketen toteutettavissa käytännössä vain jakokelpoisista varoista. Vanhan lain mukainen sääntömääräys on myös mahdollisesti muutettava.

Nopeutettu palautus vuoden 2001 osuuskuntalaissa

Vuoden 2001 osuuskuntalailla mahdollistettiin osuusmaksun palauttaminen osuuskunnan entiselle jäsenelle pääsäännön mukaista palautusta nopeammin, eli ilman ns. odotusvuotta. Lain 10 luvun 4 §:n mukaan säännöissä oli mahdollista määrätä, että jäsen voi saada osuusmaksun palautuksen välittömästi jäsenyyden päätyttyä tai määrätyn ajan kuluessa jäsenyyden päättymisestä. Säännöissä oli tällöin määrättävä palautuksessa noudatettavasta järjestyksestä ja kunkin tilinpäätöksen perusteella nopeutetusti palautettavien osuusmaksujen enimmäismäärästä. Käytännössä useat osuuskunnat ovat hyödyntäneet mahdollisuutta nopeutettuun palautukseen.

 

Nopeutettu palautus toteutettiin osuuspääomasta. Palautusten enimmäismäärä oli laissa rajoitettu enintään kymmeneen prosenttiin tilinpäätöksen mukaisesta osuuspääomasta. Osuuskunnalla oli lisäksi oltava palautusta vastaava määrä jakokelpoista ylijäämää ja palautusta vastaavan määrän sai jakaa jäsenille ylijäämänä tai käyttää muulla tavoin vasta, kun oli kulunut vuosi sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys päättyi.

Nopeutettu palautus uudessa osuuskuntalaissa

Uudessa laissa nopeutettuun palautukseen sovelletaan omien osuuksien hankkimista koskevia yleisiä säännöksiä. Vuoden 2001 laista poiketen nopeutetusta palautuksesta voidaan päättää myös ilman sääntömääräystä. Koska nopeutetussa palautuksessa pääsääntöisesti poiketaan omistusosuuksien suhteista, kysymyksessä on suunnattu hankkiminen, johon on oltava painava taloudellinen syy tai säännöissä määrätty peruste.

Osuuskunnan kokous voi päättää tai valtuuttaa hallituksen

Osuuskunnan kokous voi päättää omien osuuksien hankkimisesta tai valtuuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta. Päätös suunnatusta hankkimisesta ja hallituksen valtuuttamisesta sellaiseen hankkimiseen, jossa ei ole suljettu pois suunnattua hankkimista, on tehtävä määräenemmistöllä. Valtuutuspäätöksen vähimmäissisällössä ja valtuutuksen enimmäisvoimassaoloajasta säädetään laissa.

Nopeutettua palautusta koskeva sääntömääräys

Nopeutetusta palautuksesta voidaan edelleen määrätä myös säännöissä. Tällöin on määrättävä myös muun muassa hankkimisessa noudatettavasta menettelystä ja vastikkeen maksuun käytettävistä varoista. Hallitus voi pääsääntöisesti päättää hankkimisehdon käyttämisestä.

Palautus jakokelpoisista varoista tai osuuspääomasta

Omien osuuksien hankkiminen voidaan lähtökohtaisesti toteuttaa jakokelpoisista varoista tai osuuspääomasta. Jos hankkiminen kuitenkin toteutetaan osuuspääomaa alentamalla, siinä on noudatettava lain säännöksiä osuuspääoman alentamisesta. Alennettu määrä on tällöin jaettavissa vasta ns. odotusajan kuluttua.

 

Voimaanpanolaissa on rajoitettu kunkin tilinpäätöksen perusteella nopeutetusti palautettavien osuuksien enimmäismäärä enintään kymmeneen prosenttiin tilinpäätöksen mukaisesta osuuspääomasta. Voimaanpanolain säännös koskee ennen uuden lain voimaantuloa rekisteröitäväksi ilmoitettuja sääntömääräyksiä. Enimmäismäärää voidaan nostaa sääntömääräyksellä. Uuden lain aikana rekisteröitäväksi ilmoitettuun sääntömääräykseen rajoitusta ei sovelleta.

Epävarmuus nykyisestä oikeustilasta

Uuden lain vastaisen sääntömääräyksen sijasta noudatetaan lähtökohtaisesti uutta lakia. Uudessa laissa ei kuitenkaan ole säädetty sellaisista olettamasäännöistä, jotka tulisivat noudatettaviksi vanhan lain 10 luvun 4 §:n mukaisen, mutta uuden lain vastaisen sääntömääräyksen sijasta. Vaikka tulkinnassa voidaan tällöin ottaa huomioon vanhan lain nopeutettua palautusta koskeva sääntely, vanhan lain mukainen sääntömääräys ei välttämättä ole yhteensopiva lain sääntelyn kanssa. Esimerkiksi sääntömääräys palautuksen suorittamisesta osuuspääomasta voi tarkoittaa sitä, että palautus on lähtökohtaisesti maksettavissa vasta ns. odotusvuoden kuluttua. Jos säännöissä määrätään palautuksen suorittamisesta osuuspääomasta alle kuuden kuukauden määräajassa, sovellettavaksi voidaan katsoa tulevan sama vuoden määräaika. Epävarmuuden poistamiseksi sääntöjen läpikäynti ja tarvittaessa muuttaminen on suositeltavissa.

Sääntömääräys muutettava, kun sääntöjä muilta osin muutetaan

Uuden lain vastainen sääntömääräys on muutettava viimeistään 1.1.2017 mennessä. Mikäli sääntöjä muutetaan muilta osin jo aikaisemmin, uuden lain vastainen sääntömääräys on samalla muutettava uuden lain mukaiseksi.

Lisätietoja

Aimo Manninen

P. 020 760 3720

 

Tomi Keski-Pukkila

P. 020 760 3711

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta