Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Kansainvälinen yritysverotus, Oikeustapaukset, Yritysjärjestelyjen verotus, Yritysverotus
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 4.10.2013

Lisää tappiontasauksesta rajat ylittävissä sulautumisissa 

Korkein hallinto-oikeus on antanut Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion pohjalta päätöksensä tappioiden rajat ylittävässä sulautumisessa siirtymistä koskevassa asiassa.

Korkein hallinto-oikeus on 7.3.2011 pyytänyt unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua ruotsalaisen tytäryhtiön tappioiden siirtymisestä sulautumisessa vastaanottavalle suomalaiselle emoyhtiölle (KHO 2011:21). Asiassa on kyse siitä, voidaanko rajat ylittävässä tilanteessa tappioiden siirtyminen evätä, vaikka tappio siirtyisi vastaavassa kotimaisen tytäryhtiön sulautumisessa. Lisäksi asiassa on kyse siitä, miten siirtyvän tappion määrä on määritettävä, jos tappion siirtymistä ei ole evättävä. Unionin tuomioistuin on antanut asiassa ennakkoratkaisunsa 21.2.2013 (C-123/11, A Oy). Korkein hallinto-oikeus on ennakkoratkaisun pohjalta antanut asiassa lopullisen päätöksensä 4.10.2013 (KHO 2013:155).

 

Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään lausunut, ettei sulautuvan ruotsalaisen tytäryhtiön tappioiden vähentämistä voida evätä vastaanottavan suomalaisen emoyhtiön verotuksessa vain sillä perusteella, että tappiot ovat syntyneet Ruotsissa asuvalle tytäryhtiölle ja ne on alun perin laskettu Ruotsin verolainsäädännön mukaan. Sulautuvan tytäryhtiön tappio on vastaanottavan emoyhtiön verotuksessa vähennyskelpoinen, jos vastaanottava emoyhtiö näyttää toteen, että sulautuva tytäryhtiö oli käyttänyt loppuun mahdollisuudet kyseisten tappioiden huomioon ottamiseksi eikä ollut mahdollisuutta siihen, että joko tytäryhtiö itse tai kolmas osapuoli saisi ottaa ne huomioon Ruotsissa. Vastaanottavan emoyhtiön verotuksessa vähennyskelpoisen tappion määrä on tällöin laskettava uudelleen Suomen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan.

 

Korkein hallinto-oikeus ei ole päätöksessään erikseen tuonut esille, milloin voidaan katsoa, että ulkomainen tytäryhtiö on käyttänyt loppuun mahdollisuutensa vähentää tappionsa asuinvaltionsa verotuksessa. Lisäksi päätöksessä on tuotu esiin, ettei siinä oteta kantaa siihen, ovatko tappion vähentämiselle vastaanottaneen yhtiön tulosta Suomen verolainsäädännössä yleisesti asetetut edellytykset täyttyneet esillä olleessa asiassa. Tällä tarkoitettaneen muun muassa sitä, että sulautuvalla ulkomaisella tytäryhtiöllä on oltava oikeus vähentää tappionsa Suomen tuloverolain 122 §:n omistajanvaihdoksia koskevien säännösten perusteella ja että kyseessä oleva sulautuminen on tuloverotuksessa veroneutraali. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin unionin tuomioistuimelle osoittamassaan ennakkoratkaisupyynnössä lausunut, että esillä ollut sulautuminen täyttää yritysjärjestelydirektiivin ja elinkeinoverolain säännökset rajat ylittävän sulautumisen edellytyksenä olevasta yhtiömuodosta, kotipaikasta ja sulautumisen tavasta. Tiedossamme on, että Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saattaa riitauttaa tällaisten sulautumisten verokohtelun.

Lisätietoja

  • Jussi Järvinen
    Puh. 020 760 3077

 

  • Timo Torkkel
    Puh. 020 760 3370

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Lisää aiheesta