Suomi

Tiedot

 • Palvelu: Veropalvelut, Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus, Henkilöverotus, Oikeustapaukset
 • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
 • Päivämäärä: 16.9.2013

KHO laajensi toissijaiseen työpaikkaan liittyvää intressipiirin käsitettä 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut 26.8.2013 vuosikirjapäätöksen KHO:2013:137, joka koskee matkakustannusten korvausten verokohtelua ja toissijaiseen työpaikkaan liittyvän intressipiirin käsitteen laajuutta. Päätös muuttaa aiempaa tulkintaa intressipiirin käsitteen laajuudesta. Päätöksessä katsottiin samaan intressipiiriin kuuluviksi yhtiöt, jotka eivät muodosta konsernia ja joilla ei ole vahvaa yhteistä omistuspohjaa, mutta joiden yhteistoiminta on kiinteää.

Päätös ja sen perustelut

Vuosikirjapäätös KHO:2013:137 koskee matkoja, joita B Oy:n silmälääkäri on tehnyt C Oy:n optikkoliikeketjun liikkeisiin, jotka sijaitsevat muilla paikkakunnilla kuin B Oy. Silmälääkäri A oli tehnyt omistamansa B Oy:n palveluksessa matkoja C Oy:n optikkoliikeketjun liikkeisiin yhteensä 138 työpäivänä. B Oy:llä oli yhteistyösopimus optikkoliikeketjun kanssa siitä, että A tuotti lääkäripalvelut potilaille, päätti itsenäisesti palkkioista ja toimitutti laskutuksen optikkoliikkeiden kautta. Optikkoliikeketju antoi B Oy:n silmälääkärin käyttöön vastaanottotilat tarvittavine laitteineen ja avustavine henkilökuntineen, huolehti potilasasiakirjoista sekä maksun perinnästä ja tilityksestä B Oy:lle.

 

Tapauksessa KHO katsoi, että optikkoliikeketjun eri paikkakunnilla olevia liiketiloja oli pidettävä B Oy:n vakituisina toimipaikkoina. A:n asuinpaikkakunnalla sijaitsevia vastaanottotiloja oli pidettävä A:n ensisijaisina varsinaisina työpaikkoina ja muita mainittuja vastaanottotiloja A:n toissijaisina työpaikkoina. KHO katsoi, että näihin toissijaisiin työpaikkoihin tehdyistä matkoista A:lle maksettavat matkustamiskustannusten korvaukset olivat A:n verovapaata tuloa.

Lainsäädännöllinen tausta ja aiempi verotuskäytäntö

Tuloverolain 71 §:ssä säädetään verovapaista matkakustannusten korvauksista. Säännöksessä säädetään muun muassa, että työntekijälle voidaan maksaa verovapaasti matkustamiskustannusten ja kohtuullisten majoittumiskustannusten korvaus matkasta, jonka työntekijä työtehtäviensä hoitamiseksi tekee toissijaiseen työpaikkaansa. Toissijaisena työpaikkana pidetään sellaista työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.

 

Intressipiirin käsitettä ei ole määritelty lainsäädännössä. Verotuskäytännössä on tähän saakka katsottu samaan intressipiiriin kuuluviksi muun muassa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt. Oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, että intressipiirin voivat muodostaa sellaisetkin yhtiöt, jotka eivät muodosta konsernia, mutta joilla on yhteinen omistuspohja ja joiden yhteistoiminta on kiinteää (KHO 2001/176). Tähän saakka on siis katsottu, että yhtiöillä, jotka eivät muodosta konsernia, tulee olla yhteinen omistuspohja ja kiinteää yhteistoimintaa.

Päätöksen merkitys ja vaikutukset

Nyt annetun päätöksen perusteella saman intressipiirin voivat muodostaa myös yhtiöt, jotka eivät muodosta konsernia ja joilla ei ole yhteistä omistuspohjaa. Edellytyksenä on kuitenkin se, että niiden yhteistoiminta on kiinteää. Intressipiirin käsite on siten KHO:n näkemyksen mukaan selvästi laajempi kuin aikaisemmassa oikeus- ja verotuskäytännössä on katsottu.

 

Päätös voi vaikuttaa matkakustannusten korvausten verokohteluun sellaisissa tilanteissa, joissa työskentelyn ei tähän saakka ole katsottu tapahtuvan toissijaisella työpaikalla siksi, että yhteistoimintaa harjoittavilla yrityksillä ei ole ollut yhteistä omistuspohjaa. Päätös voi siis vaikuttaa sellaisten työntekijöiden verotukseen, jotka säännöllisesti työskentelevät yhteistoimintaa harjoittavien yritysten eri paikkakunnilla sijaitsevissa toimipaikoissa.

 

KHO:n ratkaisulla on merkitystä myös arvonlisäveron vähennysoikeuteen tilanteessa, jossa työnantaja maksaa vastaavanlaisista matkoista koituvat kustannukset ulkopuoliselle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Koska verohallinto on omassa ohjeistuksessaan lähtenyt siitä, että yhtiölle työntekijän matkasta toissijaiseen työpaikkaan aiheutuvat kustannukset ovat arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisia, on intressipiiri-käsitteen laajennuksella myös arvonlisäveron vähennysoikeutta laajentavia seurannaisvaikutuksia.

Lisätietoja

 • Anna-Leena Rautajuuri
  Puh. 020 760 3995

 

 • Krista Nikmo
  Puh. 020 760 3590

 

 • Atte Saari
  Puh. 020 760 3895

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this