Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Henkilöverotus
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 26.11.2013

Henkilöverotuksen ehdotetut veromuutokset vuodelle 2014 

Eduskunnan odotetaan hyväksyvän hallituksen 16.9.2013 antaman ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2014 (HE 112/2013 vp PDF 5,1Mt) vuoden loppuun mennessä. Lisäksi hallitus on antanut esityksen eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikoksi sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 105/2013 ja HE 181/2013 vp).

Ehdotetut henkilöverotuksen muutokset keventävät etenkin pienituloisten ansiotulojen verotusta, mikäli ehdotetut korotukset työtulovähennykseen ja kunnallisverotuksen perusvähennykseen toteutuvat. Toisaalta pääomatulojen verotus muuttuu aiempaan ankarammaksi, kun pääomatuloveron progressioverorajaa ehdotetaan alennettavaksi ja samalla myös osinkoverojärjestelmä muuttuu. Eduskunta on myös hyväksynyt hallituksen esittämät muutokset lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (HE 80/2013). Lakimuutoksen myötä rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saamaa ansiotuloa voidaan verottaa verotusmenettelylain mukaisen, progressiivisen asteikon mukaisesti. Olemme alle koonneet keskeisimmät, vuonna 2014 voimaantulevat henkilöverotuksen veromuutokset.

Valtion tuloveroasteikko

Valtion tuloverotuksessa sovellettavaa progressiivista ansiotuloveroasteikkoa muutetaan siten, että verotettavien ansiotulojen tulorajoja (korkeinta tulorajaa lukuun ottamatta) korotetaan 1,5 prosentilla. Veroprosentit säilyvät muuttumattomina. Vuoden 2014 tuloveroasteikko olisi seuraava:

 

2014

2013

Verotettava ansiotulo, euroa

Vero alarajan kohdalla, euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta %

Verotettava ansiotulo, euroa

Vero alarajan kohdalla, euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta %

16 300-24 300

8,00

6,50

16 100-23 900

8,00

6,50

24 300-39 700

528,00

17,50

23 900-39 100

515,00

17,50

39 700-71 400

3 223,00

21,50

39 100-70 300

3 175,00

21,50

71 400-100 000

10 038,50

29,75

70 300-100 000

9 883,00

29,75

100 000-

18 547,00

31,75

100 000-

18 718,75

31,75

Työtulovähennys ja kunnallisverotuksen perusvähennys

Työtulovähennyksen ja kunnallisverotuksen perusvähennyksen määrä nousee verovuodesta 2014 alkaen. Työtulovähennyksen määrää korotetaan nykyisestä 970 eurosta 1 010 euroon. Lisäksi vähennyksen kertymäprosenttia korotetaan 7,3 prosentista 7,4 prosenttiin. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen määrää korotetaan myös nykyisestä 2 880 eurosta 2 930 euroon. Perusvähennyksen poistumaprosenttia on kuitenkin ehdotettu alennettavaksi nykyisestä 20 prosentista 19 prosenttiin. Perusvähennys tulisi sovellettavaksi niiden palkansaajien osalta, jotka tulot ovat enintään 23 700 euroa.

Verovapaa kilometrikorvaus

Tuloverolaista ehdotetaan kumottavaksi säännös (TVL 73 §, 3 mom.), jonka mukaan Verohallinto vahvistaa erikseen verosta vapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän 15 000 ajokilometriä ylittävälle osalle.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan nykyisestä 2 000 eurosta 2 400 euroon vuodessa. Omavastuuosuus pysyy 100 eurossa ja laskentaperiaatteet pysyvät samoina.

Pääomatulovero

Pääomatulovero muuttui vuonna 2012 progressiivisiksi siten, että pääomatuloja verotetaan 30 prosentin mukaisen verokannan mukaisesti 50 000 euroon asti ja tämän ylittävältä osalta 32 prosentin mukaisesti. Vuodesta 2014 alkaen pääomatuloveron progressioraja lasketaan 40 000 euroon.

Osinkojen verotus

Listatut yhtiöt

Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien saamien osinkojen verotus muuttuu vuonna 2014. Nykyisen osinkoverojärjestelmän mukaan listatuista yhtiöistä saaduista osinkotuloista 30 prosenttia on ollut verovapaata tuloa ja 70 prosenttia veronalaista pääomatuloa. Uudessa, vuodesta 2014 voimaantulevassa, osinkoverojärjestelmässä listattujen yhtiöiden osingot ovat 85 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa ja ainoastaan 15 prosenttia on verovapaata tuloa.

Listaamattomat yhtiöt

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saamien osinkojen verotus myös muuttuu. Nykyisessä järjestelmässä osinko on jaettu ansio- ja pääomatulo-osuuksiin yhtiön nettovarallisuuden mukaisesti siten, että pääomatulo-osinkoa on ollut yhdeksän prosentin vuotuinen tuotto laskettuna osakkeen matemaattisesta arvosta. Lisäksi pääomatulona verotettava osinko on ollut verovapaata 60 000 euroon asti. Uuden järjestelmän mukaan pääomatulona verotettavasta osingosta 25 prosenttia olisi veronalaista pääomatuloa silti osin kuin osingon määrä vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan prosentin mukaista vuotuista tuottoa 150 000 euroon asti. 150 000 euroa ylittävältä osalta (euromääräinen raja) osinko verotettaisiin 85 prosenttisesti pääomatulona ja 15 prosenttia tulosta olisi verovapaata. Mikäli osingon määrä ylittää kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa vastaavan määrän, ylimenevän osingon osalta 75 prosenttia olisi veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa. Näiden muutosten myötä nykyinen 60 000 euron verovapaa osinkotulo muuttui osittain veronalaiseksi tuloksi, kun kokonaan verovapaa raja poistuu.

Asuntovelan korkojen vähennysoikeus

Asuntovelan korkojen verovähennyskelpoisuutta on asteittain alennettu vuodesta 2012 alkaen. Verovuonna 2013 vähennyskelpoista on 80 prosenttia asuntolainan koroista. Vuonna 2014 vähennyksen määrä on 75 prosenttia ja vuodesta 2015 alkaen korot ovat ainoastaan 70 prosenttisesti vähennyskelpoisia.

Opintolainahyvitys

Opintolainan korot eivät ole verotuksessa enää vähennyskelpoisia verovuodesta 2015 alkaen. Opintolainavähennys myönnetään jatkossa ainoastaan niille verovelvollisille, jotka ovat ottaneet opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautuneet ensimmäistä kertaa läsnä olevaksi 1.8.2005 – 31.7.2014 välisenä aikana. Uusi opintolainahyvitys tulee koskemaan opiskelijoita, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan 1.8.2014 tai tämän jälkeen ja jotka suorittavat tutkinnon määräajassa. Opintolainahyvityksellä on tarkoitus korvata opiskelijoille verovähennyksen kautta myönnettävä tuki. Kansaneläkelaitos maksaa opintolainahyvityksen suoraan rahalaitokselle opintolainan lyhennykseksi, jolloin hyvityksen saajalla ei ole määräämisvaltaa saamaansa etuuteen. Tämän vuoksi opintolainahyvitys on saajalleen verovapaata tuloa.

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät muutokset (HE 80/2013) lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta. Lakimuutoksen myötä rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saamaa ansiotuloa voidaan verottaa verotusmenettelylain mukaisesti. Muutos koskee EU/ETA-alueella asuvia henkilöitä ja henkilöitä, jotka asuvat valtiossa, jonka kanssa Suomelle on sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa sekä tutkijadirektiivissä tarkoitetun oleskeluluvan haltijoita. Henkilön on haettava rajoitetusti verovelvollisen verokorttia tai pyydettävä ennakkoveroja haettaessa verotuksen toimittamista verotusmenettelylain mukaisessa järjestyksessä.

 

Rajoitetusti verovelvollisen henkilön Suomesta saadun tulon verotuksen tasoon vaikuttavat kuitenkin hänen maailmanlaajuiset ansiotulonsa. Henkilön muualta kuin Suomesta saatuja ansiotuloja ei täten veroteta Suomessa, mutta ne vaikuttavat korottavasti henkilön veroprosenttiin (progressiovaikutus). Henkilön on esitettävä luotettava selvitys Suomen veroviranomaisille saamistaan tuloista ja vaatimistaan vähennyksistä. Lakiuudistus voi johtaa rajoitetusti verovelvollisen henkilön osalta Suomessa kevyempään verotukseen kuin lähdeveron (35 prosenttia) mukainen verotus. Ennen lain muutosta laki vaati, että rajoitetusti verovelvollisen tuli saada vähintään 75 prosenttia ansiotuloistaan Suomesta, jotta tulo voitiin verottaa verotusmenettelylain mukaisessa järjestyksessä. Lakimuutoksen myötä kyseinen raja on poistunut, mutta progressiivisen verokortin saaminen voi kuitenkin vaatia henkilöltä enemmän hallinnollista työtä, koska selvitykset tuloista tulisi esittää jo verokortin hakemusvaiheessa.

Lisätietoja

  • Katja Tiainen
    P. 020 760 3393

 

  • Antti Eerola
    P. 020 760 3391

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this