Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Perhe- ja kasvuyritysten vero- ja lakipalvelut, Yritysverotus
  • Toimiala: Perhe- ja kasvuyritykset
  • Aihealue: Lainsäädäntö- tai säännösuutinen
  • Päivämäärä: 25.10.2013

Henkilöstön koulutukseen perustuva taloudellinen kannuste vuodesta 2014 alkaen 

Vuoden 2014 alusta työnantajan on mahdollista saada työntekijän koulutuksesta lisäverovähennys tai muu taloudellinen kannuste. Verovähennys koskee yrityksiä. Valtiolle, kunnille ja kirkolle maksetaan koulutuskorvaus. Hallituksen esityksen taustalla on työmarkkinajärjestöjen sopimus osaamisen kehittämisen toimintamallista. Työntekijöiden koulutukseen perustuvan laskennallisen lisävähennyksen tai koulutuskorvauksen tavoitteena on lisätä henkilöstön koulutuksen määrää ja osaamisen kehittämiseen liittyvää toimintaa sekä vastata työelämän muuttuviin vaatimuksiin, parantaa työn tuottavuutta ja pidentää työuria.

Lisäverovähennyksen saaminen edellyttää yrityksiltä koulutussuunnitelman laatimista. Yhteistoimintalain piirissä olevalla työnantajalla on velvollisuus laatia yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Hallituksen esitys tuo mukanaan aiempaa tarkemmat säännökset suunnitelman sisällöstä yhteistoimintalakiin. Uusina käsiteltävinä asioina olisivat muun muassa toteutuneiden määräaikaisten sopimusten määrä, arvio niiden kehittymisestä, osatyökykyisten työllistämisen periaatteet ja työaikajärjestelyt, työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkyvyn sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämisen yleiset periaatteet sekä vähemmälle koulutukselle jääneiden ammatillinen kehittäminen.

 

Niissä työnantajissa, joissa yhteistoimintalaki ei tule sovellettavaksi, koulutussuunnitelman laatiminen on vapaaehtoista, mutta se on edellytys koulutusvähennyksen saamiselle verotuksessa. Tällaisissa yhteistoimintalain piiriin kuulumattomissa työnantajissa suunnitelman sisällöstä säädetään laissa taloudellisesti tuetun ammatillisen osaamisen kehittämisestä.

 

Perustuipa suunnitelman laatiminen mihin lakiin tahansa, edellyttää verovähennyksen saaminen joka tapauksessa aktiivisia toimenpiteitä työnantajalta. Monissa suuremmissa yrityksissä henkilöstön osaamisen kehittäminen, sen tarpeiden arviointi ja koulutussuunnitelman laatiminen ovat monesti jo arkipäivää ja lakimuutos edellyttää vain täydentämis- ja päivittämistoimenpiteitä jokavuotiseen suunnitelmaan. Pienemmissä yrityksissä puolestaan saatetaan joutua vasta nyt ensimmäisen kerran uhraamaan aidosti aikaa suunnitelman laatimiseen ja sen sisällön kattavuuden varmistamiseen verovähennystä edellyttävällä tavalla.

 

Jos työpaikalla ei ole laadittu koulutussuunnitelmaa eikä siten oikeutta verovähennykseen muodostu, lainsäädäntö velvoittaa kuitenkin työnantajan keskustelemaan työntekijöidensä kanssa ammatillisen osaamisen kehittämisestä työntekijän tätä edellyttäessä. Siten jatkossa työnantaja ei voi välttyä henkilöstön kehittämiseen tähtäävistä velvollisuuksistaan.

 

Verovähennyksen edellytykset

 

Verovähennykseen oikeuttavan koulutuksen pitää tapahtua työntekijän työaikana ja sen ajalta tulee maksaa palkkaa. Koulutusvähennystä ei saa, jos työntekijä osallistuu koulutukseen loma- tai vapaa-aikana tai jos työntekijän palkkakustannuksiin on saatu palkkatukea. Työntekijän työpanos ei saa myöskään olla koulutuksen aikana työnantajan käytettävissä.

 

Vähennykseen oikeuttavan koulutuksen tulee liittyä myös työntekijän työtehtäviin työnantajan palveluksessa. Tällaista koulutusta ovat esimerkiksi yrityksen ulkopuoliset kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit, konferenssit ja yrityksen sisäiset koulutukset. Työntekijän täytettyä 55 vuotta vähennykseen oikeuttaa myös osallistuminen työhyvinvointitoimintaan.

 

Vähennyksen voi saada muiden edellytysten täyttyessä myös oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen opetuksen ajalta siltä osin kuin työnantaja maksaa palkkaa ja uusiin tehtäviin tai tutkintoon tähtäävistä koulutuksista. Työhön perehdyttäminen tai opastaminen ei kuitenkaan oikeuta vähennykseen. Vähennyksen saaminen edellyttää myös yt-lain mukaisen koulutussuunnitelman lisäksi kirjallista selvitystä siitä, kuinka monena päivänä kukin työntekijä on osallistunut vähennykseen oikeuttavaan koulutukseen. 

Lisätietoja

 

Jaa sisältö

Share this