Suomi

Tiedot

  • Toimiala: Yhdistykset ja säätiöt
  • Aihealue: Liiketoiminta- tai toimiala-aihe
  • Päivämäärä: 10.3.2014

Hankintadirektiiviuudistus maalissa 

Uudet hankintadirektiivit hyväksyttiin helmikuussa 2014. Tätä kirjoittaessa direktiivit eivät vielä ole voimassa vaan nämä tulevat voimaan 20. päivänä sen jälkeen, kun nämä ovat julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Voimaantulon jälkeen jäsenvaltioilla on 24 kuukautta aikaa panna direktiivit kansallisesti täytäntöön. Koska kyse on sisällöltään ja laajuudeltaan merkittävästä uudistuksesta, on siis oletettavaa, että saamme odotella alkuvuoteen 2016 ennen kuin uusien direktiivien sisältö on säädetty osaksi kansallista hankintalainsäädäntöämme.

Direktiiviuudistuksen tavoitteena on muun muassa sääntelyn yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen, ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien merkityksen kasvattaminen, pk-yritysten aseman parantaminen sekä hankintoja koskevan valvonnan kehittäminen. Tavoitteita koskevasta laajasta yhteisymmärryksestä huolimatta direktiivit ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä etenkin aiempaa yksityiskohtaisemman sääntelyn takia.

 

Direktiivien sisältö mahdollistaa tietyn kansallisen liikkumavaran, joten työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toteutettavan kansallisen säädösvalmistelun merkitystä ei kokonaisuudistuksessa voi väheksyä. Konkreettisena esimerkkinä voitaneen mainita sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat hankinnat, jotka kuuluvat uusien direktiivien soveltamisalan piiriin ainoastaan hankinnan ylittäessä 750 000 euron kynnysarvon.

 

Myös direktiivien valmistelun yhteydessä laajalti keskustelua herättänyt ehdotus velvoitteesta jakaa isot hankintakokonaisuudet erikseen hankittaviin osiin, jätettiin lopulta jäsenvaltioiden harkintaan. Hankintayksiköille asetetaan toki jatkossa laajojen hankintakokonaisuuksien osalta uusi perusteluvelvoite, mutta alun perin ehdotettu kielto kilpailuttaa tietyn arvon ylittävät hankinnat jakamatta ne pienempiin osiin ei sellaisenaan päätynyt lopullisiin direktiiveihin.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on jo asettanut direktiivien voimaansaattamista varten kaksi työryhmää, joiden tehtävänä on valmistella hankintalain kokonaisuudistus.

 

Seuraamme tiiviisti kansallisen säädösvalmistelun etenemistä ja ohjeistamme mielellään asiakkaita uudistuksesta aiheutuvista tulevista muutostarpeista muun muassa hankintaohjeistuksen sisällön, kilpailutusten toteutuksen sekä sopimushallinnan osalta.

  • Jan Ljungman
    Legal Counsel
    Puh. 020 760 3220
    S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

Jaa sisältö

Share this