Suomi

Tiedot

  • Palvelu: Veropalvelut, Ulkomaankomennukset
  • Aihealue: Vertaileva tutkimus, Tutkimusraportti
  • Päivämäärä: 17.9.2013

Yritykset eivät seuraa ulkomaankomennusten kustannuksia 

Taloudellisesti tiukkoina aikoina yritykset pitävät kulukontrollia hyvin tärkeänä asiana liiketoiminnassaan. KPMG:n kansainvälinen tutkimus kuitenkin osoittaa, että yritykset eivät edelleenkään juuri seuraa ulkomaankomennuksiin liittyviä kustannuksia. Iso osa yrityksistä ei myöskään seuraa komennuksista saatavia hyötyjä.

Kustannusarvioita laaditaan mutta niiden toteuttamista ei juuri seurata

KPMG:n tuoreen Global Assignment Policies and Practices -tutkimuksen mukaan yritysten ulkomaankomennusohjelmien ja -politiikkojen tärkein tehtävä on tukea yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Vain 12 prosenttia kyselyyn vastanneista katsoi, että komennuspolitiikan tärkein tehtävä on kustannuskontrollin mahdollistaminen ja komennuksesta saatavien hyötyjen varmistaminen. Tulosta voidaan pitää yllättävänä nyt, kun talous on monissa yrityksissä tiukoilla.

 

Tutkimus osoittaa, että useimmiten yritykset kyllä laativat etukäteisiä arvioita komennusten kustannuksista. Kyselyyn vastanneista 64 prosenttia kertoo laativansa kustannusarviot järjestelmällisesti joko kaikille tai suurimmalle osalle komennuksista. Suurin osa vastanneista (77 prosenttia) kertoo käyttävänsä kustannusarvioita budjetointitarkoituksiin. Kuitenkin vain 20 prosenttia kertoo vertaavansa tehtyjä kustannusarvioita toteutuneisiin kustannuksiin.
 
Sen lisäksi, että komennusten kustannuksia ei seurata, iso osa yrityksistä ei myöskään seuraa komennuksista saatavia hyötyjä. Lähes kolmannes (27 prosenttia) yrityksistä ei myöskään tiedä, kuinka suuri osuus komennuksella olleista työntekijöistä jättää yrityksen 12 kuukauden kuluessa komennuksen päättymisen jälkeen. Vastanneista 31 prosenttia kertoo, että he eivät tiedä syytä sille, miksi komennuksen jälkeen irtisanoutuneet työntekijät ovat jättäneet yrityksen. 

 

– Koska kulujen seuranta koetaan yrityksissä yleisesti ottaen hyvin tärkeäksi, yritysten on hyvä kiinnittää huomiota myös komennusten kustannuksiin ja löytää keinoja kustannusten seuraamiseen. Jälkikäteiseenkin tarkasteluun kannattaa panostaa, jotta komennusten hyödyt kustannuksiin nähden voidaan varmistaa mahdollisimman hyvin, muistuttaa KPMG:n People Services -palveluista Suomessa vastaava Antti Eerola.

Komennusten hallinnoiminen haastavaa – verotukseen ja työlupiin liittyviä prosesseja ulkoistetaan

Yksittäiseen komennukseen liittyy lukematon määrä eri prosesseja komennuksen suunnittelemisesta ja hyväksymisestä palkanmäärityksiin ja käytännön järjestelyihin kohdemaassa. Kun ulkomaankomennusten määrät kasvavat, komennusten hallinnoiminen muuttuu samalla haastavammaksi. Kyselyyn vastanneista 51 prosenttia katsookin komennusten hallinnoimiseen kuluvan liikaa aikaa ja vaivaa.

 

– Yrityksissä voi olla hyödyllistä arvioida ulkomaankomennuspolitiikat ja -prosessit ja tunnistaa mahdolliset selkeyttämiskohdat, ja pyrkiä tätä kautta sujuvampaan komennusten toteuttamiseen, kommentoi veroasiantuntija Krista Nikmo KPMG:n People Services -yksiköstä.

 

Useimmat vastanneista kertovat käyttävänsä ulkoista palveluntarjoajaa komennusten hallinnoimisessa. Tutkimuksen mukaan yritykset ulkoistavat useimmiten verotukseen ja työlupiin liittyvät prosessinsa.

Komennusmäärien uskotaan pysyvän ennallaan tai kasvavan

Tutkimuksen mukaan ulkomaankomennusten määrä todennäköisesti kasvaa lähivuosina. Tämä pätee erityisesti Euroopassa pääkonttoriaan pitäviin yrityksiin, joista 90 prosenttia uskoi ulkomaankomennusten määrän pysyvän ennallaan tai kasvavan viiden seuraavan vuoden aikana.


– Parantamalla kustannusten ja hyötyjen seuraamisen käytäntöjä yrityksissä voidaan saavuttaa kustannussäästöjä ja tehostaa toimintaa - etenkin, mikäli komennusmäärät kasvavat, huomauttaa Eerola


 

Taustaa tutkimuksesta


KPMG:n vuosittainen Global Assignment Policies and Practices (GAPP) Survey toteutettiin tänä vuonna 15. kerran. Vuoden 2013 kyselyyn osallistui yli 600 yritystä. Kyselyyn vastanneista vajaa 60 prosenttia oli Yhdysvalloista, noin 30 prosenttia Euroopasta ja noin 10 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta.


Tutkimus tarjoaa hyödyllistä tietoa ulkomaankomennuksista vastaaville tai niistä kiinnostuneille henkilöille. Tutkimuksen avulla on mahdollista verrata omia komennuskäytäntöjä muiden yritysten käytäntöihin.

 


 

Lisätietoja

  • Antti Eerola, Tax Partner
    P. 020 760 3391
  • Krista Nikmo, Veroasiantuntija
    P. 020 760 3590

 

S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jaa sisältö

Share this

Global Assignment Policies and Practices 2013 -tutkimus

KPMG:n tekemän kansainvälisen tutkimuksen mukaan valtaosa yrityksistä ei seuraa ulkomaankomennusten kustannuksia tai komennuksista saatavia hyötyjä.