Danmark

Skatte- og forvaltningsproces 

Tanker om forvaltningsprocessen starter allerede, fra dispositionerne planlægges hos vore kunder, som allerede i planlægningsfasen bør overveje, hvordan told- og skatteforvaltningens holdning vil være. Processen spænder lige fra skatteforbehold i aftalegrundlag over anmodninger om bindende svar fra SKAT og til i den anden ende klagesagsproces og genoptagelsesforløb m.v.

KPMG tilbyder en proaktiv og højt specialiseret rådgivning, der sikrer vores kunder en helhedsrådgivning, hvor processen tænkes med. Vi har i KPMG et meget stort netværk af skatte- og afgiftsspecialister i hele verden, som via personlige relationer sikrer en hurtig og effektiv rådgivning på det internationale område også inden for proces, der bliver grænseoverskridende, eller hvor EU-retten bliver relevant.

 

KPMG's procesgruppe består af et hold erfarne jurister med speciale inden for forvaltningsret, skatteret og skatteproces. Skatteprocesgruppen hos KPMG virker som specialenhed.

 

De processuelle regler stiller krav til skattemyndighederne under deres sagsbehandling og ligningsmæssig stillingtagen, men stiller også krav til de forhold, som kunden og KPMG skal påse ved kontakt til myndighederne. Klagereglerne giver rettigheder til at få prøvet SKATs ligning ved klagesagsforløb hos de administrative klagemyndigheder.


Skatte- og forvaltningsproces i KPMG

 

KPMG definerer skatte- og forvaltningsproces som den dialog og sagsbehandling, der finder sted for SKAT (told- og skatteforvaltningen) for Skatterådet samt for den klagesagsproces, der finder sted hos klagemyndighederne skatteankenævn, vurderingsankenævn, motorankenævn og Landsskatteretten.

 

Fra skatteplanlægning til salgsvurdering

 

KPMG's assistance tilbydes inden for følgende hovedtemaer:

 

Skatteplanlægning og proces

 

 • Kontakt til SKAT og proces ved 1. instansen (told- og skatteforvaltningen)
 • Anmodninger om bindende svar på påtænkte dispositioner (skat, moms og afgifter)
 • Vurdering af skatteforbeholds rækkevidde og rette formulering i aftaler af privatretlig karakter
 • Anmodninger om genoptagelser på skatte- afgifts og vurderingsområdet (ordinære genoptagelser og ekstraordinære genoptagelser)
 • Anmodninger om omgørelse
 • Anmodninger om omvalg
 • Anmodning om dispensationer, tilladelser, tilbagesøgninger (refunds) m.v.

 

Klagesager og proces

 

 • Skatteklagesager ved skatteankenævn og Landsskatteretten
 • Klagesager over nægtelse af genoptagelser, nægtelse af omgørelse eller nægtelse af omvalg
 • Anmodninger om omkostningsgodtgørelse
 • Vurderingsklagesager vedrørende fast ejendom ved SKATs vurderingsmyndighed, vurderingsankenævn og Landsskatteretten
 • Klagesager ved motorankenævn og Landsskatteretten.

 

Sagsvurderinger, bevisspørgsmål og proces

 

 • Gennemgang af agterskrivelser fra SKAT og reaktion på disse.
 • Lovfortolknings-, skønsspørgsmål, bevisvurderinger (syn og skøn)
 • Ugyldighedsvurderinger af myndigheders sagsbehandlingsfejl vedrørende garantiforskrifter
 • Vurdering af, om kompetenceregler er overholdt, herunder spørgsmål om hvorvidt fristregler på skatte- og afgiftsområdet er overholdt
 • Vurdering af forældelse af fordringer (skattekrav og borgers tilbagesøgningskrav)
 • Tilbagesøgninger af kildeskatter efter dobbeltbeskatningsaftaler m.v.
 • Procesanbefalinger om skattesager bør videreføres for domstolene.

Kontakt os

 

Hans Henrik Bonde Eriksen

Partner
Telefon +45 73 23 40 49

heriksen@kpmg.dk

 

 

 

Daniel Bergstein

Tax Manager

Telefon +45 73 23 42 19

dbergstein@kpmg.dk

 

Du er også velkommen til at kontakte din sædvanlige skatterådgiver eller revisor hos KPMG.