Danmark

Vejledning til solcelleberegner 

Beregningen af fordelen ved investering i solcelleanlæg forudsætter, at der er tale om private forbrugeres solcelleanlæg, som er monteret på enten parcelhuset eller fritidshuset og er koblet op på det kollektive elnet.

Læs vejledningen til KPMG's solcelleberegner og find ud af, om solceller passer til din økonomi

En række forhold skal afklares inden en investering, bl.a. eventuelle begrænsninger i forhold til lokalplaner, og hvor anlægget kan opsættes.

 

Den vejledende beregning tager højde for den forventede prisudvikling på el, og der regnes med en prisstigning på 2,8 % svarende til den årlige inflation i Danmark i 2011.

 

Reglerne om investering i solcelleanlæg er ændret markant fra og med den 20. november 2012, og det er derfor vigtigt at få afgjort, om du er omfattet af en overgangsordning, hvor de "gamle" fordelagtige regler fortsat gælder i en afgrænset periode, eller om du er omfattet af de "nye" for¬ringede regler.

 

Solcelleberegnerne gælder kun for anlæg, der er omfattet af de "nye" regler.

 

Beregninger foretaget efter de "nye" regler:


De "nye" regler er kendetegnet ved, at nettoafregningen bliver foretaget med udgangspunkt i en timebaseret nettoafregning. Det vil sige, at den strøm dit solcelleanlæg producerer inden for en time, og som du ikke selv kan anvende inden for denne time, bliver købt af elselskabet.

 

Den overskydende el vil blive købt af elselskabet til forhøjede afregningspriser, forudsat at disse godkendes af EU-kommissionen. For solcelleanlæg, der er nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere, vil de forhøjede afregningspriser endvidere være betinget af, at Energinet.dk giver tilsagn om, at anlægget er omfattet af en begrænset pulje på 20 MW årligt i årene 2013-2017. For at være omfattet af denne pulje, må den installerede effekt fra solcelleanlæg maksimalt være 6 kW for husstanden.

 

Reglerne vedrørende de forhøjede afregningspriser er endnu ikke trådt i kraft. På betingelse af EU-kommissionens godkendelse og klima, energi- og bygningsministerens fastsættelse af ikrafttræden, er den forhøjede afregningspris 1,30 kr. pr. kWh ved nettilslutning i 2013. Afregningsprisen aftrappes med 14 øre pr. kWh for hvert år tilsagnet fra Energinet.dk gives senere end den 1. januar 2014,(dvs. 1,16 kr. pr. kWh i 2014, 1,02 kr. pr. kWh i 2015 osv.). Den fastsatte forhøjede afregningspris vil være gældende i 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

 

Solcelleberegneren tager udgangspunkt i de forhøjede afregningspriser, (1,16 kr. pr. kWh ved tilsagn i 2014). Da de forhøjede afregningspriser endnu ikke er godkendt i EU-kommissionen, og reglernes ikrafttræden endnu ikke er fastsat, udbetaler Energinet.dk indtil videre alene den sædvanlige afregningspris på 0,60 kr. pr. kWh.

 

Ved start af solcelleberegneren skal du indstille, hvor stor en procentdel af strømmen du forventer at bruge inden for timeafregningen. Regeringen har ved deres beregninger anvendt et egetforbrug på 40 procent, hvilket vil blive benyttet, hvis du ikke indsætter dit skønnede egetforbrug.

 

Regnskabsmodellen kan ikke anvendes. Det vil sige, at muligheden for at foretage skattemæs-sige afskrivninger på solcelleanlægget samt at lade solcelleanlægget indgå i virksomhedsskatte¬ordningen, er bortfaldet.


Beregninger foretaget efter "overgangsreglerne"


"Overgangsreglerne" kan anvendes, når solcelleanlægget er tilsluttet elnettet senest den 19. november 2012, eller at du har indgået en bindende aftale om køb af et solcelleanlæg senest den 19. november 2012, og at netselskabet har modtaget din anmeldelse af anlægget senest den 20. december 2012, samt at du får anlægget opsat og tilsluttet elnettet senest den 31. december 2013.


"Overgangsreglerne" er kendetegnet ved, at der sker nettoafregning årligt, samt at overskydende produktion sælges til elselskabet for 0,60 kr./kWh de først 10 år og 0,40 kr./kWh de næste 10 år. Endvidere skal følgende krav være opfyldt:

 

  • Anlægget skal ejes af en fysisk person og skal være tilkoblet det offentlige elnet
  • Solcelleanlægget er på maksimalt 6 kW
  • At anlægget er knyttet til en husstand, som ikke har et erhvervsmæssigt formål


Da "overgangsreglerne" alene gælder i 20 år, vil du herefter overgå til de "nye" regler, hvor timeafregningen anvendes, og du skal derfor også til denne beregning forholde dig til, hvor stor en del af strømmen, du forventer at bruge inden for timeafregningen.


En anden ting, du skal forholde dig til i beregneren, er prisen på en ny inverter, da denne meget sandsynligt i perioden skal udskiftes 1 gang. Vi har i beregneren skønsmæssigt indsat denne udskiftning i det 15. år.


Beskatningsmodeller for Overgangsordningen


Der findes under Overgangsordningen 2 forskellige modeller til, hvordan du kan aflægge regnskab for din el-produktion over for SKAT. Der er Standardmodellen, som gør det enkelt for dig at beregne den skattemæssige gevinst og der er Regnskabsmodellen, hvor du udarbejder et årsregnskab. 

 

Såfremt regnskabsmodellen vælges for indkomståret 2012 (2013 eller 2014 hvis anlægget først nettilsluttes/tages i brug dette år), er valget bindende i anlæggets resterende levetid. Hvis standardmodellen tidligere er valgt for VE-anlæg, er dette valg dog bindende. Vær opmærksom på, at såfremt du har andre VE-anlæg (vindmølle andele m.m.) er du bundet af tidligere valgte model.

 

 Læs om standardmodellen for beskatning af solcelleanlæg  Læs om regnskabsmodellen for beskatning af solcelleanlæg
 

Print denne side

Kontakt os

Tekniske spørgsmål til selve beregneren stilles til:

 

webmaster@kpmg.dk

 

Faglige spørgsmål

 

 

Jan Carstensen

Senior Tax Manager
Telefon +45 73 23 64 39

jcarstensen@kpmg.dk

 

Hold dig opdateret

Hold dig opdateret

Få nyt fra vores eksperter i din indbakke - og modtag tilbud om seminarer inden for dit felt.

 

  • Tilmeld dig KPMG's E-nyt nu