Danmark

Oplysninger

 • Ydelse: Audit, Små og mellemstore virksomheder
 • Type: Nye love og regler
 • Dato: 11-02-2013

Udvidet gennemgang af årsregnskaber 

Den 6. december 2012 vedtog Folketinget en yderligere lempelse af revisionspligten for virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Formålet med lovændringen er at lette de administrative byrder for mindre virksomheder.

Overordnet medfører lovændringen, at B-virksomheder kan tilvælge en udvidet gennemgang af virksomhedens årsregnskab, og at holdingselskaber fremover også omfattes af reglerne om fritagelse for revisionspligt for mindre virksomheder.


Revisionspligten for virksomheder er fremover som følger:

 

 • Helt små virksomheder (under de eksisterende grænser for helt små virksomheder: 8 mio. kr. i nettoomsætning, balancesum på 4 mio. kr., gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12):
  • Mulighed for fravalg af revision (kræver oplysning i årsrapporten om at årsregnskaber for kommende år ikke vil blive revideret (skal kun oplyses én gang), generalforsamlingsbeslutning, vedtægtsændring og anmeldelse til Erhvervsstyrelsen).
  • Selvom revision er fravalgt, kan virksomheden beslutte at tilvælge andre erklæringer med sikkerhed, f.eks. udvidet gennemgang eller review.
  • Holdingselskaber har også mulighed for fravalg af revision, hvis summen af virksomhedernes omsætning, balance og antal ansatte, som holdingselskabet har betydelig indflydelse på, ikke overskrider størrelsesgrænserne for helt små virksomheder.
 • Klasse B virksomheder:
  • Mulighed for at tilvælge den nye danske erklæringsstandard (udvidet gennemgang) i stedet for revision efter de internationale revisionsstandarder (ISA'er) (kræver beslutning på ordinær generalforsamling, men ikke krav om oplysning i årsrapport, vedtægtsændring eller særskilt anmeldelse til Erhvervsstyrelsen). Der skal fortsat være anmeldt en revisor hos Erhvervsstyrelsen.
  • Mulighed for tilvalg er også gældende for holdingselskaber, hvis summen af virksomhedernes omsætning, balance og antal ansatte, som holdingselskabet har betydelig indflydelse på, ikke overskrider størrelsesgrænserne for B-virksomheder.
  • Virksomheder er ikke bundet af tilvalget af den nye erklæringsstandard og kan således fortsat efterfølgende vælge at lade årsregnskabet revidere efter ISA'erne, hvis der efterfølgende skulle vise sig at være behov herfor.
 • C og D virksomheder samt erhvervsdrivende fonde vil fortsat skulle revideres efter ISA'erne.

 

Udvidet gennemgang af årsregnskaber vil blive baseret på en ny review-standard, som er offentliggjort i september 2012.

 

I tillæg hertil skal der udføres følgende supplerende handlinger:

 • Indhentelse af engagementsforespørgsler fra pengeinstitutter m.v.
 • Indhentelse af bil-, ting-, og personbogsoplysninger
 • Indhentelse af advokatbrev
 • Kontrol af at AM-bidrag, A-skatter, merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt indberettet baseret på bogføringen.

 

Herudover vil der være krav om afgivelse af udtalelse om ledelsesberetning og rapportering om ledelsesansvar og overtrædelse af bogføringsloven.


En udvidet gennemgang vil almindeligvis ikke omfatte

 

 • Efterprøvelse af forretningsgange og interne kontroller for at opnå bevis om fuldstændighed af transaktioner
 • Efterprøvelse af forhold med risiko for væsentlig fejlinformation, f.eks. fysisk kontrol af varebeholdninger og udsendelse af saldomeddelelser på tilgodehavender og gældsposter
 • Beholdningseftersyn
 • Udarbejdelse af revisionsprotokol

 

Er udvidet gennemgang relevant for min virksomhed?

 

Væsentlige overvejelser som en virksomheds ledelse bør foretage:


Hvilke behov har brugere af virksomhedens årsregnskab?

 

 • Skal banken eller en anden finansieringskilde have sikkerhed for, at aktiverne er til stede?
 • Skal der skaffes nye investorer eller finansiering i fremtiden?
 • Skal aktionærer anvende årsregnskabet til at købe eller sælge aktier?
 • Er der øvrige brugere af regnskabet som har særlige behov?

 

Hvilke behov har virksomhedens ledelse?

 

 • Anvender ledelsen revisionsprotokollen som et grundlag for at vurdere og godkende årsrapporten?
 • Er vurdering og test af interne kontroller et for ledelsen vigtigt element i revisionen?

 

Hvilken kvalitet har den løbende rapportering, som er udarbejdet af virksomheden?

 

 • Vil en revision medvirke til at forbedre kvaliteten af den løbende rapportering?
 • Giver rapporteringen et pålideligt grundlag til at foretage analyser og forespørgsler som grundlag for en udvidet gennemgang?

 

Ikrafttrædelse af "Udvidet gennemgang af årsregnskaber"

 

Valg af den nye erklæringsydelse kræver et positivt tilvalg på en ordinær generalforsamling, hvorefter valget er gældende for det efterfølgende regnskabsår. Lovændringen er trådt i kraft pr. 1. januar 2013. Virksomheder kan dermed på den førstkommende generalforsamling tilvælge den nye erklæringsydelse.

 

Kontakt os

Kontakt os

Camilla Mehlsen

Statsaut. revisor

Telefon 73 23 50 74

cmehlsen@kpmg.dk

 

Er udvidet gennemgang relevant for min virksomhed?

Er udvidet gennemgang relevant for min virksomhed?

KPMG anbefaler, at virksomhedens ledelse foretager et aktivt valg mellem revision og udvidet gennemgang.

 

Start dine overvejelser her (PDF 307 KB)

 

Learn more here (PDF 310 KB)

 

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG