Danmark

Oplysninger

  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 04-01-2013

HR-afdelinger viser ikke deres værdi 

HR-afdelinger har gennem de sidste 10-15 år arbejdet mod at få en mere strategisk rolle og større indflydelse. Ikke alle er lykkedes med den transformation. I en ny analyse giver både HR-chefer selv og andre virksomhedsledere dumpekarakter til HR-afdelingerne.

Kun 17% af lederne mener, at HR formår at demonstrere forretningsmæssig værdi. Og kun 15% mener, at HR kan levere analyser, der skaber forståelse for medarbejderudviklingen i forretningen. Tilmed mener 55%, at de parametre, der definerer succes for HR i dag, vil ændre sig væsentligt over de næste tre år.

 

Det viser revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG's rapport "Rethinking Human Resources in a Changing World", som bygger på en analyse fra Economist Intelligence Unit. Undersøgelsen er gennemført blandt 418 ledere i globale virksomheder, heraf har 58% ansvar for en HR-funktion og 42% en anden eller bredere ledelsesmæssig rolle.

 

"De seneste fem år har der været stort fokus på omkostningsreduktion og effektivisering. Undersøgelsen indikerer, at mange HR-afdelinger i denne periode har tabt terræn og måske vil blive yderligere svækket i de kommende år," siger Birthe Elkjær, leder af Management Consulting i KPMG og fortsætter: "I mange organisationer har HR-funktionen ikke høj status og mangler respekt og indflydelse. En del HR-chefer har nok hørt det før, men der er behov for og også gode muligheder for at skabe forandring og udvikling, så HR-afdelingerne fuldt ud kan udfylde deres vigtige rolle og skabe værdi."

 

De store udfordringer for HR

Globalisering er en af de store udfordringer for HR-afdelingerne, der i stigende grad skal operere på tværs af landegrænser. Behovet for at tiltrække og særligt at fastholde de rigtige talenter og kompetencer er fortsat en vigtig succesfaktor ikke mindst på vækstmarkeder. De seneste års fokus på omkostnings-reduktioner har midlertidigt fjernet fokus på udfordringerne med at tiltrække og fastholde talent. Mange danske virksomheder står skidt rustet, når de barske realiteter med små årgange igen dukker op til overfladen. Ny lovgivning kan få de danske virksomheder til at skrue kraftigt ned for antallet af udstationeringer, hvilket kan være med til at hindre en kanalisering af talenter til nye markeder. Det kommer til at stille endnu større krav til HR-funktionens evne til at arbejde strategisk og globalt med sourcing af talenter og udnyttelse af nye teknologiske muligheder.

 

Undersøgelsen peger på, at HR-afdelingerne i de seneste år har været igennem en stor teknologisk udvikling. På flere områder har HR udviklet sig til en mobil, online, "self-service"-funktion, hvor bl.a. rekruttering, løn, performance evalueringer, uddannelse og træning er ændret gennem brug af teknologi.  69% har over de seneste tre år øget anvendelsen af webbaserede platforme. Alligevel står mange fortsat med store udfordringer, når det gælder ny teknologi.  Særligt behovet for at kunne understøtte beslutningsprocesser med data og facts er fremherskende.

 

"HR-afdelingerne skal ideelt set kunne beskrive, hvordan organisationens ressourcer skal sammensættes og udvikles for at kunne nå forretningsmæssige mål. I dag agerer mange mere ud fra fornemmelser og holdninger end solide data og stærke analyser, som ellers ville kunne give stor troværdighed og lydhørhed på topniveau. HR skal ikke kun levere historiske data, men også kunne forudse og simulere virksomhedens behov for kritiske kompetencer og talent i en global organisation og i omgivelser med stadig stigende kompleksitet" forklarer Thomas Clemmensen der til dagligt arbejder med optimering af HR-funktioner i KPMG's people & change gruppe.

 

Økonomiafdelingerne viser vejen til indflydelse

Birthe Elkjær ser en klar parallel til den udvikling, som en del økonomiafdelinger har gennemgået i de senere år, hvor administrative procedurer er blevet effektiviseret og de strategiske kompetencer er udviklet. De er f.eks. ikke blot dem, der bogfører og laver regnskab, men leverer en effektiv budgetproces med rullende forecasting og økonomiske analyser af strategiske initiativer. Økonomicheferne er med på et helt andet strategisk niveau, når de leverer analyser af likviditetsbehovet om tre måneder, vurderer potentialet i et virksomhedsopkøb eller konsekvenserne af at opsøge nye markeder og udvikle nye produkter.

 

"Forudsætningen for økonomiafdelingens succes er tilgængelig af data med høj kvalitet. Det er som om HR-funktionerne ikke selv tror på deres egne data og gang på gang er nødsaget til foretage analyser der er forbundet med stor usikkerhed. Det gælder særligt når analyserne kræver mere end historiske data på sygefravær, personaleomsætning, anciennitet etc. og i stedet skal analysere på f.eks. kompetencebehov, talent pipeline eller forandringsparathed.  HR skal tage datakvalitet alvorlig og stå fast ved deres analyser," forklarer Thomas Clemmensen. 

 

"Mange økonomiafdelinger har med succes udviklet sig fra at være bogholdere til at være strategiske sparringspartnere. Deres nye rolle blev hjulpet på vej af krisen, og krisen kommer omvendt ikke HR-afdelingerne til gavn, men økonomiafdelingerne har ikke kun løst et internt image-problem eller udnyttet konjunkturerne.  Mange har reelt skabt en ny og stærkere position i organisationen og udviklet en større forretningsmæssig indsigt, som kommer virksomheden til gavn. Det er den rolle, som HR-funktionen og andre stabsfunktioner også sigter mod at opnå ," slutter Birthe Elkjær.

 

 

Mere viden: Analyser og rapporter

 

Læs KPMG's rapport om HR-funktionen:

·        Rethinking Human Resources in a Changing World (PDF 920,32 KB) 

Læs om udvikling i økonomifunktionen:

·        CFO: Fra økonomisk vagthund til strategisk partner

·        From Keeping Score To Adding Value

·        A New Role for New Times 

 

 

Kontakt

Birthe Elkjær

Leder af KPMG Management Consulting

Telefon 25 29 35 60

belkjaer@kpmg.dk