Danmark

Oplysninger

 • Ydelse: Tax, Person- & Erhvervsbeskatning
 • Type: Nyhedsbrev
 • Dato: 06-06-2011

Vedtagelse af Lovforslag LF 196 om skattefritagelse for mindre personalegoder 

Folketinget har med virkning fra og med indkomståret 2011 ændret reglerne om beskatning af personalegoder.
 • Der indføres en bagatelgrænse på 1.000 kr. årligt for mindre personalegoder
 • Sponsorbilletter fra arbejdsgiveren til ansatte til et sportsligt eller kulturelt arrangement bliver skattefrie
 • Indberetningspligten lempes.


Baggrunden for ændringen er, at virksomheder skal kunne give deres ansatte påskønnelser i form af mindre personalegoder eller gaver, uden at det udløser skattepligt for den ansatte, og i den forbindelse fritage virksomhederne for den administration, der følger med kravene til værdiansættelse og indberetning for sådanne goder.


Skattefrihed for goder under bagatelgrænsen

 

Personalegoder kan kort beskrives som økonomiske fordele, der ydes som led i en arbejdsaftale, og som har en anden form end penge.

 
Alle ydelser fra en arbejdsgiver til en ansat er skattepligtige, uanset om der er tale om kontantløn eller et personalegode, medmindre der er særlig hjemmel for skattefrihed i lovgivningen eller i praksis.


Personalegoder kan derfor i forhold til den skattemæssige behandling opdeles i:

 • Goder, der er skattefri efter særlig hjemmel eller praksis (f.eks. parkeringsplads, der er stillet til rådighed til brug for arbejdet, men som må benyttes privat, eller lejlighedsgaver ved f.eks. rund fødselsdag).
 • Goder, der er skattefri, fordi der er tale om almindelig personalepleje (f.eks. kaffe/te-, frugt-ordninger eller de almindelige firmarelaterede personalesammenkomster, herunder julefrokost, sommerfest m.v.).
 • Goder, der er i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet og derfor omfattet af den allerede gældende bagatelgrænse på 5.500 kr.
 • Goder, hvor der er fastsat særlige regler om værdiansættelsen (f.eks. fri bil, fri bolig eller multimedier).
 • Øvrige goder, der er skattepligtige, og hvor den skattepligtige værdi er markedsværdien af godet.


Den nye bagatelgrænse på 1.000 kr. vedrører alene den sidste kategori og betyder, at værdien af sådanne goder, der samlet set ikke overstiger denne grænse pr. år, ikke længere er skattepligtig for medarbejderen.

 
Indberetningspligten

 

Indberetningsbekendtgørelsen bliver senere ændret som følge af lovændringen med virkning for indberetninger vedrørende juni 2011 og senere.


Arbejdsgiveren vil ikke længere have indberetningspligt for goder omfattet af den nye bagatelgrænse - heller ikke selv om værdien af flere goder samlet set overstiger grænsen.


Det er den ansatte selv, der skal selvangive værdien af sådanne goder fra en eller flere arbejdsgivere, hvis den samlede værdi overstiger grænsen på 1.000 kr. årligt. Arbejdsgiveren skal ikke føre kontrol med, om 1.000 kr.- grænsen samlet set overskrides for den enkelte medarbejder. Arbejdsgiveren har endvidere ikke en forpligtelse til at oplyse medarbejderen om værdien af de enkelte tildelte personalegoder. Medarbejderen må selv fastsætte markedsværdien i forbindelse med selvangivelsen, men arbejdsgiveren kan/vil i de fleste tilfælde være behjælpelig hermed.


Hvis værdien af det enkelte gode overstiger 1.000 kr., skal arbejdsgiveren dog stadig værdiansætte og indberette godet.


Har arbejdsgiveren efter de indtil lovændringen gældende regler foretaget værdiansættelse og indberetning af mindre personalegoder, kan arbejdsgiveren ændre indberetningen med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2011. Er indberetning ikke foretaget for et gode til en værdi under 1.000 kr., kan arbejdsgiver undlade at foretage yderligere.
Hvis arbejdsgiver vælger ikke at ændre indberetningen, og det - når året er gået - viser sig, at medarbejderen ikke har modtaget goder, hvis samlede værdi overstiger 1.000 kr., er det op til medarbejderen at selvangive i overensstemmelse med dette, dvs. selvangive lønindkomsten fratrukket godets værdi.


Eksempel:


"En medarbejder har i april måned fået 6 flasker vin og en buket blomster som tak for at have arrangeret firmaets idrætsdag. Den samlede værdi udgør 850 kr. Arbejdsgiver har indberettet dette sammen med lønnen for april måned, og medarbejderen får ikke yderligere personalegoder i løbet af året. Værdien af godet overskrider ikke beløbsgrænsen på 1.000 kr. og er ikke skattepligtigt for medarbejderen, uanset om arbejdsgiver ændrer indberetningen eller ej."


Julegaver

 

Efter hidtil gældende praksis har julegaver i form af naturalier til en værdi af højst 700 kr. været skattefri for medarbejderen. Denne praksis videreføres i loven i den form, at sådanne årlige jule- eller nytårsgaver skal medregnes i bagatelgrænsen på 1.000 kr., men vil ikke i sig selv blive skattepligtige, uanset om grænsen på 1.000 kr. samlet set overskrides.


Det betyder samtidig, at arbejdsgiveren kan vælge, om der skal gives en stor julegave til en værdi af 1.000 kr. og ingen andre goder, eller en mindre julegave, som giver plads til andre personalegoder til medarbejderen i løbet af året. 

 
Hvis en ansat f.eks. har fået goder til en værdi af 600 kr., og en julegave til en værdi af 600 kr., er bagatelgrænsen samlet set overskredet, men det er kun de øvrige goder til 600 kr., der bliver skattepligtige (og skal selvangives) - julegaven forbliver skattefri.


Sponsorbilletter

 

Fribilletter til et sportsligt eller kulturelt arrangement til medarbejdernes private benyttelse fritages for skattepligt under forudsætning af, at arbejdsgiveren samtidig er sponsor for arrangementet. Det er en betingelse, at fribilletten modtages som led i et ansættelsesforhold, og at fribilletterne ikke udgør hovedydelsen i sponsorkontrakten mellem arbejdsgiveren og den sportslige eller kulturelle institution eller virksomhed. 

 
Skattefriheden for sponsorbilletter gælder dog kun, hvis det er arbejdsgiverselskabet, der har tegnet sponsoratet. Hvis en medarbejder får sponsorbilletter fra et koncernselskab, hvori han ikke er ansat, er billetten ikke omfattet af den nye regel om skattefrihed for sponsorbilletter, men kan være omfattet af bagatelgrænsen på 1.000 kr.


Værdien af skattefri sponsorbilletter skal ikke medregnes i bagatelgrænsen på 1.000 kr.


Pædagogisk frokost

 

Der indføres en ny skattefritagelsesregel, således at værdien af fri kost ikke beskattes, hvis pædagogisk spisetræning indgår som en del af den ansattes arbejde, og den ansatte spiser sammen med og får samme mad som de personer, den ansatte spisetræner med.

 

Kontakt

Jacob Kofoed
Telefon 73 23 56 22
jacobkofoed@kpmg.dk

 

Pernille Paisen
Telefon 73 23 37 44
ppaisen@kpmg.dk

Anne Marie Hegelund
Telefon 73 23 52 69
ahegelund@kpmg.dk

Bettina Fristed
Telefon 73 23 45 79
bfristed@kpmg.dk