Danmark

Oplysninger

 • Ydelse: Tax, Person- & Erhvervsbeskatning
 • Type: Nye love og regler
 • Dato: 21-12-2010

Værdiansættelse af personalegoder fastlagt for 2011 

SKAT har fastsat værdier for visse personalegoder gældende for indkomståret 2011. Værdiansættelsen af fri helårsbolig er opjusteret med 10 % i forhold til satserne fra 2010. De fleste andre satser fortsættes fra 2010, bagatelgrænsen er fortsat 5.500 kr. og værdien af rådighed over et multimedie er 3.000 kr.

Personalegoder under bagatelgrænsen beskattes ikke 

 

Goder, som arbejdsgiver i overvejende grad har ydet af hensyn til arbejdets udførelse, beskattes kun, hvis den samlede værdi overstiger en bagatelgrænse. Bagatelgrænsen for 2011 er fastsat til 5.500 kr. og medarbejderen skal selv holde styr på, om grænsen overskrides.

 

Værdi af multimedier

 

Rådighed over et multimedie er værdiansat til 3.000 kr. om året (250 kr. pr. måned).  

 

Værdi af fri helårsbolig

 

Ansatte, der har hel eller delvis fri helårsbolig til rådighed, beskattes, hvis der betales en leje, der ligger under den faktiske markedsleje eller under den skematiske markedsleje for 2011. Den ansatte beskattes af forskellen mellem den faktisk betalte leje og værdien opgjort efter disse regler. Hvis arbejdsgiver betaler for el, varme m.v., beskattes medarbejderen af den faktiske udgift hertil.

 

Det fremgår af meddelelsen, at det fortsat er hensigten, at værdiansættelsesreglerne revideres gennemgribende. Foreløbig reguleres satserne generelt med 10 % for 2011.

Satserne fremgår af SKAT's meddelelse bilag 1 og bilag 2.

 

Den enkelte bolig skal fortsat følge satsen for den kommune, hvor boligen var beliggende forud for kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007.

 • Bopæls- og fraflytningspligt

  Der gives fortsat nedslag på 30 % i værdien efter markedslejen/den skematiske markedsleje.
  Det skattepligtige beløb efter nedslaget kan højst udgøre et maksimumsbeløb svarende til 15 % af den ansattes faste pengeløn – dog mindst 15 % af 160.000 kr.
 • Fraflytningspligt

  Der gives fortsat et nedslag på 10 % i værdien efter markedslejen/den skematiske markedsleje.
 • Hovedaktionærer, direktører med flere

  De anførte skematiske regler til værdiansættelse af fri bolig gælder ikke for hovedaktionærer og direktører, der har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

  Ansatte, der har optaget lån hos eller gennem arbejdsgiveren, således at arbejdsgiveren også hæfter for lånet, beskattes af en eventuel fordel. Den ansatte indrømmes modsvarende et rentefradrag.


Værdi af personalelån

 • Ansatte i finanssektoren

  Ansatte skal beskattes i det omfang, lånet er ydet til en lavere rente, end hvad der svarer til arbejdsgiverens omkostninger (kostprisen for de penge, der udlånes) i forbindelse med lånet.
 • Andre ansatte

  For andre ansatte, der har optaget lån hos eller gennem arbejdsgiveren til en lavere rente end på almindelige markedsvilkår, skal den herved opnåede fordel beskattes.  De ansatte vil som udgangspunkt være skattepligtige af værdien af forskellen mellem den betalte rente og mindsterenten.

 

nordic.nasdaqomxtrader.com/trading/fixedincome/Denmark under "Dokumentation og beregninger" er et link til en børsmeddelelse med sidste offentliggjorte mindsterente.

 

Hvis den betalte rente er lavere end mindsterenten, men svarer til arbejdsgiverens omkostninger, henholdsvis kan opnås på almindelige markedsvilkår, kan denne lægges til grund, og der skal derfor ikke ske beskatning.

 

Værdi af særligt køretøj - beskatning af privat kørsel

 

 • Kørsel uden tilknytning til erhvervsmæssig kørsel for arbejdsgiver og kørsel i eget erhvervsmæssigt øjemed.
  Hvis den ansatte anvender bilen i eget erhvervsmæssigt øjemed, eller den private anvendelse ikke sker i tilknytning til den erhvervsmæssige anvendelse af bilen, skal anvendelse af arbejdsgiverens bil beskattes med et beløb, der svarer til det, det vil koste den pågældende at leje en bil med tilsvarende anvendelsesmuligheder.

 

 • Privat kørsel i tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel
  Når kørslen overstiger 1.000 km om året, beskattes med den fastsatte kilometertakst for godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel. For 2011 er satsen 3,67 kr. pr. km.

  Kørsel under 1000 km er således skattefri. Endvidere gælder bagatelgrænsen, som er på 5.500 kr. for 2011.

 

 

 • Se meddelelsen for værdigansættelse fra SKAT her

 

 

Kontakt

 

Pernille Paisen
Telefon 73 23 37 44

ppaisen@kpmg.dk