Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 29-04-2013

Vækstplan - Energiafgifter 

Regeringen har indgået en aftale med Venstre, Liberal Alliance, Det konservative Folkeparti og til dels også Dansk Folkeparti om flere ændringer på afgiftsområdet.

Energiafgifter

 

Energispareafgiften (CO2-afgiften) og eldistributionsbidraget på elforbrug i virksomheder bortfalder fra 2014:

 

  • Efter de nugældende regler skal de fleste momsregistrerede virksomheder betale 6,5 øre (2013-sats) i energispareafgift og 1 øre i eldistributionsbidrag af deres forbrug til procesformål (belysning, drift af maskiner m.v.). Kun energiintensive virksomheder omfattet af den såkaldte procesliste (tung proces) kan opnå delvis godtgørelse af energispareafgiften. Endvidere kan virksomheder med et samlet årligt forbrug over 15 mio. kWh undgå betaling af eldistributionsbidrag af forbruget over denne grænse.
  • Aftalen forventes implementeret således, at momsregistrerede virksomheder på momsangivelsen kan søge om fuld refusion af energispareafgiften og eldistributionsbidraget på deres elforbrug til procesformål uanset processer og samlet forbrug. Der skal således kun betales den ikke-godtgørelsesberettigede andel af elafgiften (p.t. 2,1 øre pr. kWh).
  • Afgiftsreglerne for elforbrug til rumvarme/komfortkøling og opvarmning af brugsvand samt aktiviteter omfattet af bilag til elafgiftsloven (liberale erhverv) forventes uændret, således at der fortsat kan opnås delvis afgiftsgodtgørelse for rumvarme m.v. i momspligtige virksomheder, men fradragsbegrænsningen vedrørende procesforbrug i liberale erhverv opretholdes.


Energiafgiften på brændsler anvendt til procesformål reduceres (den såkaldte procesafgift):

 

  • Efter første del af aftalen fremrykkes afgiftslempelse for procesenergi fra 2020 til 2014. For f.eks. naturgasforbrug betyder dette, at reduktionen i afgiftsgodtgørelsen fra næste årsskifte falder fra 12,7 % i år til ca. 2,8 % eller ca. 8 øre pr. Nm3.
  • Fra 2015 skal brændslerne ifølge anden del af aftalen kun beskattes med EU's minimumsafgift, som alle EU-lande skal opkræve af almindeligt procesforbrug. Naturgasafgiften falder således yderligere til ca. 5 øre pr. Nm3 og forbliver på dette niveau.
  • Tilsvarende ændringer skal gennemføres for andre brændsler. Dog er beskatningen i 2014 efter aftalens første del usikker, fordi fremrykningen af afgiftslempelsen for visse brændsler vil bringe beskatningen under EU's minimumsafgift, hvilket som nævnt er i strid med EU's regler.
 

Kontakt os

Kontakt os

Christian Clausen
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 66 78
christianclausen@kpmg.dk

Feature image
Mette Lund Hansen
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 42 36
mettehansen@kpmg.dk