Danmark

Oplysninger

 • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
 • Type: Nyhedsbrev
 • Dato: 29-04-2013

Vækstplan - Energi- og miljøafgifter - Lempelser for industrien 

Regeringen har indgået en aftale med Venstre, Liberal Alliance, Det konservative Folkeparti og til dels også Dansk Folkeparti om flere ændringer på afgiftsområdet.

CO2-afgifttilskudsordningen bortfalder:

 

 • Med bortfaldet af energispareafgiften for elforbrug til procesformål bortfalder CO2-tilskudsordningen til energitunge virksomheder også i sin nuværende form. Dog forventes tilskudsordningen på rumvarmeafgifter m.v. at fortsætte.


Ny tilskudsordning for PSO-betaling:

 

 • Det er aftalt i stedet at indføre en tilskudsordning for PSO-betalingen, der også skal omfatte en aftale med Energistyrelsen om energibesparelser. Den nye tilskudsaftaleordning forventes således at komme til at ligne den nugældende CO2-tilskudsordning.
 • PSO-betalinger er forskellig øst og vest for Storebælt og varierer også efter elpriserne.  


Ny tilskudsordning for industriel kraftvarme:

 

 • Der skal fra 2014 indføres et yderligere tilskud til industriel kraftvarmeproduktion. Tilskuddet forventes gennemført som et tilskud/pristillæg på elproduktionen, da en yderligere afgiftslempelse af brændslerne på grund af EU's minimumsafgift ikke ser ud til at være mulig.


Afgift på overskudsvarme lempes:

 

 • Der er fra 2015 afsat en pulje på 100 mio. kr. til lempelser vedrørende overskudsvarme fra industrien.
 • Der har således lige siden indførslen af overskudsvarmeafgiften i 1996 været debat om rimeligheden i at beskatte virksomheders effektive udnyttelse af energien. I Tyskland har man i stedet valgt at give afgiftslempelser for nyttiggørelse af overskudsvarme.
 • Der vil i den kommende tid blive foretaget analyser af, hvordan midlerne i puljen bedst kan anvendes til at forbedre udnyttelsen af overskudsvarme fra industrien.


Spildevandsomkostninger - lempelse for virksomheder med stort vandforbrug:

 

 • Spildevandsomkostningerne for virksomheder med et stort vandforbrug skal nedbringes gennem effektiviseringer af spildevandssektoren. Indholdet af aftalen skal fastlægges af forligskredsen bag vandsektorreformen. Virksomheder med stort vandforbrug betaler i dag via vandafledningsbidraget en højere pris for afledning af spildevand end de faktiske omkostninger ved spildevandshåndteringen. Lempelsen forventes således målrettet mod vandafledningsbidraget.


Farligt affald - lempelse på anden vis:

 

 • Endelig vil tiltag til at nedbringe omkostninger til håndtering af farligt affald ikke blive gennemført ved hjælp af lempelse af den afgiftsstigning, der får virkning fra 2015, men gennem en række andre ikke nærmere specificerede initiativer. 
 

Kontakt os

Kontakt os
Christian Clausen
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 66 78
christianclausen@kpmg.dk
Feature image
Mette Lund Hansen
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 42 36
mettehansen@kpmg.dk